I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 – sanácia nestabilného svahu - PRK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 – sanácia nestabilného svahu - PRK
Kód zákazky: 01/PRK
Kód oznámenia: 15661 - IBP
Postup: Priame rokovacie konanie
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233142-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenská správa ciest
Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zmluvy je realizácia prác, ktorá sa v plnom rozsahu riadi projektovou dokumentáciu s názvom „I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 sanácia nestabilného svahu“ (ďalej v tomto dokumente len ako „projektová dokumentácia“), ktorú vypracovala spoločnosť Geotechnik s.r.o., a ktorá tvorí prílohu č.7 týchto súťažných podkladoch. Predmetné riešené územie je podľa projektovej dokumentácie rozdelené na 3 úseky (označené ako: úsek č. I., úsek č. II., úsek č. III.), v ktorých sa budú vykonávať primárne a sekundárne opatrenia. Prvé sanačné práce budú realizované na úseku č. I, ktorý je v súčasnosti ohraničený betónovými zábranami s ochrannými oceľovými sieťami v km 471,450 – km 471,750 a následne v úseku č. II a úseku č. III. Vzhľadom na poškodenie horninového masívu je nutné zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zamedziť vzniku škody na majetku, zdraví a životoch účastníkov cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I/18. V úsekoch č. I. – III. je potrebné realizovať sanačné opatrenia a tak zamedziť pádu skalných blokov do priestoru cesty I/18. Spôsob sanácie je navrhnutý na základe vykonaného inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Návrhom sanácie je očistenie ochranných sietí, bariér a ťažkých ochranných plotov od náletovej vegetácie a uvoľnených skalných blokov a následne sanácia oceľovými sieťami v kombinácii s kotevnými prvkami a ochrannými plotmi / dynamickými bariérami. Riešenie je navrhnuté pre úseky označené rímskou číslicou I.-II.-III.. ÚSEK č. I. V úseku č. I. sa nachádzajú tri dynamické bariéry (v projektovej dokumentácií označené A, B, C), ktoré sú doplnené ochrannými plotmi, sieťovými závojmi. Dynamická trojpoľová bariéra A ((a4)RXI 100 - 1000kJ - h=4,0m) je zaplnená lístím, drevinami a skalnými úlomkami. Vzhľadom na jej stav bariéra nespĺňa požadované parametre, na ktoré bola navrhnutá. Skalné bloky majú tendenciu bariéru preskočiť a dostať sa do priestoru vozovky. Priestor vozovky je v súčasnosti dočasne zabezpečený ochrannými prvkami „New Jersey“ so sieťami. Predmetnú bariéru je potrebné vyčistiť od napadaných listov a skalných blokov. Následne vykonať demontáž a inštaláciu novej záchytnej siete. Dynamická štvorpoľová bariéra B ((a5)RXI 100 - 1000kJ - h=6,0m). Pri predmetnej bariére je potrebné skontrolovať úžľabie, ktoré predstavuje potencionálne nebezpečenstvo prepadania materiálu, hlavne pri jej zaplnení. Voľný priestor (sukňu) pozdĺž spodného kotvenia je nutné vyplniť záchytnou sieťou s dostatočnou brzdnou kapacitou uvedenou v projektovej dokumentácii. Dynamická štvorpoľová bariéra C ((a6)RXI 200 - 2000kJ - h=7,0m). Pri predmetnej bariére je potrebné postupovať rovnako ako pri bariére B. Dynamické bariéry B, C je potrebné skontrolovať, prípadne poškodenia bude potrebné sanovať a to tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Ochranné ploty (a1)(a2)(a11) sú poškodené, je nutné ich demontovať a na rovnakom mieste sa osadia nové ochranné ploty / bariéry. Ochranné ploty (a3), ktoré ostávajú zachované je potrebné opraviť a ošetriť ochranným náterom, prípadne lokálne vymeniť poškodené prvky. Ochranná sieť (a9) je zaplnená a je potrebné ju vyčistiť, skontrolovať jednotlivé prvky siete a kotvenia, pričom následne bude stanovená oprava, resp. jej demontáž a inštalácia novej ochrannej siete. Rizikové miesta sa nachádzajú práve v nezabezpečených priestoroch medzi bariérami A-B, voľný priestor pozdĺž kotvenia bariéry B a priestor za bariérou C v smere do ZA. Samotné bariéry zabezpečujú voľný svah do výšky cca 60m nad bariérou. Zberná zóna týchto bariér je ohraničená terénnymi lavičkami. Práve toto miesto predstavuje potencionálne riziko odskoku bloku z vyšších polôh, ktoré môžu dopadnúť priamo na vozovku. Preto je v danom mieste potrebné pridať prvky, ktoré zachytia skalné bloky nachádzajúce sa v horných častiach. V projektovej dokumentácií sú znázornené vytypované rizikové miesta. ÚSEK č. II Úsek č. II je v súčasnosti zabezpečený ochrannými sieťami (a12) (km 5,673 - km 5,814) lokálne zaplnenými lístím a náletovými drevinami. Nad sieťami je umiestnený ťažký ochranný plot (a13-a15) (km 5,689 – km 5,775) a v päte svahu bariéra (a10) TXI 010 (km 5,814 – km 5,846). Ochrannú sieť (a12), bariéru (a10) a ťažký ochranný plot (a13-a15) je navrhnuté očistiť od náletových drevín a lístia. Následne ochranné prvky overiť z hľadiska ich funkčnosti a životnosti. Lokálne opraviť/doplniť ochrannú sieť na všetkých zabudovaných konštrukciách a oceľové stĺpové konštrukcie opatriť ochranným náterom voči korózii. V úseku č. II. sa nachádza skalná „vežička“, ktorá nie chránená, preto je nutné realizovať predĺženie ťažkého ochranného plota nízkoenergetickou dynamickou bariérou (70 kJ) minimálnej dĺžky 40m, resp. potiahnuť bariéru od jestvujúceho ťažkého plota (a13) v smere na MT po jestvujúcu bariéru (a10) podľa projektovej dokumentácie. ÚSEK č. III Úsek III začína v cestnom kilometrovníku 472,400. V tomto úseku je umiestnená dvojzákrutová ochranná sieť (km 6,718 76 - km 6,570 50), v dobrom technickom stave. Následne za skalným útesom sa nachádza ochranná sieť (a23) zaplnená lístím, pričom v päte je poškodená a oceľové kotevné platne sú povrchovo skorodované. Je potrebná diagnostika, v celkovej výmere siete 1201,50 m2. Nad ochranou sieťou (km 6,475 smere do ZA) je umiestnený zaplnený ťažký ochranný plot (a27), ktorý je potrebné prečistiť od napadaného lístia. V úseku č. III bol cca v km 6,400 – km 6,251 v päte umiestnený ochranný plot (a24-a25-a26), ktorý je zničený a je nutné ho nahradiť. Jeho náhrada spočíva v umiestnení nového ochranného plota po dynamickú bariéru (a19) ISOSTOP 500kJ (l=70,0m), ktorý bude chrániť aj otvorený žľab.

