Prevádzka, servis a dodávka pilomatov vrátane príslušenstva na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prevádzka, servis a dodávka pilomatov vrátane príslušenstva na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Kód zákazky: MAGS OVO 53830/2024
Kód oznámenia: 16230 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71000000-8
Predpokladaná hodnota: 87 670,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky pilomatov (hydraulických výsuvných stĺpikov, pevných zahradzovacích stĺpikov) vrátane príslušenstva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava za účelom zvýšenia bezpečnosti. Verejný obstarávateľ má v súčasnosti vo vlastníctve a správe 5 kusov pilomatov, ktoré sa nachádzajú pri Prezidentskom paláci – Štefánikova ulica v počte 3 kusy z toho 2 hydraulické výsuvné stĺpiky a 1 pevný zahradzovací stĺpik a pri Prezidentskom paláci - Banskobystrická ulica v počte 2 kusy z toho 1 hydraulický výsuvný stĺpik a 1 pevný zahradzovací stĺpik. Na Štefánikovej ulici – napojenie na stĺp verejného osvetlenia. Na Banskobystrickej ulici - napojenie za bránou Prezidentského paláca.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1296608
1. Základné údaje
 • Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ID: 39686)
 • Zákazka: Prevádzka, servis a dodávka pilomatov vrátane príslušenstva na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. (ID: 509751)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • IČO: 00603481
 • DIČ: 2020372596
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mgr. Simona Bazyľáková
 • E-mail: simona.bazylakova@bratislava.sk
 • Telefónne číslo: 0902461265
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6563
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 53830/2024
 • Názov: Prevádzka, servis a dodávka pilomatov vrátane príslušenstva na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky pilomatov (hydraulických výsuvných stĺpikov, pevných zahradzovacích stĺpikov) vrátane príslušenstva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava za účelom zvýšenia bezpečnosti. Verejný obstarávateľ má v súčasnosti vo vlastníctve a správe 5 kusov pilomatov, ktoré sa nachádzajú pri Prezidentskom paláci – Štefánikova ulica v počte 3 kusy z toho 2 hydraulické výsuvné stĺpiky a 1 pevný zahradzovací stĺpik a pri Prezidentskom paláci - Banskobystrická ulica v počte 2 kusy z toho 1 hydraulický výsuvný stĺpik a 1 pevný zahradzovací stĺpik. Na Štefánikovej ulici – napojenie na stĺp verejného osvetlenia. Na Banskobystrickej ulici - napojenie za bránou Prezidentského paláca.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: supplies
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 87 670
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 87 670
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34928400, 34928000, 34920000, 34928310
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Štefániková
 • Ulica: Banskobystrická
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia: a) podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, b) podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky. d) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 tejto výzvy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prevádzka, servis a dodávka pilomatov vrátane príslušenstva na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 53830/2024
 • Názov : Prevádzka, servis a dodávka pilomatov vrátane príslušenstva na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky pilomatov (hydraulických výsuvných stĺpikov, pevných zahradzovacích stĺpikov) vrátane príslušenstva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava za účelom zvýšenia bezpečnosti. Verejný obstarávateľ má v súčasnosti vo vlastníctve a správe 5 kusov pilomatov, ktoré sa nachádzajú pri Prezidentskom paláci – Štefánikova ulica v počte 3 kusy z toho 2 hydraulické výsuvné stĺpiky a 1 pevný zahradzovací stĺpik a pri Prezidentskom paláci - Banskobystrická ulica v počte 2 kusy z toho 1 hydraulický výsuvný stĺpik a 1 pevný zahradzovací stĺpik. Na Štefánikovej ulici – napojenie na stĺp verejného osvetlenia. Na Banskobystrickej ulici - napojenie za bránou Prezidentského paláca.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 87 670
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34928400, 34928000, 34920000, 34928310
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Prezidentský palác – Štefánikova ulica, Bratislava Prezidentský palác - Banskobystrická ulica, Bratislava
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 87 670
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Zoznam poskytnutých služieb
