Servis a opravy klimatizačných zariadení

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis a opravy klimatizačných zariadení
Kód zákazky: CRD-1259/2024
Kód oznámenia: 15765 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50730000-1
Predpokladaná hodnota: 24 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka
81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Nám. Alexandra Dubčeka Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81280 Slovensko Miestom plnenia sú budovy v správe verejného obstarávateľa na adresách: Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka 2, Bratislava, Národná rada SR, Župné nám. 12, Bratislava, Západná terasa, Zámocká ul. 2, Bratislava, budova pod Leopoldovým nádvorím, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad – Hradný palác, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad – Zimná Jazdiareň, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad - Záhradný pavilón (Oranžéria), Zámocká ul. 2, Bratislava, Gorazdova 29, Bratislava, Areál Bratislavský hrad, Zámocká ul. 2, Bratislava.
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je: - vykonávanie pravidelného (ročného), odborného servisu klimatizačných zariadení - ďalej aj ako „pravidelný odborný servis“, - vykonávanie ročnej kontroly tesnosti chladiacich okruhov klimatizačných zariadení – ďalej aj ako „kontrola tesnosti“, - vykonávanie opráv porúch / vád klimatizačných zariadení vrátane dodania potrebných náhradných dielov - ďalej aj ako „oprava“, - dodanie chladiva do klimatizačných jednotiek a dodanie náhradných dielov v súvislosti s vykonávaním opráv a dodanie komponentov / náhradných dielov, ktorých potreba dodania / výmeny bola zistená pri pravidelnom odbornom servise alebo kontrole tesnosti, na vysokej profesionálnej úrovni, s cieľom zabezpečiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku zariadení, a to v súlade s platnou legislatívou a normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1296851
1. Základné údaje
 • Organizácia: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ID: 564)
 • Zákazka: Servis a opravy klimatizačných zariadení (ID: 509865)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
 • IČO: 00151491
 • DIČ: 2020845046
 • Adresa
 • Ulica: Nám. Alexandra Dubčeka
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81280
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Zuzana Macková
 • E-mail: zuzana.mackova@nrsr.sk
 • Telefónne číslo: +421259722206
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/233
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CRD-1259/2024
 • Názov: Servis a opravy klimatizačných zariadení
 • Opis: Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je: - vykonávanie pravidelného (ročného), odborného servisu klimatizačných zariadení - ďalej aj ako „pravidelný odborný servis“, - vykonávanie ročnej kontroly tesnosti chladiacich okruhov klimatizačných zariadení – ďalej aj ako „kontrola tesnosti“, - vykonávanie opráv porúch / vád klimatizačných zariadení vrátane dodania potrebných náhradných dielov - ďalej aj ako „oprava“, - dodanie chladiva do klimatizačných jednotiek a dodanie náhradných dielov v súvislosti s vykonávaním opráv a dodanie komponentov / náhradných dielov, ktorých potreba dodania / výmeny bola zistená pri pravidelnom odbornom servise alebo kontrole tesnosti, na vysokej profesionálnej úrovni, s cieľom zabezpečiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku zariadení, a to v súlade s platnou legislatívou a normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 24 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 24 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba chladiacich zostáv
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Alexandra Dubčeka 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81280
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia sú budovy v správe verejného obstarávateľa na adresách: Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka 2, Bratislava, Národná rada SR, Župné nám. 12, Bratislava, Západná terasa, Zámocká ul. 2, Bratislava, budova pod Leopoldovým nádvorím, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad – Hradný palác, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad – Zimná Jazdiareň, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad - Záhradný pavilón (Oranžéria), Zámocká ul. 2, Bratislava, Gorazdova 29, Bratislava, Areál Bratislavský hrad, Zámocká ul. 2, Bratislava.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca / uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky. Či je záujemca / uchádzať oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky, skúma verejný obstarávateľ sám, prostredníctvom založenie si informatívneho výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky, resp. Živnostenského registra Slovenskej republiky alebo ich ekvivalentu do spisu. Záujemca / uchádzač nie je povinný predložiť žiadny doklad. Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku na predmet zákazky - Uchádzač musí predložiť platný certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa § 6 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných kleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 321/2012 o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača, na základe ktorých je oprávnený vykonávať požadovanú odbornú spôsobilosť v krajine svojho sídla. Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti - Záujemca/uchádzač musí disponovať aspoň 1 osobou s odbornou spôsobilosťou na poskytnutie predmetu zákazky - t. j. odbornou spôsobilosťou na činnosť na technickom zariadení elektrickom – druh činnosti/odbornej spôsobilosti: samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu do 1000 V. Záujemca/uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením platného dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť pri činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu do 1000 V - samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača, na základe ktorých je oprávnený vykonávať požadovanú odbornú spôsobilosť v krajine svojho sídla. Podrobne vo výzve na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Servis a opravy klimatizačných zariadení
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CRD-1259/2024
 • Názov : Servis a opravy klimatizačných zariadení
 • Opis: Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je: - vykonávanie pravidelného (ročného), odborného servisu klimatizačných zariadení - ďalej aj ako „pravidelný odborný servis“, - vykonávanie ročnej kontroly tesnosti chladiacich okruhov klimatizačných zariadení – ďalej aj ako „kontrola tesnosti“, - vykonávanie opráv porúch / vád klimatizačných zariadení vrátane dodania potrebných náhradných dielov - ďalej aj ako „oprava“, - dodanie chladiva do klimatizačných jednotiek a dodanie náhradných dielov v súvislosti s vykonávaním opráv a dodanie komponentov / náhradných dielov, ktorých potreba dodania / výmeny bola zistená pri pravidelnom odbornom servise alebo kontrole tesnosti, na vysokej profesionálnej úrovni, s cieľom zabezpečiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku zariadení, a to v súlade s platnou legislatívou a normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba chladiacich zostáv
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia sú budovy v správe verejného obstarávateľa na adresách: Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka 2, Bratislava, Národná rada SR, Župné nám. 12, Bratislava, Západná terasa, Zámocká ul. 2, Bratislava, budova pod Leopoldovým nádvorím, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad – Hradný palác, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad – Zimná Jazdiareň, Zámocká ul. 2, Bratislava, Bratislavský hrad - Záhradný pavilón (Oranžéria), Zámocká ul. 2, Bratislava, Gorazdova 29, Bratislava, Areál Bratislavský hrad, Zámocká ul. 2, Bratislava.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Záujemca/uchádzač musí disponovať aspoň 1 osobou s odbornou spôsobilosťou na poskytnutie predmetu zákazky - t. j. odbornou spôsobilosťou na činnosť na technickom zariadení elektrickom – druh činnosti/odbornej spôsobilosti: samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu do 1000 V. Záujemca/uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením platného dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť pri činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu do 1000 V - samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača, na základe ktorých je oprávnený vykonávať požadovanú odbornú spôsobilosť v krajine svojho sídla. Podrobne vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena predmetu zákazky v eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509865
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509865
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma - isepvo
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)