Vestník

Oznámenie o použití PRK

Identifikátor ÚVO: 1296979
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská správa ciest (ID: 64751)
 • Zákazka: I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 – sanácia nestabilného svahu - PRK (ID: 509940)
 • Typ formulára: Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu
 • Identifikátor verzie oznámenia: 576025af-714a-45e7-872b-a6cc8a2981db
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-PRK
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská správa ciest
 • IČO: 00003328
 • DIČ: 2021067785
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Vedúci odboru verejného obstarávania
 • E-mail: jaroslav.matovic@ssc.sk
 • Telefónne číslo: 02 50255269
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • IČO: 48035599
 • DIČ: CZ48035599
 • Adresa
 • Ulica: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3
 • Mesto: České Budějovice
 • PSČ: 37004
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Jihočeský kraj
 • Krajina: Česko
 • Informácie týkajúce sa výlučne hospodárskeho subjektu
 • Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku: Veľký podnik
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská správa ciest)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/15
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Opis
 • Referenčné číslo: 01/PRK
 • Názov: I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 – sanácia nestabilného svahu - PRK
 • Opis: Predmetom zmluvy je realizácia prác, ktorá sa v plnom rozsahu riadi projektovou dokumentáciu s názvom „I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 sanácia nestabilného svahu“ (ďalej v tomto dokumente len ako „projektová dokumentácia“), ktorú vypracovala spoločnosť Geotechnik s.r.o., a ktorá tvorí prílohu č.7 týchto súťažných podkladoch. Predmetné riešené územie je podľa projektovej dokumentácie rozdelené na 3 úseky (označené ako: úsek č. I., úsek č. II., úsek č. III.), v ktorých sa budú vykonávať primárne a sekundárne opatrenia. Prvé sanačné práce budú realizované na úseku č. I, ktorý je v súčasnosti ohraničený betónovými zábranami s ochrannými oceľovými sieťami v km 471,450 – km 471,750 a následne v úseku č. II a úseku č. III. Vzhľadom na poškodenie horninového masívu je nutné zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zamedziť vzniku škody na majetku, zdraví a životoch účastníkov cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I/18. V úsekoch č. I. – III. je potrebné realizovať sanačné opatrenia a tak zamedziť pádu skalných blokov do priestoru cesty I/18. Spôsob sanácie je navrhnutý na základe vykonaného inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Návrhom sanácie je očistenie ochranných sietí, bariér a ťažkých ochranných plotov od náletovej vegetácie a uvoľnených skalných blokov a následne sanácia oceľovými sieťami v kombinácii s kotevnými prvkami a ochrannými plotmi / dynamickými bariérami. Riešenie je navrhnuté pre úseky označené rímskou číslicou I.-II.-III.. ÚSEK č. I. V úseku č. I. sa nachádzajú tri dynamické bariéry (v projektovej dokumentácií označené A, B, C), ktoré sú doplnené ochrannými plotmi, sieťovými závojmi. Dynamická trojpoľová bariéra A ((a4)RXI 100 - 1000kJ - h=4,0m) je zaplnená lístím, drevinami a skalnými úlomkami. Vzhľadom na jej stav bariéra nespĺňa požadované parametre, na ktoré bola navrhnutá. Skalné bloky majú tendenciu bariéru preskočiť a dostať sa do priestoru vozovky. Priestor vozovky je v súčasnosti dočasne zabezpečený ochrannými prvkami „New Jersey“ so sieťami. Predmetnú bariéru je potrebné vyčistiť od napadaných listov