ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE
Kód zákazky: 2024/PLZ01
Kód oznámenia: 15622 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 317 794,03 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 12:30
Vyhlásenie: 27.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Domadice
Adresa: Domadice
93587 Domadice
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Domadice Domadice 93587 Slovensko Obec Domadice, p.č. 206/2, okres Levice, Nitriansky kraj.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE Stavba má tvar obdĺžnika rozmerov 26,65 x 14,95 m. Kultúrny dom je jednopodlažná stavba s dvomi hmotovo priestorovými časťami. Nižšia jednopodlažná časť je zastrešená pultovými ocelovými väzníkmi s odkvapovou rímsou na juhozápadnej fasáde objektu (do ulice). V tejto časti sa nachádzajú prevádzkové priestory kultúrneho domu. Vyvýšená hmota je zastrešená sedlovými oceľovými strešnými konštrukciami. Obidve strešné konštrukcie sú na kratších stranách fasády ukončené atikovými múrmi, pričom pri pultovej streche je atika ukončená vodorovne a pri sedlových konštrukciiach kopírujú sklon pultovej strechy s výškovým presahom. Vo vyvýšenej hmotej je hlavná sála s javiskom. Jednopodlažná hmota je na JV rozdelené do dvoch podlaží, čím sa nad sálou vytvára priestor na balkón a bývalú premietareň, ktorá slúži ako šatňa účinkujúcich(hercov). Z tejto časti je riešený aj únikový východ zo sály. V objekte predsália sú naľavo situované hygienické priestory - WC muži a ženy, výdajňa jedál a chodba s prístupom na javisko. Napravo sa nachádza zasadacia miestnosť prístupná z vestibulu aj z chodby bočného vstupu kultúrneho domu. Z chodby je prístupný sklad DKP. Bočný vstup je orientovaný do ulice na JZ fasáde napravo od hlavného vchodu do DK. Navrhovanými technickými zmenami (spôsob vykurovania, nové svetelné a zásuvkové rozvody, výmena svetelných zdrojov, nové alt. zdroje energie - fotovoltaika..) a stavebnými úpravami (zateplenie podláh prízemia) je cieľom znížiť energetickú náročnosť danej stavby. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba bude členená na jeden stavebný objekt : SO 01 – Kultúrny dom (nebytová budova) - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1296881
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Domadice (ID: 76234)
 • Zákazka: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE (ID: 509886)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: d369e1aa-4b79-43fd-93a9-6ab03d5d0dfa
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Domadice
 • IČO: 00587516
 • DIČ: 2021223985
 • Adresa
 • Ulica: Domadice
 • Číslo: 23
 • Mesto: Domadice
 • PSČ: 93587
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Zuzana Kruteková
 • E-mail: matuskova.vos@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421904223613
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Domadice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6509
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/PLZ01
 • Názov: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE Stavba má tvar obdĺžnika rozmerov 26,65 x 14,95 m. Kultúrny dom je jednopodlažná stavba s dvomi hmotovo priestorovými časťami. Nižšia jednopodlažná časť je zastrešená pultovými ocelovými väzníkmi s odkvapovou rímsou na juhozápadnej fasáde objektu (do ulice). V tejto časti sa nachádzajú prevádzkové priestory kultúrneho domu. Vyvýšená hmota je zastrešená sedlovými oceľovými strešnými konštrukciami. Obidve strešné konštrukcie sú na kratších stranách fasády ukončené atikovými múrmi, pričom pri pultovej streche je atika ukončená vodorovne a pri sedlových konštrukciiach kopírujú sklon pultovej strechy s výškovým presahom. Vo vyvýšenej hmotej je hlavná sála s javiskom. Jednopodlažná hmota je na JV rozdelené do dvoch podlaží, čím sa nad sálou vytvára priestor na balkón a bývalú premietareň, ktorá slúži ako šatňa účinkujúcich(hercov). Z tejto časti je riešený aj únikový východ zo sály. V objekte predsália sú naľavo situované hygienické priestory - WC muži a ženy, výdajňa jedál a chodba s prístupom na javisko. Napravo sa nachádza zasadacia miestnosť prístupná z vestibulu aj z chodby bočného vstupu kultúrneho domu. Z chodby je prístupný sklad DKP. Bočný vstup je orientovaný do ulice na JZ fasáde napravo od hlavného vchodu do DK. Navrhovanými technickými zmenami (spôsob vykurovania, nové svetelné a zásuvkové rozvody, výmena svetelných zdrojov, nové alt. zdroje energie - fotovoltaika..) a stavebnými úpravami (zateplenie podláh prízemia) je cieľom znížiť energetickú náročnosť danej stavby. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba bude členená na jeden stavebný objekt : SO 01 – Kultúrny dom (nebytová budova) - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 317 794.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Domadice
 • PSČ: 93587
