Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom
Kód zákazky: 509 958
Kód oznámenia: 15602 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Pečovská Nová Ves
Adresa: Hlavná
08256 Pečovská Nová Ves
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavná Pečovská Nová Ves 08256 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vybudovanie materskej školy s príslušenstvom v obci Pečovská Nová Ves. Predmet zákazy pozostáva s nasledovných objektov: SO 01 Materská škola SO 02 Splašková kanalizácia SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Elektrická prípojka NN SO 06 Spevnené plochy a komunikácie SO 07 Detské ihrisko SO 08 Oplotenie SO 09 Areálové osvetlenie SO 10 Sklad SO 11 Pripojovací plynovod Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297020
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Pečovská Nová Ves (ID: 94306)
 • Zákazka: Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom (ID: 509958)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8c59fd9a-21a0-4014-ba4f-2f7f70a728c8
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Pečovská Nová Ves
 • IČO: 00327590
 • DIČ: 2020711660
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 33
 • Mesto: Pečovská Nová Ves
 • PSČ: 08256
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: celonsro@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0917765110
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Pečovská Nová Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5958
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 509 958
 • Názov: Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie materskej školy s príslušenstvom v obci Pečovská Nová Ves. Predmet zákazy pozostáva s nasledovných objektov: SO 01 Materská škola SO 02 Splašková kanalizácia SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Elektrická prípojka NN SO 06 Spevnené plochy a komunikácie SO 07 Detské ihrisko SO 08 Oplotenie SO 09 Areálové osvetlenie SO 10 Sklad SO 11 Pripojovací plynovod Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy preto je potrebné predložiť všetky doklady.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 509 958
 • Názov : Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie materskej školy s príslušenstvom v obci Pečovská Nová Ves. Predmet zákazy pozostáva s nasledovných objektov: SO 01 Materská škola SO 02 Splašková kanalizácia SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Elektrická prípojka NN SO 06 Spevnené plochy a komunikácie SO 07 Detské ihrisko SO 08 Oplotenie SO 09 Areálové osvetlenie SO 10 Sklad SO 11 Pripojovací plynovod Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ uplatňuje ustanovenie § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní pozostávajúci z povinnosti dodávateľa zamestnať počas realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej ro´mskej komunite, a za´rovenˇ b) su´ nezamestnane´, pricˇom uprednostnene´ budu´ dlhodobo nezamestnane´ osoby Pri hlˇadani´ vhodny´ch ucha´dzacˇov o zamestnanie spl´nˇaju´cich kumulati´vne predpoklady podlˇa pi´sm. a) a b) vysˇsˇie poskytne verejný obstarávateľ Doda´vatelˇovi stavebny´ch pra´c potrebnu´ su´cˇinnostˇ spocˇi´vaju´cu v predlozˇeni´ zoznamu oso^b, ktore´ tieto predpoklady spl´nˇaju´. Splnenie predpokladov ucha´dzacˇmi o zamestnanie podlˇa pi´sm. a) a b) vysˇsˇie sa preuka´zˇe cˇestny´m vyhla´seni´m ucha´dzacˇa o zamestnanie o tom, zˇe patri´ k marginalizovanej ro´mskej komunite (podmienka podlˇa pi´sm. a) vysˇsˇie) a relevantny´m potvrdeni´m, ktory´m sa preuka´zˇe, zˇe ucha´dzacˇ o zamestnanie je nezamestnany´ napr. potvrdenie pri´slusˇne´ho u´radu pra´ce o zaradeni´ ucha´dzacˇa do evidencie ucha´dzacˇov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnany´ch (podmienka podlˇa pi´sm. b) vysˇsˇie). Ak Doda´vatelˇ stavebny´ch pra´c nevyberie zo zoznamu oso^b predlozˇene´ho verejným obstarávateľom vhodne´ho ucha´dzacˇa o zamestnanie, je Doda´vatelˇ stavebny´ch pra´c opra´vneny´ zamestnatˇ ine´ osoby spl´nˇaju´ce kumulati´vne predpoklady podlˇa pi´sm. a) a b) vysˇsˇie. Verejný obstarávateľ je požaduje Doda´vatelˇa stavebny´ch pra´c na preuka´zanie splnenia povinnosti Doda´vatelˇa stavebny´ch