Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl
Kód zákazky: 9737/2024
Kód oznámenia: 15984 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 80000000-4
Predpokladaná hodnota: 19 296,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prievidza
Adresa: Námestie slobody
97101 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Prievidza 97101 Slovensko Miestom plnenia zákazky, kde bude realizovaný kurz korčuľovania, je zimný štadión v Prievidzi (Bojnická cesta 32, Prievidza)
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie kurzu korčuľovania na ľadovej ploche pre predpokladaný počet 348 detí (deväť materských škôl) s predpokladaným trvaním kurzu v období od septembra 2024 do decembra 2024. Miestom realizácie kurzu je zimný štadión v Prievidzi, v dňoch od pondelka do piatka (okrem sviatkov či prázdnin.) Povinnosťou víťazného uchádzača bude o.i. zabezpečiť korčule, prilby a chrániče pre deti, dezinfekciu priestorov a športových pomôcok detí, ako aj diplom/medailu každému dieťaťu. Povinnosťou víťazného uchádzača bude tiež zabezpečenie jednej fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu v oblasti príslušného športu na osem detí. Podrobné informácie o požiadavkách na predmet zákazky sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297822
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Prievidza (ID: 35221)
 • Zákazka: Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl (ID: 510411)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Prievidza
 • IČO: 00318442
 • DIČ: 2021162814
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie pre projekty a investície
 • Internetová adresa (URL): https://prievidza.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 14
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie pre projekty a investície
 • E-mail: alena.mackova@prievidza.sk
 • Telefónne číslo: 0465179713
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5192
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 9737/2024
 • Názov: Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie kurzu korčuľovania na ľadovej ploche pre predpokladaný počet 348 detí (deväť materských škôl) s predpokladaným trvaním kurzu v období od septembra 2024 do decembra 2024. Miestom realizácie kurzu je zimný štadión v Prievidzi, v dňoch od pondelka do piatka (okrem sviatkov či prázdnin.) Povinnosťou víťazného uchádzača bude o.i. zabezpečiť korčule, prilby a chrániče pre deti, dezinfekciu priestorov a športových pomôcok detí, ako aj diplom/medailu každému dieťaťu. Povinnosťou víťazného uchádzača bude tiež zabezpečenie jednej fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu v oblasti príslušného športu na osem detí. Podrobné informácie o požiadavkách na predmet zákazky sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 19 296.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bojnická cesta 32
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto poskytnutia služby je Bojnická cesta 32, Prievidza (zimný štadión)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“ vzťahujúci sa na predmet zákazky. Tento doklad nemusí uchádzač preukazovať a predkladať ako súčasť ponuky, splnenie podmienky bude overené zo strany verejného obstarávateľa. Uchádzač zároveň musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“ Tento doklad uchádzač nahradí v ponuke čestným vyhlásením v Prílohe č. 2 Výzvy. Splnenie podmienky bude zároveň overené zo strany verejného obstarávateľa.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 9737/2024
 • Názov : Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie kurzu korčuľovania na ľadovej ploche pre predpokladaný počet 348 detí (deväť materských škôl) s predpokladaným trvaním kurzu v období od septembra 2024 do decembra 2024. Miestom realizácie kurzu je zimný štadión v Prievidzi, v dňoch od pondelka do piatka (okrem sviatkov či prázdnin.) Povinnosťou víťazného uchádzača bude o.i. zabezpečiť korčule, prilby a chrániče pre deti, dezinfekciu priestorov a športových pomôcok detí, ako aj diplom/medailu každému dieťaťu. Povinnosťou víťazného uchádzača bude tiež zabezpečenie jednej fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu v oblasti príslušného športu na osem detí. Podrobné informácie o požiadavkách na predmet zákazky sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bojnická cesta 32
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia zákazky, kde bude realizovaný kurz korčuľovania, je zimný štadión v Prievidzi (Bojnická cesta 32, Prievidza)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na jedno dieťa
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH na jedno dieťa
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky ako aj v návrhu zmluvy o poskytnutí služby, ktorá je súčasťou Výzvy ako príloha č. 3.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: elektronicky cez systém IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: elektronicky, cez systém IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=5192
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510411
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)