Licencie Kokeš a aktualizácia licencií Landis

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Licencie Kokeš a aktualizácia licencií Landis
Kód zákazky: SVO-RVO3-2024/000650
Kód oznámenia: 15492 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48710000-8
Predpokladaná hodnota: 255 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.8.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Predmetom tejto zákazky je dodávka Licencií Kokeš a aktualizácia licencií Landis, vrátane dopravy na miesto plnenia: Centrum podpory MV SR Bratislava, Račianska 45, 812 28 Bratislava Centrum podpory MV SR Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava Centrum podpory MV SR Trenčín, Piaristická 25, 911 01 Trenčín Centrum podpory MV SR Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra Centrum podpory MV SR Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina Centrum podpory MV SR Banská Bystrica, Ulica 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica Centrum podpory MV SR Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov Centrum podpory MV SR Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice Rozdeľovník s konkrétnymi počtami bude zaslaný úspešnému uchádzačovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
Zdroj:

Popis

Existujúce licencie Landis na aktuálnu verziu - aktualizácia (12 mesiacov, SUPPORT 2) 72 lic (z toho zmena 64 licencií Landis zo sieťových na individuálne, zvyšných 8 ostáva sieťových ) Nové trvalé licencie Landis 174 lic Predĺženie aktualizácie programu Landis 12 mesiacov 246 lic USB kľúč SL CGS 238 ks KOKEŠ individuálna licencia Štandard verzia 16 50 lic Aplikácia POZEMKY 49 lic USB kľúč SL Kokeš 50 ks

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1293834
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ID: 20276)
 • Zákazka: Licencie Kokeš a aktualizácia licencií Landis (ID: 505996)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: e4ed00b1-c72f-49f3-978e-b47030fa8614
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7438dd05-2b7f-4ac7-b5d6-29f932cd87ab
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • IČO: 00151866
 • DIČ: 2020571520
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: miroslav.baxant@minv.sk
 • Telefónne číslo: 421250944575
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Verejný poriadok a bezpečnosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/239
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: SVO-RVO3-2024/000650
 • Názov: Licencie Kokeš a aktualizácia licencií Landis
 • Opis: Existujúce licencie Landis na aktuálnu verziu - aktualizácia (12 mesiacov, SUPPORT 2) 72 lic (z toho zmena 64 licencií Landis zo sieťových na individuálne, zvyšných 8 ostáva sieťových ) Nové trvalé licencie Landis 174 lic Predĺženie aktualizácie programu Landis 12 mesiacov 246 lic USB kľúč SL CGS 238 ks KOKEŠ individuálna licencia Štandard verzia 16 50 lic Aplikácia POZEMKY 49 lic USB kľúč SL Kokeš 50 ks
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 255 100.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Softvérový balík na riadenie systému
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmetom tejto zákazky je dodávka Licencií Kokeš a aktualizácia licencií Landis, vrátane dopravy na miesto plnenia: Centrum podpory MV SR Bratislava, Račianska 45, 812 28 Bratislava Centrum podpory MV SR Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava Centrum podpory MV SR Trenčín, Piaristická 25, 911 01 Trenčín Centrum podpory MV SR Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra Centrum podpory MV SR Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina Centrum podpory MV SR Banská Bystrica, Ulica 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica Centrum podpory MV SR Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov Centrum podpory MV SR Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice Rozdeľovník s konkrétnymi počtami bude zaslaný úspešnému uchádzačovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v Prílohe č.5 predmetných súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Licencie Kokeš a aktualizácia licencií Landis
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SVO-RVO3-2024/000650
 • Názov : Licencie Kokeš a aktualizácia licencií Landis
 • Opis: Existujúce licencie Landis na aktuálnu verziu - aktualizácia (12 mesiacov, SUPPORT 2) 72 lic (z toho zmena 64 licencií Landis zo sieťových na individuálne, zvyšných 8 ostáva sieťových ) Nové trvalé licencie Landis 174 lic Predĺženie aktualizácie programu Landis 12 mesiacov 246 lic USB kľúč SL CGS 238 ks KOKEŠ individuálna licencia Štandard verzia 16 50 lic Aplikácia POZEMKY 49 lic USB kľúč SL Kokeš 50 ks
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Softvérový balík na riadenie systému
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmetom tejto zákazky je dodávka Licencií Kokeš a aktualizácia licencií Landis, vrátane dopravy na miesto plnenia: Centrum podpory MV SR Bratislava, Račianska 45, 812 28 Bratislava Centrum podpory MV SR Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava Centrum podpory MV SR Trenčín, Piaristická 25, 911 01 Trenčín Centrum podpory MV SR Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra Centrum podpory MV SR Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina Centrum podpory MV SR Banská Bystrica, Ulica 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica Centrum podpory MV SR Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov Centrum podpory MV SR Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice Rozdeľovník s konkrétnymi počtami bude zaslaný úspešnému uchádzačovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Hodnotí sa celková cena za dodanie/poskytnutie predmetu zákazky v EUR bez DPH uvedená v ponuke a ktorá je výsledkom súčtu celkových cien položiek podľa Štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je prílohou č.3 SP, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v prílohe č.1 súťažných podkladov a v obchodných podmienkach uvedených v prílohe č.2 súťažných podkladov (porovnávací parameter - najnižšia cena).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.08.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.08.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE sa online sprístupnia ponuky všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie, a to v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56299/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505996
 • Označenie dokumentu/zákazky: Ponuka
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Josephine
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)