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Domadice, p.č. 206/2, okres Levice, Nitriansky kraj.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje: 1.1.doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, 1.2.doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, 1.3.doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace, 1.4.doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, 1.5.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 1.6.doloženým čestným vyhlásením (ČV) preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 1.7.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.8.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.9.Hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. VOb uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VOb musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. VOb pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO. 1.10.Ak dôjde k zmene údajov vedených v ZHS, hospodársky subjekt je podľa § 156 ZVO povinný oznámiť túto zmenu ÚVO do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v ZHS doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 1.11.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS predloží v ponuke doklady - naskenované originály podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO. Verejný obstarávateľ ako orgán verejnej správy má oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, a preto: Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady: podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm.d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade nepredloženia dokladu podľa § 32 ods. 2 písm.a) - uchádzač na poskytnutie údajov z registra trestov musí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad o udelení súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov alebo samotný výpis z registra trestov nasledovne: 1) výpis z registra trestov fyzickej osoby - ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby. 2) výpis z registra trestov právnickej osoby - ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 12 a § 14 zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby týmto spôsobom. 1.12.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 11 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č.9 k SP). 1.13.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO. 1.14.V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), konkrétne informačného systému - Registra právnických osôb. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO. 2. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO. Všetky nevyhnutné informácie technickej povahy pre registráciu v novej verzii EVO k dispozícii v užívateľskej príručke, zverejnenej na web stránke www.isepvo.sk. 4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 6 zákona, druhá veta o verejnom obstarávaní stanovil, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk - super reverzná súťaž. 5. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastanú aj skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm.g). 6. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 11 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č.9 k SP). 7. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/PLZ01
 • Názov : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE Stavba má tvar obdĺžnika rozmerov 26,65 x 14,95 m. Kultúrny dom je jednopodlažná stavba s dvomi hmotovo priestorovými časťami. Nižšia jednopodlažná časť je zastrešená pultovými ocelovými väzníkmi s odkvapovou rímsou na juhozápadnej fasáde objektu (do ulice). V tejto časti sa nachádzajú prevádzkové priestory kultúrneho domu. Vyvýšená hmota je zastrešená sedlovými oceľovými strešnými konštrukciami. Obidve strešné konštrukcie sú na kratších stranách fasády ukončené atikovými múrmi, pričom pri pultovej streche je atika ukončená vodorovne a pri sedlových konštrukciiach kopírujú sklon pultovej strechy s výškovým presahom. Vo vyvýšenej hmotej je hlavná sála s javiskom. Jednopodlažná hmota je na JV rozdelené do dvoch podlaží, čím sa nad sálou vytvára priestor na balkón a bývalú premietareň, ktorá slúži ako šatňa účinkujúcich(hercov). Z tejto časti je riešený aj únikový východ zo sály. V objekte predsália sú naľavo situované hygienické priestory - WC muži a ženy, výdajňa jedál a chodba s prístupom na javisko. Napravo sa nachádza zasadacia miestnosť prístupná z vestibulu aj z chodby bočného vstupu kultúrneho domu. Z chodby je prístupný sklad DKP. Bočný vstup je orientovaný do ulice na JZ fasáde napravo od hlavného vchodu do DK. Navrhovanými technickými zmenami (spôsob vykurovania, nové svetelné a zásuvkové rozvody, výmena svetelných zdrojov, nové alt. zdroje energie - fotovoltaika..) a stavebnými úpravami (zateplenie podláh prízemia) je cieľom znížiť energetickú náročnosť danej stavby. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba bude členená na jeden stavebný objekt : SO 01 – Kultúrny dom (nebytová budova) - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 317 794.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Domadice
 • PSČ: 93587
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Domadice, p.č. 206/2, okres Levice, Nitriansky kraj.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukazuje podľa § 34 ods.1 písm.b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie b. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Uchádzač preukáže referencie v minimálnej výške 300 000,00 Eur bez DPH za posudzované obdobie. Referencie musia byť rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v prípade platiteľa DPH alebo cena celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky uskutočnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy o dielo.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Domadice)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Domadice)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a zároveň na obecnom úrade Domadice 23, 935 87 Domadice. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO - ponuky budú sprístupnené aj elektronicky tzn. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuky do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a zároveň na obecnom úrade Domadice 23, 935 87 Domadice.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/509886
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509886
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Domadice)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Domadice)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)