Revitalizácia komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revitalizácia komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze
Kód zákazky: 14/2024
Kód oznámenia: 16017 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215140-0
Predpokladaná hodnota: 832 139,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Sládkovičova
96237 Kováčová
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Sládkovičova Kováčová 96237 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je revitalizácia rehabilitačných komunikačných priestorov na nácvik chôdze pacientov v rehabilitačnom komplexe NRC Kováčová. Revitalizácia pozostáva z komplexnej rekonštrukcie podláh a podlahových krytín, povrchovej úpravy stien, ochranných prvkov stien a madiel, výmeny deliacich stien s automatickými dverami. Účelom rekonštrukcie je dosiahnutie maximálnej bezbariérovosti, bezpečnosti a svetelného komfortu imobilných pacientov a zdravotníckeho personálu.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297243
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národné rehabilitačné centrum Kováčová (ID: 41271)
 • Zákazka: Revitalizácia komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze (ID: 506313)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: b3eda1d3-f98f-41ae-bbdd-b7e7f37a8049
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národné rehabilitačné centrum Kováčová
 • IČO: 00518140
 • DIČ: 2021285090
 • Internetová adresa (URL): https://www.nrckovacova.sk
 • Adresa
 • Ulica: Sládkovičova
 • Číslo: 1
 • Mesto: Kováčová
 • PSČ: 96237
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: kliment@nrckovacova.sk
 • Telefónne číslo: 0455205274
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národné rehabilitačné centrum Kováčová)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1188
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 14/2024
 • Názov: Revitalizácia komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze
 • Opis: Predmetom zákazky je revitalizácia rehabilitačných komunikačných priestorov na nácvik chôdze pacientov v rehabilitačnom komplexe NRC Kováčová. Revitalizácia pozostáva z komplexnej rekonštrukcie podláh a podlahových krytín, povrchovej úpravy stien, ochranných prvkov stien a madiel, výmeny deliacich stien s automatickými dverami. Účelom rekonštrukcie je dosiahnutie maximálnej bezbariérovosti, bezpečnosti a svetelného komfortu imobilných pacientov a zdravotníckeho personálu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 832 139
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sládkovičova 1
 • Mesto: Kováčová
 • PSČ: 96237
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Revitalizácia komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 14/2024
 • Názov : Revitalizácia komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze
 • Opis: Predmetom zákazky je revitalizácia rehabilitačných komunikačných priestorov na nácvik chôdze pacientov v rehabilitačnom komplexe NRC Kováčová. Revitalizácia pozostáva z komplexnej rekonštrukcie podláh a podlahových krytín, povrchovej úpravy stien, ochranných prvkov stien a madiel, výmeny deliacich stien s automatickými dverami. Účelom rekonštrukcie je dosiahnutie maximálnej bezbariérovosti, bezpečnosti a svetelného komfortu imobilných pacientov a zdravotníckeho personálu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sládkovičova 1
 • Mesto: Kováčová
 • PSČ: 96237
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk
 • Opis podmienky účasti: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebným prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk. Zoznam stavebných prác má obsahovať stavby, ktorých predmetom bola výstavba alebo rekonštrukcia: • pozemné stavby, minimálne jedna zákazka vo finančnom objeme min. 700.000,- Eur bez DPH. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi od zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk, aebo nebola skončená do zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančným objem, realizovaný ním samotným. Zoznam stavebných prác má obsahovať: a) identifikáciu odberateľa/objednávateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu za uskutočnenie celej zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v Eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu). Ak v rámci daného projektu boli vykonávané rôzne stavebné činnosti, uchádzač uvedie hodnotou stavebných prác v Eur bez DPH za tú časť projektu, ktorú daným projektom preukazuje (realizáciu vodovodnej siete alebo kanalizačnej siete alebo komunikácií), d) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebným prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobou odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie zákazky. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu, b) predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového odborníka: Kľúčový odborník 1 – stavbyvedúci – 1 osoba Minimálne požiadavky: • musí byť odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 3 roky (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu), • musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentného dokladu, • musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) na realizácii minimálne 3 stavieb v pozemnom staviteľstve v hodnote min. 700.000,- Eur bez DPH kumulatívne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky (jediné kritérium vyhodnotenia ponúk), uvedená v jeho ponuke, bude vyjadrená v Eur. Navrhovaná cena musí vyjadrovať cenu za predmet zákazky v súlade so Zväzkom 3, Opis predmetu zákazky, vrátane jeho príloh Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer. Uchádzač musí vo výkaze výmer (zadaní) uviesť jednotkovú aj celkovú cenu, ako súčin jednotkovej ceny a požadovaného množstvo príslušnej položky (výmeru). Uchádzač nesmie meniť merné jednotky položiek ani ich štruktúru, s výnimkou procesu vysvetľovania súťažných podkladov, pokiaľ tak určí verejný obstarávateľ, resp. revíznych postupov. Cena v cenovej ponuke je konečná, t. j. neobsahuje žiadne ďalšie poplatky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v Eur s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506313
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Národné rehabilitačné centrum Kováčová)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Národné rehabilitačné centrum Kováčová)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)