„PDÚ Čadca – rekonštrukcia kanalizácie“ – zhotoviteľ stavebných prác

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „PDÚ Čadca – rekonštrukcia kanalizácie“ – zhotoviteľ stavebných prác
Kód zákazky: 813
Kód oznámenia: 16167 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45112000-5
Ostatné CPV: 45232130-2
45232453-2
Predpokladaná hodnota: 40 711,25 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Stavebný objekt – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie, rieši odvádzanie dažďovej vody zo strechy PDÚ Čadca do vsakovacích systémov. Existujúci stav je nevyhovujúci z dôvodu , že zvody zo stechy č.1-13 sú zaústené do kanalizačného zberača z PVC DN 200, ktorý je zaústený do verejnej kanalizácie BT DN 800 vedenej v Májovej ulici, ktorá sa pri prívalových dažďoch zahlcuje a následne za vzdúva voda v existujucej prípojke PDÚ , čím dochádza k vytopeniu suterénu . Navrhovaný stav rieši presmerovanie 12 – tich zvodov do navrhovaných vsakovacích objektov, len zaústenie zvodu č.6 ostáva nezmené. Projekt rekonštrukcie DK , bude rozdelený do troch častí podľa vsakovacích objektov: – dažďová kanalizácia zo zvodov č.7, 8, 9, 10, 11, 12 a 1 - zaústená do vsaku č.1 - nádvorie – dažďová kanalizácia zo zvodov č.4 a 5 - zaústená do vsaku č.2 – chodník 1 – dažďová kanalizácia zo zvodov č.2 a 3 - zaústená do vsaku č.3 – chodník 2 Dažďová kanalizácia bude vybudovaná z rúr PVC DN 200 a DN150 – prípojky od strešných zvodov. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v technickej správe, projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298209
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: „PDÚ Čadca – rekonštrukcia kanalizácie“ – zhotoviteľ stavebných prác (ID: 510586)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ingrid.zsigrayova@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421249234366
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 813
 • Názov: „PDÚ Čadca – rekonštrukcia kanalizácie“ – zhotoviteľ stavebných prác
 • Opis: Stavebný objekt – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie, rieši odvádzanie dažďovej vody zo strechy PDÚ Čadca do vsakovacích systémov. Existujúci stav je nevyhovujúci z dôvodu , že zvody zo stechy č.1-13 sú zaústené do kanalizačného zberača z PVC DN 200, ktorý je zaústený do verejnej kanalizácie BT DN 800 vedenej v Májovej ulici, ktorá sa pri prívalových dažďoch zahlcuje a následne za vzdúva voda v existujucej prípojke PDÚ , čím dochádza k vytopeniu suterénu . Navrhovaný stav rieši presmerovanie 12 – tich zvodov do navrhovaných vsakovacích objektov, len zaústenie zvodu č.6 ostáva nezmené. Projekt rekonštrukcie DK , bude rozdelený do troch častí podľa vsakovacích objektov: – dažďová kanalizácia zo zvodov č.7, 8, 9, 10, 11, 12 a 1 - zaústená do vsaku č.1 - nádvorie – dažďová kanalizácia zo zvodov č.4 a 5 - zaústená do vsaku č.2 – chodník 1 – dažďová kanalizácia zo zvodov č.2 a 3 - zaústená do vsaku č.3 – chodník 2 Dažďová kanalizácia bude vybudovaná z rúr PVC DN 200 a DN150 – prípojky od strešných zvodov. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v technickej správe, projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výkopové zemné práce a presun zemín
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232130, 45232453
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: PDÚ Čadca, Matičné námestie 1284, Čadca
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (u uchádzačov so sídlom v SR a ČR si oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača), § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača. Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí. b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „PDÚ Čadca – rekonštrukcia kanalizácie“ – zhotoviteľ stavebných prác
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 813
 • Názov : „PDÚ Čadca – rekonštrukcia kanalizácie“ – zhotoviteľ stavebných prác
 • Opis: Stavebný objekt – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie, rieši odvádzanie dažďovej vody zo strechy PDÚ Čadca do vsakovacích systémov. Existujúci stav je nevyhovujúci z dôvodu , že zvody zo stechy č.1-13 sú zaústené do kanalizačného zberača z PVC DN 200, ktorý je zaústený do verejnej kanalizácie BT DN 800 vedenej v Májovej ulici, ktorá sa pri prívalových dažďoch zahlcuje a následne za vzdúva voda v existujucej prípojke PDÚ , čím dochádza k vytopeniu suterénu . Navrhovaný stav rieši presmerovanie 12 – tich zvodov do navrhovaných vsakovacích objektov, len zaústenie zvodu č.6 ostáva nezmené. Projekt rekonštrukcie DK , bude rozdelený do troch častí podľa vsakovacích objektov: – dažďová kanalizácia zo zvodov č.7, 8, 9, 10, 11, 12 a 1 - zaústená do vsaku č.1 - nádvorie – dažďová kanalizácia zo zvodov č.4 a 5 - zaústená do vsaku č.2 – chodník 1 – dažďová kanalizácia zo zvodov č.2 a 3 - zaústená do vsaku č.3 – chodník 2 Dažďová kanalizácia bude vybudovaná z rúr PVC DN 200 a DN150 – prípojky od strešných zvodov. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v technickej správe, projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 40 711.25
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výkopové zemné práce a presun zemín
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232130, 45232453
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží Osvedčenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním „pozemné stavby“ , vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Pre potreby tohto verejného obstarávania postačí predložiť fotokópiu tohto dokladu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:15
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510586
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510586
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)