a skalných blokov. Následne vykonať demontáž a inštaláciu novej záchytnej siete. Dynamická štvorpoľová bariéra B ((a5)RXI 100 - 1000kJ - h=6,0m). Pri predmetnej bariére je potrebné skontrolovať úžľabie, ktoré predstavuje potencionálne nebezpečenstvo prepadania materiálu, hlavne pri jej zaplnení. Voľný priestor (sukňu) pozdĺž spodného kotvenia je nutné vyplniť záchytnou sieťou s dostatočnou brzdnou kapacitou uvedenou v projektovej dokumentácii. Dynamická štvorpoľová bariéra C ((a6)RXI 200 - 2000kJ - h=7,0m). Pri predmetnej bariére je potrebné postupovať rovnako ako pri bariére B. Dynamické bariéry B, C je potrebné skontrolovať, prípadne poškodenia bude potrebné sanovať a to tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Ochranné ploty (a1)(a2)(a11) sú poškodené, je nutné ich demontovať a na rovnakom mieste sa osadia nové ochranné ploty / bariéry. Ochranné ploty (a3), ktoré ostávajú zachované je potrebné opraviť a ošetriť ochranným náterom, prípadne lokálne vymeniť poškodené prvky. Ochranná sieť (a9) je zaplnená a je potrebné ju vyčistiť, skontrolovať jednotlivé prvky siete a kotvenia, pričom následne bude stanovená oprava, resp. jej demontáž a inštalácia novej ochrannej siete. Rizikové miesta sa nachádzajú práve v nezabezpečených priestoroch medzi bariérami A-B, voľný priestor pozdĺž kotvenia bariéry B a priestor za bariérou C v smere do ZA. Samotné bariéry zabezpečujú voľný svah do výšky cca 60m nad bariérou. Zberná zóna týchto bariér je ohraničená terénnymi lavičkami. Práve toto miesto predstavuje potencionálne riziko odskoku bloku z vyšších polôh, ktoré môžu dopadnúť priamo na vozovku. Preto je v danom mieste potrebné pridať prvky, ktoré zachytia skalné bloky nachádzajúce sa v horných častiach. V projektovej dokumentácií sú znázornené vytypované rizikové miesta. ÚSEK č. II Úsek č. II je v súčasnosti zabezpečený ochrannými sieťami (a12) (km 5,673 - km 5,814) lokálne zaplnenými lístím a náletovými drevinami. Nad sieťami je umiestnený ťažký ochranný plot (a13-a15) (km 5,689 – km 5,775) a v päte svahu bariéra (a10) TXI 010 (km 5,814 – km 5,846). Ochrannú sieť (a12), bariéru (a10) a ťažký ochranný plot (a13-a15) je navrhnuté očistiť od náletových drevín a lístia. Následne ochranné prvky overiť z hľadiska ich funkčnosti a životnosti. Lokálne opraviť/doplniť ochrannú sieť na všetkých zabudovaných konštrukciách a oceľové stĺpové konštrukcie opatriť ochranným náterom voči korózii. V úseku č. II. sa nachádza skalná „vežička“, ktorá nie chránená, preto je nutné realizovať predĺženie ťažkého ochranného plota nízkoenergetickou dynamickou bariérou (70 kJ) minimálnej dĺžky 40m, resp. potiahnuť bariéru od jestvujúceho ťažkého plota (a13) v smere na MT po jestvujúcu bariéru (a10) podľa projektovej dokumentácie. ÚSEK č. III Úsek III začína v cestnom kilometrovníku 472,400. V tomto úseku je umiestnená dvojzákrutová ochranná sieť (km 6,718 76 - km 6,570 50), v dobrom technickom stave. Následne za skalným útesom sa nachádza ochranná sieť (a23) zaplnená lístím, pričom v päte je poškodená a oceľové kotevné platne sú povrchovo skorodované. Je potrebná diagnostika, v celkovej výmere siete 1201,50 m2. Nad ochranou sieťou (km 6,475 smere do ZA) je umiestnený zaplnený ťažký ochranný plot (a27), ktorý je potrebné prečistiť od napadaného lístia. V úseku č. III bol cca v km 6,400 – km 6,251 v päte umiestnený ochranný plot (a24-a25-a26), ktorý je zničený a je nutné ho nahradiť. Jeho náhrada spočíva v umiestnení nového ochranného plota po dynamickú bariéru (a19) ISOSTOP 500kJ (l=70,0m), ktorý bude chrániť aj otvorený žľab.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.2 Rozsah obstarávania
