Renovácia budovy CDR Piešťany (zateplenie a výmena okien) na adrese Sasinkova 11, 921 01 Piešťany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Renovácia budovy CDR Piešťany (zateplenie a výmena okien) na adrese Sasinkova 11, 921 01 Piešťany
Kód zákazky: GD2-19/2024
Kód oznámenia: 16071 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 164 366,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Sasinkova
92101 Piešťany
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Sasinkova Piešťany 92101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je renovácia budovy CDR na Sasinkovej ulici 11 v Piešťanoch v zmysle priloženého výkazu prác a projektovej dokumentácie. Základná požiadavka na renováciu je vytvorenie bezpečného priestoru pre klientov CDR. Podmienkou pre predloženie cenovej ponuky je osobná obhliadka predmetu zákazky, v ktorých bude realizácia rekonštrukcie prebiehať. Za dodávku potrebného materiálu a vyhotovenia diela je zodpovedný každý dodávateľ. Súčasťou zákazky je návrh zmluvy v ktorej sú uvedené všetky podmienky dodania a ktorú je rovnako potrebné aby si záujemca pred predložením cenovej ponuky prečítal a s jej obsahom súhlasil. Termín realizácie zákazky a jej úplné ukončenie je maximálne do 31.10.2024.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297859
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum pre deti a rodiny Piešťany (ID: 65723)
 • Zákazka: Renovácia budovy CDR Piešťany (zateplenie a výmena okien) na adrese Sasinkova 11, 921 01 Piešťany (ID: 510423)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum pre deti a rodiny Piešťany
 • IČO: 00351636
 • DIČ: 2020531051
 • Adresa
 • Ulica: Sasinkova
 • Číslo: 11
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Petra Rajnícová
 • E-mail: ekonom.piestany@ded.gov.sk
 • Telefónne číslo: 0905913726
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum pre deti a rodiny Piešťany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/882
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: GD2-19/2024
 • Názov: Renovácia budovy CDR Piešťany (zateplenie a výmena okien) na adrese Sasinkova 11, 921 01 Piešťany
 • Opis: Predmetom zákazky je renovácia budovy CDR na Sasinkovej ulici 11 v Piešťanoch v zmysle priloženého výkazu prác a projektovej dokumentácie. Základná požiadavka na renováciu je vytvorenie bezpečného priestoru pre klientov CDR. Podmienkou pre predloženie cenovej ponuky je osobná obhliadka predmetu zákazky, v ktorých bude realizácia rekonštrukcie prebiehať. Za dodávku potrebného materiálu a vyhotovenia diela je zodpovedný každý dodávateľ. Súčasťou zákazky je návrh zmluvy v ktorej sú uvedené všetky podmienky dodania a ktorú je rovnako potrebné aby si záujemca pred predložením cenovej ponuky prečítal a s jej obsahom súhlasil. Termín realizácie zákazky a jej úplné ukončenie je maximálne do 31.10.2024.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 164 366
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45421100, 45432210, 45211000, 45262520, 45262100, 45312311
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sasinkova 11
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienkou pre predloženie cenovej ponuky je osobná obhliadka predmetu zákazky, v ktorých bude realizácia rekonštrukcie prebiehať. Za dodávku potrebného materiálu a vyhotovenia diela je zodpovedný každý dodávateľ. Osobné obhliadky sa vykonávajú v termíne 2.7.2024 – 11.7.2024. Osobnú obhliadku predmetu realizácie si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom platformy EVO Servis, prípadne prostredníctvom emailu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní predložením: • dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, • čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne v cenovej ponuke nahradiť: • predložením dokladu o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), alebo • predložením čestného vyhlásenia, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v tejto výzve Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu na plnenie predmetu zákazky ak budú u uchádzača existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (vznik konfliktu záujmov, ktorý nie je možné odstrániť inak).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 15.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila cenovú ponuku v tomto verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nezaradí do tohto verejného obstarávania cenovú ponuku uchádzača ak uchádzač je zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila cenovú ponuku v tomto verejnom obstarávaní. 