Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin
Kód zákazky: PZ/04/2024
Kód oznámenia: 15720 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233142-6
Predpokladaná hodnota: 833 333,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského
03649 Martin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Nám. S. H. Vajanského Martin 03649 Slovensko
Zdroj:

Popis

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia miestnych komunikácií na území mesta Martin asfaltobetónom AC 8. Opravy a rekonštrukcie komunikácií musia spĺňať STN 736121 a STN 736129. Predmet plnenia sa bude vykonávať maximálne do výšky 1 000 000,00 Eur s DPH/počas trvania zmluvy o dielo (do 31.12.2024). Práce na oprave a rekonštrukcii poškodenej komunikácie budú realizované na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho miesta, rozsahu, termínu plnenia. Ide najmä o opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest v menších častiach cca 50 – 5000 m2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 SP – Podrobný opis predmetu zákazky v nadväznosti na zmluvné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 2 SP – Návrh zmluvných podmienok – Zmluva o dielo.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297309
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Martin (ID: 78087)
 • Zákazka: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin (ID: 510158)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 177cfc58-9ed6-4f8e-a33c-afd503f86a4e
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Martin
 • IČO: 00316792
 • DIČ: 2020475424
 • Adresa
 • Ulica: Nám. S. H. Vajanského
 • Číslo: 1
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 03649
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ranto@martin.sk
 • Telefónne číslo: 0915821032
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5089
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PZ/04/2024
 • Názov: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin
 • Opis: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia miestnych komunikácií na území mesta Martin asfaltobetónom AC 8. Opravy a rekonštrukcie komunikácií musia spĺňať STN 736121 a STN 736129. Predmet plnenia sa bude vykonávať maximálne do výšky 1 000 000,00 Eur s DPH/počas trvania zmluvy o dielo (do 31.12.2024). Práce na oprave a rekonštrukcii poškodenej komunikácie budú realizované na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho miesta, rozsahu, termínu plnenia. Ide najmä o opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest v menších častiach cca 50 – 5000 m2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 SP – Podrobný opis predmetu zákazky v nadväznosti na zmluvné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 2 SP – Návrh zmluvných podmienok – Zmluva o dielo.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 833 333.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Obnova povrchu vozoviek
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestne komunikácie mesta Martin.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní, a teda: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: - a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, - b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, - c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, - d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, - e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, - f) doloženým čestným vyhlásením. 1.2 Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO. 1.3 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. 1.5 Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 112 ods. 5 písm. b) a § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: PZ/04/2024
 • Názov : Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin
 • Opis: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia miestnych komunikácií na území mesta Martin asfaltobetónom AC 8. Opravy a rekonštrukcie komunikácií musia spĺňať STN 736121 a STN 736129. Predmet plnenia sa bude vykonávať maximálne do výšky 1 000 000,00 Eur s DPH/počas trvania zmluvy o dielo (do 31.12.2024). Práce na oprave a rekonštrukcii poškodenej komunikácie budú realizované na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho miesta, rozsahu, termínu plnenia. Ide najmä o opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest v menších častiach cca 50 – 5000 m2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 SP – Podrobný opis predmetu zákazky v nadväznosti na zmluvné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 2 SP – Návrh zmluvných podmienok – Zmluva o dielo.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Obnova povrchu vozoviek
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Ak bola odberateľom iná osoba, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, z ktorého bude vyplývať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval minimálne 1 zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v min. hodnote 500 000,00 EUR bez DPH. Zo zoznamu uskutočnených stavebných prác, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred piatimi rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnených stavebných prác, ktorá bola realizovaná/dodaná v požadovanom období. V prípade, ak uskutočnenie stavebných prác realizoval uchádzač ako člen skupiny alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, že stavebné práce uchádzača boli realizované v inej mene ako Euro, údaje uvedené v potvrdeniach je potrebné prepočítať na Euro /Eur/. Prepočet inej meny na Euro /Eur/ uchádzač vo svojej ponuke prepočíta podľa aktuálneho kurzu danej meny v Eur stanoveného Európskou centrálnou bankou v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukazujúcej pre preukázanie splnenia podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Požadované doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží ako dôkaz, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt, t. j. sleduje, preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky. Podmienka je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať zhotoviteľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky. Uchádzač v ponuke predloží dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001. Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalent a rovnocenný certifikát vydaný orgánmi z iných členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v oblasti vykonávania stavebných prác (napr. asfaltovanie vozoviek). Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie pri realizácii predmetu zákazky. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaného nezávislou inštitúciou. Dokladom je certifikát systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 v predmete zákazky a ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal, že pri realizácii zákazky dokáže zabezpečiť kvalitu v oblasti vykonávania stavebných prác. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) - uchádzač predloží údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Zoznam bude opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho zástupcu (zástupcov) uchádzača a vyhlásením oprávnenej osoby, že bude k dispozícii po dobu plnenia zmluvy, resp. uchádzač predloží dispozičné právo k požadovaným strojom. Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť využitia vlastných kapacít a zariadenia alebo kapacít a zariadenia inej osoby v závislosti od požiadaviek kladených na opis predmetu zákazky a to rezací stroj na asfalt a betón, frézu asfalt - betón, finišér. Údaje je možné preukázať vlastníctvom alebo zapožičaním technického a strojného zabezpečenia (vlastníctvo alebo zapožičanie je potrebné doložiť s uvedením typu a výrobného čísla zariadenia). Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Technickú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje verejný obstarávateľ preukázaním dispozície strojového a technického vybavenia pre realizáciu diela v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní. Požaduje sa predložiť doklad o skúške kvality používaného asfaltu (príp. certifikát, vyhlásenie o zhode) vyhotovený spoločnosťou oprávnenou na túto činnosť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena v EUR s DPH za 1 m2 opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácie predmetu zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena v EUR s DPH za 1 m2 opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácie predmetu zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: MsÚ Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, kanc. 429.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510158
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510158
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)