Dodávka zemného plynu v období 12 mesiacov (rok 2025)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu v období 12 mesiacov (rok 2025)
Kód zákazky: 26062024
Kód oznámenia: 15738 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 92 035,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04001 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice - mestská časť Juh 04001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu počas dvanástich mesiacov do odberných miest odberateľa (v ďalšom aj „OM“) (viď technické vlastnosti), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach odberateľa/objednávateľa a zabezpečenie distribúcie zemného plynu do odberných miest v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej (v ďalšom aj „PDS“) siete za dodržania platných právnych predpisov SR a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy. Predmetom zákazky je aj poskytnutie systémových služieb v rozsahu danom technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Objednávateľ požaduje dodávku zemného plynu na obdobie kalendárneho roka 2025.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297104
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa mestskej zelene v Košiciach (ID: 15959)
 • Zákazka: Dodávka zemného plynu v období 12 mesiacov (rok 2025) (ID: 509774)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa mestskej zelene v Košiciach
 • IČO: 17078202
 • DIČ: 2021157556
 • Adresa
 • Ulica: Rastislavova
 • Číslo: 79
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: mkbstav@mkbstav.sk
 • Telefónne číslo: +421917461135
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa mestskej zelene v Košiciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2004
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 26062024
 • Názov: Dodávka zemného plynu v období 12 mesiacov (rok 2025)
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu počas dvanástich mesiacov do odberných miest odberateľa (v ďalšom aj „OM“) (viď technické vlastnosti), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach odberateľa/objednávateľa a zabezpečenie distribúcie zemného plynu do odberných miest v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej (v ďalšom aj „PDS“) siete za dodržania platných právnych predpisov SR a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy. Predmetom zákazky je aj poskytnutie systémových služieb v rozsahu danom technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Objednávateľ požaduje dodávku zemného plynu na obdobie kalendárneho roka 2025.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 92 035.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Zemný plyn
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka zemného plynu v období 12 mesiacov (rok 2025)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 26062024
 • Názov : Dodávka zemného plynu v období 12 mesiacov (rok 2025)
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu počas dvanástich mesiacov do odberných miest odberateľa (v ďalšom aj „OM“) (viď technické vlastnosti), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach odberateľa/objednávateľa a zabezpečenie distribúcie zemného plynu do odberných miest v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej (v ďalšom aj „PDS“) siete za dodržania platných právnych predpisov SR a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy. Predmetom zákazky je aj poskytnutie systémových služieb v rozsahu danom technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Objednávateľ požaduje dodávku zemného plynu na obdobie kalendárneho roka 2025.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za dodávku zemného plynu v predpokladanom sumárnom objeme 1 190 MWh (vrátane služieb obchodníka, služieb súvisiacich s prepravou a distribúciou, spotrebnej dane a prevzatia zodpovednosti za odchýlku) v € bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ požaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu najneskôr pred podpísaním zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line a to prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie - IS EVO. V okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice, kancelária vedúceho technického oddelenia
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509774
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509774
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)