Obnova športového povrchu pri ZŠ a MŠ Hurbanova – Martin

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova športového povrchu pri ZŠ a MŠ Hurbanova – Martin
Kód zákazky: ZNH/7/2024
Kód oznámenia: 15665 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236119-7
Predpokladaná hodnota: 205 406,61 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského
03649 Martin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Nám. S. H. Vajanského Martin 03649 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obnova a celková rekonštrukcia futbalového areálu pri ZŠ s MŠ Hurbanova v meste Martin. Hlavným cieľom je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu športovcov, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta. Ihrisko bude prioritne slúžiť na futbal. Projektová dokumentácia rieši hlavne úpravu trávnatej plochy. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál kde sa bude nachádzať futbalové ihrisko. Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú v plnej miere na využívanie pre ZŤP a musia spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z.z. Objekt ihriska sa navrhuje na existujúcej ploche s umelou trávou. Na pôvodné ihrisko s umelou trávou sa prilepí nová kvalitná tráva výšky 50 mm. Na nový povrch trávnika sa vsype kremičitý piesok a EPDM granulát 18kg/m2. Celková plocha umelého trávnika je 7114 m2. Pôvodná tráva sa ponechá a na existujúci povrch sa prilepí nový trávový povrch, pričom čiarovanie sa vyreže a vlepí. Pôvodný nerovný terén je potrebné vyrovnať pieskovým lôžkom fr. 0-4mm. Futbalové ihrisko je navrhované rozmerov 104 x 68 s hrúbkou čiar 120 mm. Farba čiarovania – Biela. Práce sú podrobnejšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov. Uchádzač ocení poskytnutý výkaz výmer, tak ako bol predložený do súťaže. Výkaz výmer je smerodajný a v rámci oceňovania predmetu zákazky musí uchádzač vychádzať v rámci v ňom definovaných položiek. V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácií a opise predmetu zákazky obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“, kde technické parametre (rozmery, hrúbky, dĺžky, výšky a pod.) materiálové a tvarové riešenie navrhovaných prvkov podľa ich technických listov od dodávateľa zostávajú zachované tak, ako je uvedené v predloženej projektovej dokumentácií. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Martin

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297237
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Martin (ID: 78087)
 • Zákazka: Obnova športového povrchu pri ZŠ a MŠ Hurbanova – Martin (ID: 510105)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Martin
 • IČO: 00316792
 • DIČ: 2020475424
 • Adresa
 • Ulica: Nám. S. H. Vajanského
 • Číslo: 1
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 03649
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ranto@martin.sk
 • Telefónne číslo: 0915821032
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5089
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZNH/7/2024
 • Názov: Obnova športového povrchu pri ZŠ a MŠ Hurbanova – Martin
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova a celková rekonštrukcia futbalového areálu pri ZŠ s MŠ Hurbanova v meste Martin. Hlavným cieľom je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu športovcov, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta. Ihrisko bude prioritne slúžiť na futbal. Projektová dokumentácia rieši hlavne úpravu trávnatej plochy. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál kde sa bude nachádzať futbalové ihrisko. Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú v plnej miere na využívanie pre ZŤP a musia spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z.z. Objekt ihriska sa navrhuje na existujúcej ploche s umelou trávou. Na pôvodné ihrisko s umelou trávou sa prilepí nová kvalitná tráva výšky 50 mm. Na nový povrch trávnika sa vsype kremičitý piesok a EPDM granulát 18kg/m2. Celková plocha umelého trávnika je 7114 m2. Pôvodná tráva sa ponechá a na existujúci povrch sa prilepí nový trávový povrch, pričom čiarovanie sa vyreže a vlepí. Pôvodný nerovný terén je potrebné vyrovnať pieskovým lôžkom fr. 0-4mm. Futbalové ihrisko je navrhované rozmerov 104 x 68 s hrúbkou čiar 120 mm. Farba čiarovania – Biela. Práce sú podrobnejšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov. Uchádzač ocení poskytnutý výkaz výmer, tak ako bol predložený do súťaže. Výkaz výmer je smerodajný a v rámci oceňovania predmetu zákazky musí uchádzač vychádzať v rámci v ňom definovaných položiek. V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácií a opise predmetu zákazky obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“, kde technické parametre (rozmery, hrúbky, dĺžky, výšky a pod.) materiálové a tvarové riešenie navrhovaných prvkov podľa ich technických listov od dodávateľa zostávajú zachované tak, ako je uvedené v predloženej projektovej dokumentácií. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 205 406.61