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Priame rokovacie konanie
 • 4.2.2 Priame zadanie
 • Odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu: Mimoriadna naliehavosť spôsobená udalosťami, ktoré nemohol kupujúci predvídať
 • 4.2.3 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Odôvodnenie postupu verejného obstarávania: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111, § 111a alebo § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní. Dôvodom vzniku mimoriadnej situácie je zrútenie - zosuv skalného bloku na cestu I/18. Skalný blok v nočných hodinách dňa 7. februára 2024 v úseku cesty I/18 km 471,480 – 471, 680, spadol povedľa existujúcej dynamickej bariéry na cestu a poškodil zvodidlo a kryt vozovky, kde ostal kráter do hĺbky 20 cm s priemerom cca 2-3 m. Došlo k poškodeniu majetku aj vozovky. Obnažené horniny sú silno tektonicky porušené, navetrané, s rôznou vzdialenosťou diskontinuít, rádovo cm až m. Uvoľnené skalné bloky a úlomky hornín majú prevažne hranolovitý tvar a dosahujú veľkosť 5 – 15 cm, 40 – 60 cm ale aj 100 - 150 cm a viac. Pevnosť úlomkov na základe terénneho hodnotenia odpovedá triede R3 až R2. Dňa 07.02.2024 o 07:30 hod. zasadol krízový štáb z dôvodu mimoriadnej udalosti. Okresný úrad v Žiline dňa 09.02.2024 vyhlásil z vyplývajúceho ohrozenia života a zdravia účastníkov cestnej premávky a obyvateľov vyhlásil mimoriadnu situáciu a zároveň vydal príkaz na vykonanie záchranných prác. Zároveň sa dohodlo, že situácia si vyžaduje realizáciu Inžiniersko-gelogického prieskumu a náklady spojené so zabezpečením nestabilných častí bude znášať Slovenská správa ciest. Cesta I/18 tvorí v danom území základný komunikačný systém. Pri posudzovaní skutočnosti, či ide o mimoriadnu udalosť možno vychádzať aj z ustanovení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva, že za mimoriadnu udalosť sa považuje živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok. Príslušný orgán, ktorý vyhlási mimoriadnu situáciu je povinný bezodkladne odvolať mimoriadnu situáciu po vykonaní úloh a opatrení a ak je vyhlásená mimoriadna situácia nezávislým orgánom, musí účastník konania, ako správca uvedenej komunikácie konať zo zákona a vo verejnom záujme v rámci bezpečnosti a ochrany obyvateľstva. Poukazujeme na zodpovednosti správcu cestnej komunikácie za ľudské životy, majetok štátu a ďalšie súvisiace ohrozenia a škody v prípade neprejazdnosti pre dotknuté obyvateľstvo širokého okolia. Pri uplatnení priameho rokovacieho konania, musia byť splnené nasledovné 3 podmienky (rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, napríklad z prípadu C-318/94 Európska komisia vs. Nemecko alebo prípad C-107/92 Európska komisia vs. Taliansko): 1) existencia mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom; • Verejný obstarávateľ realizoval čistenie záchytných sietí (viď https://www.crz.gov.sk/zmluva/8197830/ a https://www.crz.gov.sk/zmluva/7195109/) rovnako realizoval aj pravidelné kontroly technického stavu cesty, a teda nemožno mať za to, že ku vzniku mimoriadnej udalosti prispelo zanedbanie starostlivosti (teda nekonanie) zo strany verejného obstarávateľa. Tejto mimoriadnej udalosti nebolo možné zabrániť a nebolo možné ani urobiť preventívne opatrenia. Z hľadiska stavu cesty po predchádzajúcich kontrolách nebolo ani akútne nevyhnutné prijať opatrenia. Verejný obstarávateľ si plnil svoje povinnosti vyplývajúce z Technických podmienok (TP 071 a TP 084). Vzhľadom k tomu, že sa realizovali pravidelné obhliadky technického stavu cesty v zmysle príslušných technických podmienok, má za to, že zanedbanie starostlivosti sa nepreukázalo. