MATERSKÁ ŠKOLA ČIERNE KĽAČANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: MATERSKÁ ŠKOLA ČIERNE KĽAČANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY
Kód zákazky: 508340
Kód oznámenia: 15822 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 1 203 593,07 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Čierne Kľačany
Adresa: Mlynská
95305 Čierne Kľačany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Mlynská Čierne Kľačany 95305 Slovensko Miesto stavby: Čierne Kľačany, k. ú. Čierne Kľačany, č. parc. 185/1, 185/2 Okres: Zlaté Moravce Kraj: Nitriansky
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je prístavba 2 nových jednopodlažných pavilónov k existujúcej jednopodlažnej budove materskej školy v obci Čierne Kľačany a rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Čierne Kľačany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297448
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Čierne Kľačany (ID: 33802)
 • Zákazka: MATERSKÁ ŠKOLA ČIERNE KĽAČANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY (ID: 508340)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: f1f5130b-2bc4-4007-a63d-640af7e6528d
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Čierne Kľačany
 • IČO: 00307858
 • DIČ: 2021037865
 • Adresa
 • Ulica: Mlynská
 • Číslo: 2
 • Mesto: Čierne Kľačany
 • PSČ: 95305
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Scholaris s.r.o., Kalvária 3, Nitra 949 01 - Ing. Annamária LUKÁČOVÁ
 • E-mail: scholarisvo@skolam.sk
 • Telefónne číslo: 0904090344
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Čierne Kľačany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4373
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 508340
 • Názov: MATERSKÁ ŠKOLA ČIERNE KĽAČANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY
 • Opis: Predmetom zákazky je prístavba 2 nových jednopodlažných pavilónov k existujúcej jednopodlažnej budove materskej školy v obci Čierne Kľačany a rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: supplies, služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 203 593.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45262500, 44114000, 45432112, 45410000, 45321000, 45261000, 45261410, 45261300, 44221000, 45421132, 44111900, 44112200, 44161200, 45330000, 45331100, 45310000, 31216200, 42512000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto stavby: Čierne Kľačany, k. ú. Čierne Kľačany, č. parc. 185/1, 185/2 Okres: Zlaté Moravce Kraj: Nitriansky
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: §32ods.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (ďalej OP): a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (2) §32ods.2)Ak v ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podm. účasti podľa odseku 1: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mes., b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mes., c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mes., d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm.f) doloženým čestným vyhlásením. (3) §32ods.3) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z inf. systémov verejnej správy (oversi.gov.sk). Z uvedeného dôvodu uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť nasledovné doklady: písm. a) výpis z registra trestov FO/PO - ak uchádzač nepredloží výpis z RT FO/PO, je povinný poskytnúť VO údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT FO/PO - viď vzor súhlasu; písm. b) zák.- t.j. potvrdenie ZP a SP; písm. c) zák.- t.j. potvrdenie miestne prísluš. DÚ a miestne prísluš. CÚ; písm. d) zák.- t.j. potvrdenie príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; písm. e) zák.- t.j. výpis z OR alebo výpis zo ŽR. - § 152 zák. - uchádzač môže preukázať splnenie podm. účasti OP podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hosp. subjektov. - § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om. - § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. - Podm. účasti na OP sú upravené v § 32 zákona o VO. Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: MATERSKÁ ŠKOLA ČIERNE KĽAČANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 508340
 • Názov : MATERSKÁ ŠKOLA ČIERNE KĽAČANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY
 • Opis: Predmetom zákazky je prístavba 2 nových jednopodlažných pavilónov k existujúcej jednopodlažnej budove materskej školy v obci Čierne Kľačany a rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 203 593.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45262500, 44114000, 45432112, 45410000, 45321000, 45261000, 45261410, 45261300, 44221000, 45421132, 44111900, 44112200, 44161200, 45330000, 45331100, 45310000, 31216200, 42512000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto stavby: Čierne Kľačany, k. ú. Čierne Kľačany, č. parc. 185/1, 185/2 Okres: Zlaté Moravce Kraj: Nitriansky
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Finančné a ekonomické postavenie
 • Opis podmienky účasti: (1) § 33 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie primeranosti: Podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú nielen odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, ale aj či vedia preukázať ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ overuje finančné postavenie uchádzača na trhu. - § 33 ods. 2 - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží formou čestného vyhlásenia prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Čestným vyhlásením o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, musí uchádzač preukázať súhrnne objem celkového obratu minimálne vo výške: 7.000.000,00 Eur; Uchádzač, ktorého účtovné závierky nie sú zverejnené vo verejnej časti registra účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, je povinný predložiť k čestnému vyhláseniu aj účtovné závierky potvrdené príslušným daňovým úradom. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetkoch a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky účasti priamo z predmetnej účtovnej závierky, ktorá bola vyhotovená, schválená a zverejnená v registri účtovných závierok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V prípade, že vo verejnej časti registra účtovných závierok má uchádzač zverejnených viacero účtovných závierok za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, alebo budú zverejnené účtovné závierky neschválené, verejný obstarávateľ bude pre účely splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona považovať za platné len tie účtovné závierky, ktoré boli vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V takomto prípade si verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti priamo z predmetnej účtovnej závierky, ktorá bola vyhotovená, schválená a zverejnená v registri účtovných závierok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. - ak v súlade s § 33 ods. 2 - ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, predloží písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7.... - § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om. - § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. (2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. (3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. (4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: A) Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (pozemné stavby) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 1.200.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. (2) Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: - certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky... - Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb... - Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)... Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. (3) Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: A. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby... Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. (4) Podľa bodu 4 - § 34 ods. 1 písm. h) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: - certifikát EMAS v oblasti predmetu zákazky, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva alebo ekvivalentný doklad... Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena - celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR vrátane DPH/celkom v prípade neplatcu DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 1
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Rok
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania. Systém EVO disponuje v súčasnosti funkcionalitou, pri ktorej sa po otvorení ponúk automaticky vygeneruje zápisnica z jej otvárania a zašle sa formou notifikácie každému uchádzačovi.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške 35.000,00- EUR bez DPH. Podrobne v časti 15. Zábezpeka ponuky súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508340
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508340
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)