Interiérové vybavenie do laboratórií a učebne UKF Nitra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: "Interiérové vybavenie do laboratórií a učebne UKF Nitra"
Kód zákazky: NZ3/2024
Kód oznámenia: 15891 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 85 590,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Tr. A. Hlinku Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výroba, dodávka nového, nepoužívaného laboratórneho nábytku do zoologického a chemického laboratória a školského nábytku do miestnosti NMA 007 pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne miesto dodania uvedené v objednávke, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Špecifikácia požadovaných tovarov vrátane základných požiadaviek je uvedená v prílohách v sprievodnej dokumentácii.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1297462
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ID: 3774)
 • Zákazka: "Interiérové vybavenie do laboratórií a učebne UKF Nitra" (ID: 510110)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: ecc45267-67f0-40ca-bbf8-c6e1f1576aad
 • Identifikátor verzie oznámenia: 07156174-b905-433e-a9a8-029a38fb2f1f
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • IČO: 00157716
 • DIČ: 2021246590
 • Adresa
 • Ulica: Tr. A. Hlinku
 • Číslo: 1
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: mstefanikova@ukf.sk
 • Telefónne číslo: +421376408060
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/269
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: NZ3/2024
 • Názov: "Interiérové vybavenie do laboratórií a učebne UKF Nitra"
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba, dodávka nového, nepoužívaného laboratórneho nábytku do zoologického a chemického laboratória a školského nábytku do miestnosti NMA 007 pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne miesto dodania uvedené v objednávke, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Špecifikácia požadovaných tovarov vrátane základných požiadaviek je uvedená v prílohách v sprievodnej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 85 590.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39180000, 39181000, 39160000, 39121000, 39112000, 39136000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Trieda Andreja Hlinku 1
 • Ulica: Nábrežie mládeže 91
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 949 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2. V prípade ak uchádzač použije JED, je povinný ho vyplniť v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 Zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Pravidlá pre doručovanie informácií (žiadosti, ponuky, návrhy a iné) odoslanie danej informácie sa považuje za okamih doručenia. Súťažné podklady a sprievodná dokumentácia k danému verejnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/269, čím verejný obstarávateľ umožní priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom. 4. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek so záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred podľa § 48 Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov tak, že vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky. 5. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť I: Nábytok do chemického laboratória
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NZ 3/2023
 • Názov : Časť I: Nábytok do chemického laboratória
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba, dodávka nového, nepoužívaného laboratórneho nábytku do chemického laboratória pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne miesto dodania uvedené v objednávke, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Špecifikácia požadovaných tovarov vrátane základných požiadaviek je uvedená v prílohách v sprievodnej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Laboratórny nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Laboratórne stoly
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Trieda Andreja Hlinku 1
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 949 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je a za predchádzajúce tri roky (až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol: • v nepovolenom debete, • že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a • že na účet uchádzača nie je a uvedené obdobie nebol vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a to okrem exekučného príkazu, ktorý sa vzťahuje len na aktuálny stav. Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia žiadosti o účasť (t.j. doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii). K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako scan originálu, alebo overenej kópie. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §34 ods. 1 písm. a) „zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona“. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru (referenciami) preukázať, že v uvedenom období dodával tovar totožný s predmetom obstarávania konkrétnej časti za ktorú predkladá ponuku v celkovej cene minimálne: Pre časť I.: 68 000,00 € bez DPH Pre časť II.: 8 000,00 € bez DPH Pre časť III.: 9 000,00 € EUR do odberných miest kupujúcich. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam podľa predchádzajúcej vety obsahoval minimálne tieto údaje: - obchodné meno a sídlo dodávateľa - obchodné meno a sídlo odberateľa, - množstvo a druh tovaru, - kontaktná osoba odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname. Referencie podľa § 12 ZVO (referencie zverejnené v Evidencií referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie) uchádzač v ponuke nemusí predkladať, postačuje informácia o ich zverejnení v tejto evidencii s identifikáciou, napr. link a označenie konkrétnej referencie. Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v referencii uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) realizoval a objem zazmluvnených zákaziek. Verejný obstarávateľ považuje za zákazky rovnakého alebo podobného charakteru zákazky spojené s dodávkou laboratórneho nábytku do chemického laboratória, zoologického laboratória a do priestorov učební podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač, resp. záujemca predkladá ponuku. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH vyjadrená v súlade s návrhom na plnenie kritérií.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky funkcionalitou IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra, Oddelenie obstarávania UKF (online systémom IS EVO)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510110
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť II: Nábytok do zoologického laboratória