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že bralo patrí do vlastníctva Slovenskej republiky - Lesy SR ŠP, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, PSC 975 66, SR, ICO: 36038351. 2) časová tieseň, kedy nie je možné dodržať časové limity stanovené pri iných súťažných postupoch verejného obstarávania; • ide o uplatnenie nevyhnutných opatrení z dôvodu zachovania ochrany zdravia, života a bezpečnosti ľudí, ako aj z dôvodu zamedzenia vzniku ďalších škôd zapríčinených vznikom, resp. existenciou mimoriadnej udalosti. • pri úplnej uzávere predmetnej cesty dôjde k dojazdového času z dôvodných 24 min. na 100 min. a zároveň k navýšeniu ekonomických nákladov na ročnej báze až na 86,5 mil. EUR (uvedený dokument vypracoval Inštitút dopravných analýz Ministerstva dopravy Slovenskej republiky). • na základe vyjadrenia spoločnosti GEOTECHNIK SK, bol časový harmonogram na sanačné práce stanovený na 183 dní a zároveň je nutné vykonať predmetné sanačné - stavebné práce pred zimným obdobím, čo časovo obmedzuje vykonávanie prác na riešení mimoriadnej udalosti. Na uvedenú skutočnosť realizovať sanačné práce rovnako poukazujú záznamy z rokovania Krízového štábu. 3) kauzálna väzba medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z nej vyplýva; • v tejto súvislosti možno vnímať kauzalitu medzi zosuvom skalnatého bloku a následným obnažením hornín, ktoré sú silno tektonicky porušené a nie sú zabezpečené proti pádu tj. eliminovanie voľných nezabezpečených miest, ktoré predstavujú nebezpečenstvo vytvorením súvislej roviny tvorenej ochrannými prvkami. • najkritickejším miestom sú vysoké skalné steny, ktoré si vyžadujú pomerne urýchlené doplnenie zabezpečenia v nepokrytých miestach (zasieťovanie vhodnými typmi oceľových sietí a ich upevnenie, osadenie dynamickými bariérami, osadenie ťažkých a ľahkých plotov na svahov). Nevykonaním navrhnutých opatrení by sa situácia ohrozenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a s poškodením vozovky mohla v krátkom čase opakovať. Rozsah a náročnosť prác si vyžadujú práce v teréne, ktorý je prístupný len horolezeckými metódami s využitím výhradne leteckej techniky (vzhľadom na nedostupnosť terénu žeriavom) a nutnú uzávierku cesty na nevyhnutný čas a reguláciu dopravy bez úplnej uzávierky. Návrh sanačných opatrení sa opiera o technické predpisy vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR hl. TP 114. Nebezpečenstvo opätovného pádu niektorých skalných blokov je trvalo vysoké. V súčasnosti sa zhoršuje v dôsledku momentálnych klimatických pomerov-vysokej zrážkovej činnosti. Z uvedených objektívnych skutočností je zrejmá závažnosť situácie na predmetnom úseku cesty I/18 ohrozenia bezpečnosti a je nevyhnutne potrebné z dôvodu mimoriadnej naliehavosti v dôsledku vzniknutej udalosti bezodkladne pokračovať v záchranných a sanačných prácach ako aj vzhľadom na časovú tieseň súvisiacu so začatím realizácie stavebných prác tak, aby mohli byť ukončené v technicky vyhovujúcich klimatických podmienkach, najneskôr však pred zimným obdobím. Za účelom stabilizácie daného úseku a jeho prinavrátenia do prejazdného stavu bez ohrozenia bezpečnosti dôjde vykonaním všetkých navrhnutých sanačných opatrení a až otvorením a sprejazdnením tunela Višňové bude môcť verejný obstarávateľ realizovať riešenie vzniknutej situácie. Uplatnením priameho rokovacieho konania v zmysle § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní sú splnené podmienky mimoriadnej udalosti a časovej tiesne, ktorá z nej vyplýva.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 sanácia nestabilného svahu
