Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK
Kód zákazky: 11844/2024/OVO
Kód oznámenia: 15938 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 494 961,57 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj
Adresa: Starohájska ulica
91701 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Starohájska ulica Trnava 91701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK (ďalej len „dielo“). Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstarávania, projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ARCHITECTURAL&BUILDING MANAGEMENT, s. r. o., Modra, právoplatného stavebného povolenia a výkazu výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1296622
1. Základné údaje
 • Organizácia: Trnavský samosprávny kraj (ID: 51569)
 • Zákazka: Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK (ID: 509750)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: ad132066-0656-4cc7-9f18-0ed2b56c16d7
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
 • DIČ: 2021628367
 • Adresa
 • Ulica: Starohájska ulica
 • Číslo: 10
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo@trnava-vuc.sk
 • Telefónne číslo: +421335559521
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Trnavský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8297
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 11844/2024/OVO
 • Názov: Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK
 • Opis: Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK (ďalej len „dielo“). Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstarávania, projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ARCHITECTURAL&BUILDING MANAGEMENT, s. r. o., Modra, právoplatného stavebného povolenia a výkazu výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 494 961.57
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Trnava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 1.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona: a) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, b) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Podľa § 32 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 11844/2024/OVO
 • Názov : Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK
 • Opis: Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK (ďalej len „dielo“). Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstarávania, projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ARCHITECTURAL&BUILDING MANAGEMENT, s. r. o., Modra, právoplatného stavebného povolenia a výkazu výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 494 961.57
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zelená strecha - bude realizovaná ako extenzívna vegetačná strecha a fotovoltaické panely
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Trnava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov:
 • Opis podmienky účasti: 1. v minimálnej súhrnnej hodnote 500.000,00 Eur bez DPH, z toho jednu referenciu realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky v minimálnej hodnote 200.000,00 Eur bez DPH. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii / potvrdení objednávateľa (odberateľa) alebo v priloženom súvisiacom dokumente. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie stavebné práce na pozemných stavbách. Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi (investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom (objednávateľom /investorom). Ak sú predmetom referencie aj stavebné práce iného charakteru, ako sú požadované referenčné stavebné práce, verejný obstarávateľ požaduje odčleniť zhotovenie stavebných prác požadovaného charakteru od ostatných stavebných prác, ktoré nie sú požadovaného charakteru. Uchádzač je povinný uviesť cenu len za stavebné práce požadovaného charakteru. Verejný obstarávateľ uzná len tie časti referenčných stavebných prác, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o zhotovenie stavebných prác, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo stanoveného rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem prác (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať rozsah prác, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť poskytnutých informácií a údajov. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Predložené potvrdenia (doklady) musia jednoznačne obsahovať meno, adresu zmluvného odberateľa, predmet plnenia, zmluvnú cenu a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla, miesto, lehotu uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 zákona - uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v rozsahu predmetu zákazky
 • Opis podmienky účasti: uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v rozsahu predmetu zákazky, čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva alebo porovnateľného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: - aspoň 1 osoba odborne spôsobilá vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemných stavieb. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (verejný obstarávateľ bude akceptovať čestné vyhlásenie uchádzača) alebo v prípade ak uchádzač využije na preukázanie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, postupuje v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo ekvivalentným dokladom. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné: - odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby) - uchádzač pri navrhovanom stavbyvedúcom preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a originálnym podpisom stavbyvedúceho.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 zákona - uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou potvrdzujúci zavedenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14 001 v rozsahu predmetu zákazky
 • Opis podmienky účasti: - uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou potvrdzujúci zavedenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14 001, v rozsahu predmetu zákazky, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom v zmysle schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu, alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk systémom EVO prostredníctvom funkcionality „on-line“ sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509750
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)