pra´c zamestnatˇ minima´lne dve osoby, spl´nˇaju´ce predpoklady podlˇa pi´sm. a) a b) vysˇsˇie, a to predlozˇeni´m dokumentov preukazuju´cich jej splnenie (napr. pracovna´ zmluva, dohoda o vykonani´ pra´ce a pod., vra´tane cˇestny´ch prehla´seni´ ucha´dzacˇov o zamestnanie, potvrdenia z pri´slusˇne´ho u´radu pra´ce, su´hlasov ucha´dzacˇov o zamestnanie so spracovani´m osobny´ch u´dajov a pod.). Zmluvna´ povinnostˇ Dodávateľa ty´kaju´ca sa zabezpecˇenia zamestnania minima´lne dve osoby, spl´nˇaju´cich kumulati´vne predpoklady uvedene´ vpi´sm. a) ab) vysˇsˇie bude povazˇovana´ za splnenu´, ak do^jde k zamestnaniu ty´chto oso^b pocˇas doby realiza´cie stavebny´ch pra´c. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie tejto podmienky osobami žijúcimi v obci Pečovská Nová Ves.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že -uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; -bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; -pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ucha´dzacˇ musi´ v ponuke predlozˇitˇ nasledovne´ informa´cie a dokumenty, ktory´mi preukazuje financˇne´ a ekonomicke´ postavenie podlˇa § 33 ods. 1 pi´sm. c) za´kona o verejnom obstara´vani´, su´vahy alebo vy´kazy o majetku a za´va¨zkoch alebo u´dajov z nich Verejny´ obstara´vatelˇ pozˇaduje od ucha´dzacˇa predlozˇitˇ formou prehla´senia, zo su´vahy alebo vy´kazu o majetku a za´va¨zkoch, u´daje na preuka´zanie schopnosti spla´catˇ svoje za´va¨zky - ukazovatele likvidity za predcha´dzaju´ce tri hospoda´rske roky resp. za roky, ktore´ su´ dostupne´ v za´vislosti od vzniku alebo zacˇatia preva´dzkovania cˇinnosti. V prehla´seni´ ucha´dzacˇ uvedie, aky´ stupenˇ likvidity 2. stupnˇa a likvidity 3. stupnˇa dosahuje. Vzorec a u´daje, ktore´ do vzorca na vy´pocˇet likvidity vcha´dzaju´ sa nacha´dzaju´ v cˇasti Meto´dy a krite´ria´ v zmysle § 38 ods. 9 za´kona v tejto cˇasti su´tˇazˇny´ch podkladov. K prehla´seniu ucha´dzacˇ predlozˇi´ aj su´vahu alebo vy´kaz o majetku a za´va¨zkoch za predcha´dzaju´ce tri hospoda´rske roky, resp. za roky, ktore´ su´ dostupne´ v za´vislosti od vzniku alebo zacˇatia preva´dzkovania cˇinnosti. Predlozˇenie potvrdeny´ch vy´kazov nema´ povinnostˇ predlozˇitˇ ten subjekt, ktore´ho u´cˇtovne´ za´vierky sa nacha´dzaju´ vo verejnej cˇasti registra u´cˇtovny´ch za´vierok, ktory´ je zverejneny´ na stra´nke www.registeruz.sk. V pri´pade, zˇe doklady predklada´ ucha´dzacˇ so si´dlom mimo u´zemia Slovenskej republiky, musi´ predlozˇitˇ doklady ekvivalentne´ k su´vahe alebo vy´kazu o majetkoch a za´va¨zkoch za predcha´dzaju´ce tri hospoda´rske roky, ktory´mi preukazuje splnenie podmienok u´cˇasti v po^vodnom jazyku a su´cˇasne musia bytˇ prelozˇene´ do slovenske´ho jazyka. V pri´pade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predlozˇeny´ch v po^vodnom jazyku a prelozˇeny´ch dokladov, je rozhoduju´ci u´radny´ preklad v slovenskom jazyku. Meto´dami a krite´riami v zmysle § 38 ods. 9 za´kona o verejnom obstara´vani´ verejny´ obstara´vatelˇ urcˇil minima´lnu u´rovenˇ likvidity ucha´dzacˇa. Vzorce pre vy´pocˇet Likvidity 2. stupnˇa a Likvidity 3. stupnˇa: Prostredni´ctvom financˇny´ch analy´z su´ stanovene´ u´rovne likvidity 1. stupnˇa, likvidity 2. stupnˇa a likvidity 3. stupnˇa, verejny´ obstara´vatelˇ pozˇaduje predlozˇenie likvidity 2. stupnˇa a likvidity 3. stupnˇa: 1. Likvidita 2. stupnˇa (bezˇna´ likvidita) - schopnostˇ spolocˇnosti pokrytˇ kra´tkodobe´ za´va¨zky kra´tkodoby´mi akti´vami okrem za´sob. Tento ukazovatelˇ vyjadruje pomer najlikviditnejsˇi´ch akti´v ku kra´tkodoby´m za´va¨zkom. Pod kra´tkodoby´mi za´va¨zkami sa rozumeju´ vsˇetky dlhy podniku splatne´ do 1 roku. V zmysle financˇny´ch analy´z su´ najidea´lnejsˇie hodnoty v intervale 1,0 azˇ 1,5. Kra´tkodobe´ za´va¨zky by nemali presiahnutˇ objem financˇne´ho majetku a kra´tkodoby´ch pohlˇada´vok. Spolocˇnostˇ FinStat s.r.o., zaoberaju´ca sa financˇny´mi analy´zami spolocˇnosti´ a preva´dzkuju´ca webovy´ porta´l www.finstat.sk uva´dza, zˇe priblizˇna´ optima´lna hodnota by sa mala pohybovatˇ okolo hodnoty 1 (priblizˇne v intervale 0,7-1,2). Vy´pocˇet pre ucha´dzacˇa, ktory´m je pra´vnicka´ osoba: -vy´pocˇet: (Kra´tkodobe´ pohlˇada´vky + Financˇne´ u´cˇty + Cˇasove´ rozli´sˇenie) / (Kra´tkodobe´ za´va¨zky + Kra´tkodobe´ financˇne´ vy´pomoci + Bezˇne´ bankove´ u´very + Cˇasove´ rozli´sˇenie) Vzorec pre vy´pocˇet Likvidity 2. stupnˇa pre pra´vnicku´ osobu: (r.53 S + r.72 S + r.73 S+ r.66 S + r.76 S + r.78 S) Pricˇom: S = su´vaha Vy´pocˇet pre ucha´dzacˇa, ktory´m je fyzicka´ osoba - podnikatelˇ: -vy´pocˇet: (Kra´tkodobe´ pohlˇada´vky + Financˇne´ u´cˇty)/(Kra´tkodobe´ za´va¨zky + Kra´tkodobe´ financˇne´ vy´pomoci + Bezˇne´ bankove´ u´very) Vzorec pre vy´pocˇet Likvidity 2. stupnˇa pre fyzicku´ osobu - podnikatelˇa: ( z r.8 VMaZ kra´tkodobe´ pohlˇada´vky splatne´ do 1 roka + r.9 VMaZ financˇny´ majetok ) / (z r. 17 VMaZ kra´tkodobe´ za´va¨zky splatne´ do 1 roka vra´tane fin. vy´pomoci´ teda po^zˇicˇiek splatny´ch do 1 roka ak su´ evidovane´ na tomto riadku + z r. 18 VMaZ bezˇne´ bankove´ u´very, teda kontokorentne´ u´very, povolene´ precˇerpania, alebo cˇasti u´verov splatne´ do 1 roka) Pricˇom: VMaZ= vy´kaz o majetku a za´va¨zkoch 2. Likvidita 3. stupnˇa (celkova´ likvidita) - schopnostˇ spolocˇnosti pokrytˇ kra´tkodobe´ za´va¨zky kra´tkodoby´mi akti´vami. Pri konsˇtrukcii tohto ukazovatelˇa sa vycha´dza z toho, zˇe v pri´pade potreby je mozˇne´ z kra´tkodobe´ho majetku premenitˇ za´soby na penˇazˇne´ prostriedky. V zmysle financˇny´ch analy´z by celkova´ likvidita mala dosahovatˇ hodnoty 1,5 azˇ 2,5. Pozˇad
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Prílohu predloženého Zoznamu stavebných prác budú tvoriť objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah (výmera v km/m2) prac s uvedením zmluvnej ceny s DPH, termín realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu a potvrdením oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní : Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, ktorým preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby - aplikovaný spôsob zhotovenia styku a pripojovacej škáry (systém tesnenia a výplne škáry: tmely a tesniace látky (striekané plniace peny) alebo tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené) alebo tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35: opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, § 34 ods. 1 písm. g):ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží najmenej jedno (slovom: jedno) potvrdenie uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (pozemné stavby) aspoň vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň vyhlásenie verejného obstarávania. K § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčového experta: Kľúčový expert č.1: Stavbyvedúci • Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s odborným zameraním pozemné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení a predloží osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES) s odbornou praxou min. 5 rokov od získania osvedčenia. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti. Vzťah k uchádzačovi a dĺžku odbornej praxe preukáže životopisom resp. zmluvou a zoznamom stavieb. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložen
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH/celkom 70 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH/celkom
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková dodaná primárna energia budovy kwh/(m2.a) 10 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková dodaná primárna energia budovy kwh/(m2.a)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby v celých pracovných dňoch 20 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak sa úspešnou stane ponuka skupiny uchádzačov, bude verejný obstarávateľ požadovať vytvorenie právnej formy tak, aby zodpovedali za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: V zmysle Zmluvy o dielo, podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, prípadne v rámci vysvetľovania súťažných podkladov.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: CELON s.r.o., Lipová 2, Prešov - kancelária spoločnosti
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/509958
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509958
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)