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 sanácia nestabilného svahu
 • Opis: : Predmetom zmluvy je realizácia prác, ktorá sa v plnom rozsahu riadi projektovou dokumentáciu s názvom „I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 sanácia nestabilného svahu“ (ďalej v tomto dokumente len ako „projektová dokumentácia“), ktorú vypracovala spoločnosť Geotechnik s.r.o., a ktorá tvorí prílohu č.7 týchto súťažných podkladoch. Predmetné riešené územie je podľa projektovej dokumentácie rozdelené na 3 úseky (označené ako: úsek č. I., úsek č. II., úsek č. III.), v ktorých sa budú vykonávať primárne a sekundárne opatrenia. Prvé sanačné práce budú realizované na úseku č. I, ktorý je v súčasnosti ohraničený betónovými zábranami s ochrannými oceľovými sieťami v km 471,450 – km 471,750 a následne v úseku č. II a úseku č. III. Vzhľadom na poškodenie horninového masívu je nutné zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zamedziť vzniku škody na majetku, zdraví a životoch účastníkov cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I/18. V úsekoch č. I. – III. je potrebné realizovať sanačné opatrenia a tak zamedziť pádu skalných blokov do priestoru cesty I/18. Spôsob sanácie je navrhnutý na základe vykonaného inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Návrhom sanácie je očistenie ochranných sietí, bariér a ťažkých ochranných plotov od náletovej vegetácie a uvoľnených skalných blokov a následne sanácia oceľovými sieťami v kombinácii s kotevnými prvkami a ochrannými plotmi / dynamickými bariérami. Riešenie je navrhnuté pre úseky označené rímskou číslicou I.-II.-III.. ÚSEK č. I. V úseku č. I. sa nachádzajú tri dynamické bariéry (v projektovej dokumentácií označené A, B, C), ktoré sú doplnené ochrannými plotmi, sieťovými závojmi. Dynamická trojpoľová bariéra A ((a4)RXI 100 - 1000kJ - h=4,0m) je zaplnená lístím, drevinami a skalnými úlomkami. Vzhľadom na jej stav bariéra nespĺňa požadované parametre, na ktoré bola navrhnutá. Skalné bloky majú tendenciu bariéru preskočiť a dostať sa do priestoru vozovky. Priestor vozovky je v súčasnosti dočasne zabezpečený ochrannými prvkami „New Jersey“ so sieťami. Predmetnú bariéru je potrebné vyčistiť od napadaných listov a skalných blokov. Následne vykonať demontáž a inštaláciu novej záchytnej siete. Dynamická štvorpoľová bariéra B ((a5)RXI 100 - 1000kJ - h=6,0m). Pri predmetnej bariére je potrebné skontrolovať úžľabie, ktoré predstavuje potencionálne nebezpečenstvo prepadania materiálu, hlavne pri jej zaplnení. Voľný priestor (sukňu) pozdĺž spodného kotvenia je nutné vyplniť záchytnou sieťou s dostatočnou brzdnou kapacitou uvedenou v projektovej dokumentácii. Dynamická štvorpoľová bariéra C ((a6)RXI 200 - 2000kJ - h=7,0m). Pri predmetnej bariére je potrebné postupovať rovnako ako pri bariére B. Dynamické bariéry B, C je potrebné skontrolovať, prípadne poškodenia bude potrebné sanovať a to tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Ochranné ploty (a1)(a2)(a11) sú poškodené, je nutné ich demontovať a na rovnakom mieste sa osadia nové ochranné ploty / bariéry. Ochranné ploty (a3), ktoré ostávajú zachované je potrebné opraviť a ošetriť ochranným náterom, prípadne lokálne vymeniť poškodené prvky. Ochranná sieť (a9) je zaplnená a je potrebné ju vyčistiť, skontrolovať jednotlivé prvky siete a kotvenia, pričom následne bude stanovená oprava, resp. jej demontáž a inštalácia novej ochrannej siete. Rizikové miesta sa nachádzajú práve v nezabezpečených priestoroch medzi bariérami A-B, voľný