Voliéra pre euroázijské dravce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Voliéra pre euroázijské dravce
Kód zákazky: 1/2024-PLZ
Kód oznámenia: 16250 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236220-8
Predpokladaná hodnota: 570 543,53 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zoologická záhrada Košice
Adresa: Ulica k Zoologickej záhrade
040 01 Košice - mestská časť Kavečany
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Ulica k Zoologickej záhrade Košice - mestská časť Kavečany 040 01 Slovensko Areál Zoologickej záhrady Košice
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba novej voliéry ako trvalej stavby pre expozíciu veľkých dravých vtákov. Tvar konštrukcie stavby bude v tvare eliptického valca s elipsovitou strechou zrezaného kužeľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Zoologická záhrada Košice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297874
1. Základné údaje
 • Organizácia: Zoologická záhrada Košice (ID: 22887)
 • Zákazka: Voliéra pre euroázijské dravce (ID: 510444)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 55e10521-b576-40c2-85e0-fba0e9325aa7
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Zoologická záhrada Košice
 • IČO: 00083089
 • DIČ: 2020764548
 • Adresa
 • Ulica: Ulica k Zoologickej záhrade
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Kavečany
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : ICTUS CONSULTING s.r.o.
 • E-mail: ictusconsulting@ictus.sk
 • Telefónne číslo: +421905346087
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Zoologická záhrada Košice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/162
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024-PLZ
 • Názov: Voliéra pre euroázijské dravce
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba novej voliéry ako trvalej stavby pre expozíciu veľkých dravých vtákov. Tvar konštrukcie stavby bude v tvare eliptického valca s elipsovitou strechou zrezaného kužeľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 570 543.53
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ulica k Zoologickej záhrade 1
 • Mesto: Kočice
 • PSČ: 040 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Areál Zoologickej záhrady Košice
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne prostredníctvom komunikačného modulu systému IS EVO. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk). 3. Všetky náklady spojené s prípravou, predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok VO. 4. Verejný obstarávateľ podľa § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní obmedzuje účasť v tomto verejnom obstarávaní pre hospodárske subjekty so sídlom v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 5. Verejný obstarávateľ okrem iných prípadov neuzavrie zmluvu aj s hospodárskym subjektom, na ktorého sa uplatňujú reštriktívne opatrenia (sankcie) Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie. 6. V zmysle § 112 ods. 7 písm. b) ZVO bude predmetné VO realizované modelom super reverznej súťaže.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Voliéra pre euroázijské dravce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024-PLZ
 • Názov : Voliéra pre euroázijské dravce
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba novej voliéry ako trvalej stavby pre expozíciu veľkých dravých vtákov. Tvar konštrukcie stavby bude v tvare eliptického valca s elipsovitou strechou zrezaného kužeľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 570 543.53
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ulica k Zoologickej záhrade 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Kavečany
 • PSČ: 040 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Areál Zoologickej záhrady Košice
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 7
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie - podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
 • Opis podmienky účasti: Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e), pokiaľ si túto skutočnosť vie verejný obstarávateľ overiť sám vo verejne dostupnom príslušnom registri, v ktorom je uchádzať zapísaný. V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača nie je dostupný cez webový portál, uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok: 1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (vo väzbe na § 35 zákona) – opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena (celková cena stanovená v EUR s DPH)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch a verejný obstarávateľ určí povinnosti dodávateľa/kupujúceho oznamovať akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a pravidlá zmeny. 2. Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať do RPVS podľa platnej legislatívy.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Zoologická záhrada Košice)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Zoologická záhrada Košice)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 13. súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude realizované elektronicky a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to vo výške 11.000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510444
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Zoologická záhrada Košice)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Zoologická záhrada Košice)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)