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb, z ktorého bude vyplývať, že v období predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval min. 1 zákazku, ktorej predmetom bol servis a prevádzka minimálne 2 pilomatov (výsuvných hydraulických stĺpikov a/alebo pevných zahradzovacích stĺpikov vrátane príslušenstva) zahŕňajúca pravidelné servisné prehliadky technického stavu pilomatov, zabezpečenia servisu a opráv jednotlivých pilomatov a demontáž prípadne montáž pilomatov vrátane stavebných úprav, pričom poskytovanie predmetných služieb na základe zmluvného alebo iného obdobného vzťahu bolo v trvaní minimálne 12 mesiacov. Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať: - meno a adresu objednávateľa - podrobný opis realizovaných zákaziek ( z ktorého bude zrejmé, že ide o zákazky na poskytovanie služieb podľa vyššie uvedenej definície), - termín poskytnutia služieb (plnenia zmluvy), - kontaktné údaje osoby odberateľa/objednávateľa, kde je možné si tieto údaje overiť Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač zoznamom poskytnutých služieb, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 tejto výzvy, ktorú uchádzač predkladá vo svojej ponuke.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Samostatný elektrotechnik
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže, že na plnenie zákazky disponuje samostatným elektrotechnikom v zmysle § 22 Vyhlášky č. 508/2009, čo preukáže platným osvedčením (originál alebo úradne overená kópia) na vykonávanie činnosti podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu – do 1000 V, podľa Prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač vyplnením tabuľky uvedenej v prílohe č. 2 tejto výzvy, ktorú uchádzač predkladá vo svojej ponuke. Uchádzač je povinný predložiť za odborníka profesijný životopis, ktorý obsahuje informácie o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ako aj informáciu o aktuálnom zamestnávateľovi (informácia slúži na identifikáciu, či ide o vlastnú kapacitu uchádzača alebo kapacitu inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO. Uchádzač berie na vedomie, že predmet zákazky bude realizovať odborníkmi, ktorými preukázal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v prípade, ak odborníci nebudú vlastnými kapacitami uchádzača (napr. zamestnanecký pomer, dohoda), budú tzv. inými osobami, ktoré poskytujú odborné kapacity v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Súčasťou ponuky uchádzača musia byť v tomto prípade: - písomná zmluva uzavretá medzi uchádzačom a osobou, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (scan), z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu uchádzačovi; a - doklady v zmysle § 32 ods. 2 ZVO preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v prípade, ak iná osoba nie je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže, že na plnenie zákazky disponuje elektrotechnikom na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v zmysle § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., čo preukáže platné osvedčenie (originál alebo úradne overená kópia) na vykonávanie činnosti podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu. Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač vyplnením tabuľky uvedenej v prílohe č. 2 tejto výzvy, ktorú uchádzač predkladá vo svojej ponuke. Uchádzač je povinný predložiť za odborníka profesijný životopis, ktorý obsahuje informácie o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ako aj informáciu o aktuálnom zamestnávateľovi (informácia slúži na identifikáciu, či ide o vlastnú kapacitu uchádzača alebo kapacitu inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO. Uchádzač berie na vedomie, že predmet zákazky bude realizovať odborníkmi, ktorými preukázal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v prípade, ak odborníci nebudú vlastnými kapacitami uchádzača (napr. zamestnanecký pomer, dohoda), budú tzv. inými osobami, ktoré poskytujú odborné kapacity v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Súčasťou ponuky uchádzača musia byť v tomto prípade: - písomná zmluva uzavretá medzi uchádzačom a osobou, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (scan), z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu uchádzačovi; a - doklady v zmysle § 32 ods. 2 ZVO preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v prípade, ak iná osoba nie je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 95
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v súčte jednotkových cien jednotlivých položiek spolu v EUR s DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ v rámci tohto kritériá bude hodnotiť počet osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení zákazky, a ktoré sú osobami znevýhodnenými na trhu práce. Tieto osoby musia byť vo vzťahu k uchádzačovi v zamestnaneckom vzťahu, napr. na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo pridelené agentúrou dočasného zamestnávania. Uchádzač v ponuke uvedie meno a priezvisko takejto osoby, jej status, v dôsledku ktorého je osobou znevýhodnenou na trhu práce a činnosť, ktorú na účely plnenia zákazky bude vykonávať.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/509751
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509751
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)