Zhodnotenie objemného odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zhodnotenie objemného odpadu
Kód zákazky: 22/2024
Kód oznámenia: 16024 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 175 462,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Ivanská cesta Bratislava 82104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je odber a zhodnotenie objemného odpadu v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Katalógové číslo odpadu 200307 – objemný odpad. Maximálne 1400 ton na obdobie 2 rokov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk a Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom, vrátane podmienok plnenia, sa nachádzajú v Rámcovej zmluve. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pozorne prečítali podmienky plnenia Rámcovej zmluvy.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1296368
1. Základné údaje
 • Organizácia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ID: 97805)
 • Zákazka: Zhodnotenie objemného odpadu (ID: 509574)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
 • IČO: 00681300
 • DIČ: 2020318256
 • Adresa
 • Ulica: Ivanská cesta
 • Číslo: 22
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: cukasova@olo.sk
 • Telefónne číslo: +421911402431
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6823
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 22/2024
 • Názov: Zhodnotenie objemného odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je odber a zhodnotenie objemného odpadu v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Katalógové číslo odpadu 200307 – objemný odpad. Maximálne 1400 ton na obdobie 2 rokov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk a Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom, vrátane podmienok plnenia, sa nachádzajú v Rámcovej zmluve. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pozorne prečítali podmienky plnenia Rámcovej zmluvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 175 462.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je miesto odovzdania odpadu a miesto zhodnotenia odpadu odberateľa odpadu určené úspešným uchádzačom.
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zhodnotenie objemného odpadu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 22/2024
 • Názov : Zhodnotenie objemného odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je odber a zhodnotenie objemného odpadu v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Katalógové číslo odpadu 200307 – objemný odpad. Maximálne 1400 ton na obdobie 2 rokov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk a Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom, vrátane podmienok plnenia, sa nachádzajú v Rámcovej zmluve. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pozorne prečítali podmienky plnenia Rámcovej zmluvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1400
 • Jednotka: tona
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 175 467
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenia
 • Opis podmienky účasti: Viď. Výzva na predloženie ponúk https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509574
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Viď. Výzva na predloženie ponúk https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509574
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Viď. Výzva na predloženie ponúk https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509574
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady na celý predmet zákazky bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V zmysle zákona o VO.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:15
 • Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/509574
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509574
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)