priestor pozdĺž kotvenia bariéry B a priestor za bariérou C v smere do ZA. Samotné bariéry zabezpečujú voľný svah do výšky cca 60m nad bariérou. Zberná zóna týchto bariér je ohraničená terénnymi lavičkami. Práve toto miesto predstavuje potencionálne riziko odskoku bloku z vyšších polôh, ktoré môžu dopadnúť priamo na vozovku. Preto je v danom mieste potrebné pridať prvky, ktoré zachytia skalné bloky nachádzajúce sa v horných častiach. V projektovej dokumentácií sú znázornené vytypované rizikové miesta. ÚSEK č. II Úsek č. II je v súčasnosti zabezpečený ochrannými sieťami (a12) (km 5,673 - km 5,814) lokálne zaplnenými lístím a náletovými drevinami. Nad sieťami je umiestnený ťažký ochranný plot (a13-a15) (km 5,689 – km 5,775) a v päte svahu bariéra (a10) TXI 010 (km 5,814 – km 5,846). Ochrannú sieť (a12), bariéru (a10) a ťažký ochranný plot (a13-a15) je navrhnuté očistiť od náletových drevín a lístia. Následne ochranné prvky overiť z hľadiska ich funkčnosti a životnosti. Lokálne opraviť/doplniť ochrannú sieť na všetkých zabudovaných konštrukciách a oceľové stĺpové konštrukcie opatriť ochranným náterom voči korózii. V úseku č. II. sa nachádza skalná „vežička“, ktorá nie chránená, preto je nutné realizovať predĺženie ťažkého ochranného plota nízkoenergetickou dynamickou bariérou (70 kJ) minimálnej dĺžky 40m, resp. potiahnuť bariéru od jestvujúceho ťažkého plota (a13) v smere na MT po jestvujúcu bariéru (a10) podľa projektovej dokumentácie. ÚSEK č. III Úsek III začína v cestnom kilometrovníku 472,400. V tomto úseku je umiestnená dvojzákrutová ochranná sieť (km 6,718 76 - km 6,570 50), v dobrom technickom stave. Následne za skalným útesom sa nachádza ochranná sieť (a23) zaplnená lístím, pričom v päte je poškodená a oceľové kotevné platne sú povrchovo skorodované. Je potrebná diagnostika, v celkovej výmere siete 1201,50 m2. Nad ochranou sieťou (km 6,475 smere do ZA) je umiestnený zaplnený ťažký ochranný plot (a27), ktorý je potrebné prečistiť od napadaného lístia. V úseku č. III bol cca v km 6,400 – km 6,251 v päte umiestnený ochranný plot (a24-a25-a26), ktorý je zničený a je nutné ho nahradiť. Jeho náhrada spočíva v umiestnení nového ochranného plota po dynamickú bariéru (a19) ISOSTOP 500kJ (l=70,0m), ktorý bude chrániť aj otvorený žľab.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
6. Výsledok
 • 6.1 Informácie o výsledkoch častí
 • 6.1.1 Zoznam výsledkov častí
 • Zoznam výsledkov častí
 • Základné údaje o výsledku časti
 • Identfikátor časti: LOT-0001 (I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 sanácia nestabilného svahu)
 • ID zmluvy: CON-0001
 • 6.2 Informácie o uchádzačoch
 • 6.2.1 Zoznam uchádzačov
 • Zoznam uchádzačov
 • Zoznam členov
 • Zoznam členov
 • ID uchádzača: ORG-0003 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
 • Vedúci skupiny : áno
 • 6.3 Informácie o rokovaní
 • 6.3.1 Zoznam rokovaní
 • Zoznam rokovaní
 • Základné informácie o rokovaní
 • Identifikátor ponuky: Najnižšia cena
 • Hodnota výsledku
 • Hodnota výsledku (BT-720-Tender) (hodnota): 3 479 394.62
 • Hodnota výsledku (BT-720-Tender) (mena): Euro
 • Súvisiace vzťahy
 • Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001 (I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 sanácia nestabilného svahu)
 • ID uchádzača: TPA-0002
 • 6.4 Informácie o zámere uzavrieť zmluvu
 • 6.4.1 Zoznam zmlúv
 • Zoznam zmlúv
 • Základné informácie o zmluve
 • Identifikátor zmluvy: PRK 01/2024
 • Dátum rozhodnutia o pridelení: 12.06.2024
 • Názov: I/18 ZA Strečno km 471,400 - 472,400 – sanácia nestabilného svahu
 • Identifikátor rokovania: TEN-0001