Rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP
Kód zákazky: 656/2024
Kód oznámenia: 15755 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214410-7
Predpokladaná hodnota: 299 892,80 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Univerzitná Žilina 01026 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP: SO 01 – Stavebné práce SO 02 – Elektroinštalácia silnoprúd SO 03 – Elektroinštalácia slaboprúd Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Žilinská univerzita v Žiline

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297345
1. Základné údaje
 • Organizácia: Žilinská univerzita v Žiline (ID: 14060)
 • Zákazka: Rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP (ID: 510182)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
 • IČO: 00397563
 • DIČ: 2020677824
 • Adresa
 • Ulica: Univerzitná
 • Číslo: 1
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01026
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: andrea.kotesova@uniza.sk
 • Telefónne číslo: +421415135225
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Žilinská univerzita v Žiline)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1019
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 656/2024
 • Názov: Rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP: SO 01 – Stavebné práce SO 02 – Elektroinštalácia silnoprúd SO 03 – Elektroinštalácia slaboprúd Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 299 892.80
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 656/2024
 • Názov : Rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia podláh a priečok PEDaS na 4. NP: SO 01 – Stavebné práce SO 02 – Elektroinštalácia silnoprúd SO 03 – Elektroinštalácia slaboprúd Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Výzvy na predkladanie ponúk: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky alebo viacerých zákaziek (kumulatívne) rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v minimálnom objeme 300 000,00 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným hodnotiacim kritériom za podmienky splnenia účasti je najnižšia predložená celková cena za predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia predložená celková cena za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Hospodársky blok
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/1019?cHash=f978fb6dd9bb3cd1d384a531a5fec793
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510182
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)