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravárske práce na športových ihriskách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom vykonania diela, ktorého vykonanie je predmetom zákazky, sú pozemky registra KNC parcelné číslo 508/154 a 508/336 vo vlastníctve mesta Martin, zapísaných na liste vlastníctva číslo 3307, pre katastrálne územie Záturčie, obec Martin, okres Martin.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, a teda: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného alebo živnostenského registra), f) doloženým čestným vyhlásením. V zmysle § 152 ZVO uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova športového povrchu pri ZŠ a MŠ Hurbanova – Martin
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZNH/7/2024
 • Názov : Obnova športového povrchu pri ZŠ a MŠ Hurbanova – Martin
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova a celková rekonštrukcia futbalového areálu pri ZŠ s MŠ Hurbanova v meste Martin. Hlavným cieľom je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu športovcov, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta. Ihrisko bude prioritne slúžiť na futbal. Projektová dokumentácia rieši hlavne úpravu trávnatej plochy. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál kde sa bude nachádzať futbalové ihrisko. Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú v plnej miere na využívanie pre ZŤP a musia spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z.z. Objekt ihriska sa navrhuje na existujúcej ploche s umelou trávou. Na pôvodné ihrisko s umelou trávou sa prilepí nová kvalitná tráva výšky 50 mm. Na nový povrch trávnika sa vsype kremičitý piesok a EPDM granulát 18kg/m2. Celková plocha umelého trávnika je 7114 m2. Pôvodná tráva sa ponechá a na existujúci povrch sa prilepí nový trávový povrch, pričom čiarovanie sa vyreže a vlepí. Pôvodný nerovný terén je potrebné vyrovnať pieskovým lôžkom fr. 0-4mm. Futbalové ihrisko je navrhované rozmerov 104 x 68 s hrúbkou čiar 120 mm. Farba čiarovania – Biela. Práce sú podrobnejšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov. Uchádzač ocení poskytnutý výkaz výmer, tak ako bol predložený do súťaže. Výkaz výmer je smerodajný a v rámci oceňovania predmetu zákazky musí uchádzač vychádzať v rámci v ňom definovaných položiek. V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácií a opise predmetu zákazky obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“, kde technické parametre (rozmery, hrúbky, dĺžky, výšky a pod.) materiálové a tvarové riešenie navrhovaných prvkov podľa ich technických listov od dodávateľa zostávajú zachované tak, ako je uvedené v predloženej projektovej dokumentácií. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravárske práce na športových ihriskách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Ak bola odberateľom iná osoba, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, z ktorého bude vyplývať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval minimálne 1 zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v min. hodnote 100 000,00 EUR bez DPH. Zo zoznamu uskutočnených stavebných prác, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať práce na realizácii športového povrchu - pokládka novej umelej trávy na jestvujúci umelý trávnatý koberec a to minimálne na ihrisku v rozmeroch, ktoré je predmetom tohto verejného obstarávania!!! Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: Požadované doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží ako dôkaz, že je resp. bude z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti schopný úspešne plniť zmluvu, ktorej predmet súvisí s opisom predmetu zákazky. Uchádzač má preukázať skúsenosti s plnením predmetu podobného charakteru ako je predmet zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov bude najnižšia navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov bude najnižšia navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: MsÚ Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, kanc. 429.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510105
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510105
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)