Nepremokavé súpravy pre MsP vrátane ochranného obalu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nepremokavé súpravy pre MsP vrátane ochranného obalu
Kód zákazky: MAGS OVO 54775/2024
Kód oznámenia: 16133 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18221000-4
Predpokladaná hodnota: 23 333,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko Mestská polícia hl. mesta Bratislavy
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie nepremokavých súprav (bunda s nohavicami) pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298128
1. Základné údaje
 • Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ID: 39686)
 • Zákazka: Nepremokavé súpravy pre MsP vrátane ochranného obalu (ID: 510098)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • IČO: 00603481
 • DIČ: 2020372596
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: miroslava.hornackova@bratislava.sk
 • Telefónne číslo: +421904945142
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6563
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 54775/2024
 • Názov: Nepremokavé súpravy pre MsP vrátane ochranného obalu
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie nepremokavých súprav (bunda s nohavicami) pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 23 333.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nepremokavé odevy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Odevy chrániace pred počasím
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gunduličova 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 811 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia: a) podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, b) podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky. d) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nepremokavé súpravy pre MsP vrátane ochranného obalu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 54775/2024
 • Názov : Nepremokavé súpravy pre MsP vrátane ochranného obalu
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie nepremokavých súprav (bunda s nohavicami) pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 23 333.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nepremokavé odevy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Odevy chrániace pred počasím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gunduličova 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestská polícia hl. mesta Bratislavy
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: - podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 a 2 ZVO, t. j. dodanie vzoriek a potvrdení k predloženým vzorkám. Uchádzač predloží - vzorku 1 ks súpravy (veľkosť č. L na výšku 185 cm) spolu so skúšobným protokolom vystaveným akreditovanou autorizovanou skúšobňou potvrdzujúcim technickú špecifikáciu predmetu zákazky, z ktorého bude zrejmé, že výrobky a ich materiály spĺňajú požadované parametre a výrobky sú zdravotne nezávadné. Predloženú prijatú vzorku verejný obstarávateľ vráti na svoje náklady po ukončení verejného obstarávania. Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 tejto výzvy. Uchádzač môže doklady preukazujúce podmienky účasti, vrátane vzoriek, predložiť už do ponuky. Vzorky predloží doručením zásielky na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie verejného obstarávania, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, pričom na zásielku napíše heslo „Nepremokavé súpravy pre MsP “.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH za predpokladané množstvo tovaru.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510098
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510098
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)