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NZ 3/2023
 • Názov : Časť II: Nábytok do zoologického laboratória
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba, dodávka nového, nepoužívaného laboratórneho nábytku do zoologického laboratória pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne miesto dodania uvedené v objednávke, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Špecifikácia požadovaných tovarov vrátane základných požiadaviek je uvedená v prílohách v sprievodnej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Laboratórny nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Laboratórne stoly
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežie mládeže 91
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 949 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je a za predchádzajúce tri roky (až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol: • v nepovolenom debete, • že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a • že na účet uchádzača nie je a uvedené obdobie nebol vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a to okrem exekučného príkazu, ktorý sa vzťahuje len na aktuálny stav. Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia žiadosti o účasť (t.j. doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii). K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako scan originálu, alebo overenej kópie. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §34 ods. 1 písm. a) „zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona“. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru (referenciami) preukázať, že v uvedenom období dodával tovar totožný s predmetom obstarávania konkrétnej časti za ktorú predkladá ponuku v celkovej cene minimálne: Pre časť I.: 68 000,00 € bez DPH Pre časť II.: 8 000,00 € bez DPH Pre časť III.: 9 000,00 € EUR do odberných miest kupujúcich. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam podľa predchádzajúcej vety obsahoval minimálne tieto údaje: - obchodné meno a sídlo dodávateľa - obchodné meno a sídlo odberateľa, - množstvo a druh tovaru, - kontaktná osoba odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname. Referencie podľa § 12 ZVO (referencie zverejnené v Evidencií referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie) uchádzač v ponuke nemusí predkladať, postačuje informácia o ich zverejnení v tejto evidencii s identifikáciou, napr. link a označenie konkrétnej referencie. Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v referencii uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) realizoval a objem zazmluvnených zákaziek. Verejný obstarávateľ považuje za zákazky rovnakého alebo podobného charakteru zákazky spojené s dodávkou laboratórneho nábytku do chemického laboratória, zoologického laboratória a do priestorov učební podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač, resp. záujemca predkladá ponuku. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH vyjadrená v súlade s návrhom na plnenie kritérií.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky funkcionalitou IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra, Oddelenie obstarávania UKF (online systémom IS EVO)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510110
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Časť III: Nábytok do učebne NMA 007
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NZ 3/2023
 • Názov : Časť III: Nábytok do učebne NMA 007
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba, dodávka nového, nepoužívaného nábytku do priestorov učebne NMA 007 pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne miesto dodania uvedené v objednávke, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Špecifikácia požadovaných tovarov vrátane základných požiadaviek je uvedená v prílohách v sprievodnej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39160000, 39121000, 39112000, 39114100, 39136000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežie mládeže 91
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 949 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je a za predchádzajúce tri roky (až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol: • v nepovolenom debete, • že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a • že na účet uchádzača nie je a uvedené obdobie nebol vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a to okrem exekučného príkazu, ktorý sa vzťahuje len na aktuálny stav. Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia žiadosti o účasť (t.j. doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii). K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako scan originálu, alebo overenej kópie. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §34 ods. 1 písm. a) „zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona“. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru (referenciami) preukázať, že v uvedenom období dodával tovar totožný s predmetom obstarávania konkrétnej časti za ktorú predkladá ponuku v celkovej cene minimálne: Pre časť I.: 68 000,00 € bez DPH Pre časť II.: 8 000,00 € bez DPH Pre časť III.: 9 000,00 € EUR do odberných miest kupujúcich. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam podľa predchádzajúcej vety obsahoval minimálne tieto údaje: - obchodné meno a sídlo dodávateľa - obchodné meno a sídlo odberateľa, - množstvo a druh tovaru, - kontaktná osoba odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname. Referencie podľa § 12 ZVO (referencie zverejnené v Evidencií referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie) uchádzač v ponuke nemusí predkladať, postačuje informácia o ich zverejnení v tejto evidencii s identifikáciou, napr. link a označenie konkrétnej referencie. Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v referencii uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) realizoval a objem zazmluvnených zákaziek. Verejný obstarávateľ považuje za zákazky rovnakého alebo podobného charakteru zákazky spojené s dodávkou laboratórneho nábytku do chemického laboratória, zoologického laboratória a do priestorov učební podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač, resp. záujemca predkladá ponuku. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH vyjadrená v súlade s návrhom na plnenie kritérií.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky funkcionalitou IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra, Oddelenie obstarávania UKF (online systémom IS EVO)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510110
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)