15.2. Uchádzač predkladá cenovú ponuku v elektronickej podobe a to v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Cenová ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať. 15.3. Predložením cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi uchádzač súhlasí so sprístupnením osobných údajov uvedených v cenovej ponuke verejnému obstarávateľovi a s ich použitím výlučne pre účely, ktoré sa priamo viažu k postupu zadávania tejto zákazky a k povinnostiam verejného obstarávateľa viažucim sa k zverejňovaniu dokumentov z postupu zadávania zákazky a k zverejneniu zmluvy.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Renovácia budovy CDR Piešťany (zateplenie a výmena okien) na adrese Sasinkova 11, 921 01 Piešťany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: GD2-19/2024
 • Názov : Renovácia budovy CDR Piešťany (zateplenie a výmena okien) na adrese Sasinkova 11, 921 01 Piešťany
 • Opis: Predmetom zákazky je renovácia budovy CDR na Sasinkovej ulici 11 v Piešťanoch v zmysle priloženého výkazu prác a projektovej dokumentácie. Základná požiadavka na renováciu je vytvorenie bezpečného priestoru pre klientov CDR. Podmienkou pre predloženie cenovej ponuky je osobná obhliadka predmetu zákazky, v ktorých bude realizácia rekonštrukcie prebiehať. Za dodávku potrebného materiálu a vyhotovenia diela je zodpovedný každý dodávateľ. Súčasťou zákazky je návrh zmluvy v ktorej sú uvedené všetky podmienky dodania a ktorú je rovnako potrebné aby si záujemca pred predložením cenovej ponuky prečítal a s jej obsahom súhlasil. Termín realizácie zákazky a jej úplné ukončenie je maximálne do 31.10.2024.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45421100, 45432210, 45211000, 45262520, 45262100, 45312311
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sasinkova 11
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 02.09.2024
 • Dátum ukončenia: 31.10.2024
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní predložením: • dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, • čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne v cenovej ponuke nahradiť: • predložením dokladu o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), alebo • predložením čestného vyhlásenia, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v tejto výzve
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky podľa predloženého návrhu na plnenie kritéria: „Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH)“, pričom navrhovaná cena celkom musí byť navrhnutá za celý predmet zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky a príloh tejto výzvy. Návrh ceny celkom za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a jeho riadnym plnením. Návrh ceny – návrh na plnenie kritéria. Verejný obstarávateľ žiada predložiť v ponuke v štruktúre a vo forme podľa prílohy č. 2 nasledovne: • názov položky, jednotková cena položky bez DPH, jednotková cena položky s DPH – cena za určené množstvo a rozsah danej položky celkom bez DPH a cena za určené množstvo a rozsah danej položky celkom s DPH, • cena celkom za všetky položky dodania predmetu zákazky bez DPH a cena celkom za všetky položky dodania predmetu zákazky s DPH (súčet cien všetkých položiek) Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním navrhovaná cena celkom za predmet zákazky bude zahŕňať aj čiastku DPH vo výške 0, hodnota zákazky cena celkom je konečná. Na danú skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH upozorní uchádzač uvedením tejto informácie v ponuke v prílohe č. 2. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v cenovej ponuke uviedol, že nie je platcom DPH a v priebehu postupu zadávania tejto zákazky alebo v priebehu plnenia predmetu zákazky sa stane platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. Uchádzač uvedie navrhovanú jednotkovú cenu položiek a cenu celkom za všetky položky v požadovanom rozsahu ako cenu celkom s DPH (v prípade neplatcu DPH ako cenu celkom – cenu konečnú s DPH vo výške 0).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom za predmet zákazky v eur s DPH“
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Miesto otvárania ponúk: Sasinkova 11, 921 01 Piešťany
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=510423&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510423
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO ÚVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)