PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA
Kód zákazky: 2024/PLZ01
Kód oznámenia: 15559 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 368 807,87 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 13:30
Vyhlásenie: 27.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Santovka
Adresa: Parková
93587 Santovka
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Parková Santovka 93587 Slovensko Obec Santovka, č. parc. KN-C 1597/70, KN-C 1597/9, okres Levice, Nitriansky kraj.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA Jestvujúca predmetná materská škola sa nachádza v intraviláne obce Santovka na parcele číslo KN-C 1597/70 (katastrálne územie Santovka) v okrese Levice. Pôvodná materská škola je samostatne stojaci objekt na rovinatom pozemku dopravne napojený na miestnu prístupovú asfaltovú komunikáciu na parcele číslo 1597/17. Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1993. V roku 2016 sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia materskej školy – oprava strechy a interiérového zariadenia. Pôvodný objekt je dvojpodlažný, pozostáva z jedného nadzemného podlažia (prízemie) a z druhého nadzemného podlažia (povala). Časť strechy je plochá v miernom spáde 2 % s celoobvodovou atikou. Strešná krytina je asfaltová živičná – asfaltové pásy. Materská škola je prístupná z juhozápadnej strany od miestnej komunikácie. Materská škola pozostáva z jestvujúcej časti – pavilón „A“ a z navrhovanej prístavby a spojovacej chodby – pavilón „B“. Jestvujúca materská škola je jednotriedna s počtom 20 detí vo veku tri až šesť rokov s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Predmetom technickej správy je popis jestvujúceho stavu, búracích prác a navrhovaných stavebných prác. Všetky stavebné práce sú ďalej podrobne popísané osobitne pre pavilón „A“ (pôvodná materská škola) a pavilón „B“(navrhovaná prístavba materskej školy). Cieľom projektu je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy materskej školy, pričom sa zlepší jej energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia možnosti jej využívania verejnosťou. Zároveň navrhovanou prístavbou sa zvýši kapacita materskej školy. Jestvujúce priestory materskej školy sú nedostatočné, kapacitne poddimenzované. Navýši sa kapacita materskej školy z pôvodných 20 miest o nových 30 miest/kapacít. Navrhovaná prístavba materskej školy bude jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. V novej triede bude 30 detí vo veku päť až šesť rokov. Z dispozične-prevádzkového hľadiska bude prístavba materskej školy nezávislý prevádzkový celok. Dispozičné riešenie jestvujúceho objektu – pavilón „A“ sa mierne upraví. Projektová dokumentácia navrhuje postup na odstránenie funkčných porúch, zlepšenie tepelnotechnických vlastností a estetického vzhľadu budovy. Výrazne sa predĺži fyzická a morálna životnosť objektu. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba je členená na jeden stavebný objekt : SO – PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Santovka

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294582
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Santovka (ID: 70669)
 • Zákazka: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA (ID: 508220)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: cea9d635-a94f-4cf4-a7c5-2e3ce536a9df
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Santovka
 • IČO: 00307432
 • DIČ: 2021218738
 • Adresa
 • Ulica: Parková
 • Číslo: 2
 • Mesto: Santovka
 • PSČ: 93587
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Zuzana Kruteková
 • E-mail: matuskova.vos@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421904223613
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Santovka)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4347
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/PLZ01
 • Názov: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA Jestvujúca predmetná materská škola sa nachádza v intraviláne obce Santovka na parcele číslo KN-C 1597/70 (katastrálne územie Santovka) v okrese Levice. Pôvodná materská škola je samostatne stojaci objekt na rovinatom pozemku dopravne napojený na miestnu prístupovú asfaltovú komunikáciu na parcele číslo 1597/17. Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1993. V roku 2016 sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia materskej školy – oprava strechy a interiérového zariadenia. Pôvodný objekt je dvojpodlažný, pozostáva z jedného nadzemného podlažia (prízemie) a z druhého nadzemného podlažia (povala). Časť strechy je plochá v miernom spáde 2 % s celoobvodovou atikou. Strešná krytina je asfaltová živičná – asfaltové pásy. Materská škola je prístupná z juhozápadnej strany od miestnej komunikácie. Materská škola pozostáva z jestvujúcej časti – pavilón „A“ a z navrhovanej prístavby a spojovacej chodby – pavilón „B“. Jestvujúca materská škola je jednotriedna s počtom 20 detí vo veku tri až šesť rokov s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Predmetom technickej správy je popis jestvujúceho stavu, búracích prác a navrhovaných stavebných prác. Všetky stavebné práce sú ďalej podrobne popísané osobitne pre pavilón „A“ (pôvodná materská škola) a pavilón „B“(navrhovaná prístavba materskej školy). Cieľom projektu je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy materskej školy, pričom sa zlepší jej energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia možnosti jej využívania verejnosťou. Zároveň navrhovanou prístavbou sa zvýši kapacita materskej školy. Jestvujúce priestory materskej školy sú nedostatočné, kapacitne poddimenzované. Navýši sa kapacita materskej školy z pôvodných 20 miest o nových 30 miest/kapacít. Navrhovaná prístavba materskej školy bude jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. V novej triede bude 30 detí vo veku päť až šesť rokov. Z dispozične-prevádzkového hľadiska bude prístavba materskej školy nezávislý prevádzkový celok. Dispozičné riešenie jestvujúceho objektu – pavilón „A“ sa mierne upraví. Projektová dokumentácia navrhuje postup na odstránenie funkčných porúch, zlepšenie tepelnotechnických vlastností a estetického vzhľadu budovy. Výrazne sa predĺži fyzická a morálna životnosť objektu. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba je členená na jeden stavebný objekt : SO – PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 368 807.87
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kúpeľná 357/2
 • Mesto: Santovka
 • PSČ: 93587
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Santovka, č. parc. KN-C 1597/70, KN-C 1597/9, okres Levice, Nitriansky kraj.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: I. Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje: 1.1.doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, 1.2.doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, 1.3.doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace, 1.4.doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, 1.5.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 1.6.doloženým čestným vyhlásením (ČV) preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 1.7.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.8.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.9.Hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. VOb uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VOb musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. VOb pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO. 1.10.Ak dôjde k zmene údajov vedených v ZHS, hospodársky subjekt je podľa § 156 ZVO povinný oznámiť túto zmenu ÚVO do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v ZHS doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 1.11.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS predloží v ponuke doklady - naskenované originály podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO. Verejný obstarávateľ ako orgán verejnej správy má oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, a preto: Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady: podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm.d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade nepredloženia dokladu podľa § 32 ods. 2 písm.a) - uchádzač na poskytnutie údajov z registra trestov musí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad o udelení súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov alebo samotný výpis z registra trestov nasledovne: 1) výpis z registra trestov fyzickej osoby - ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby. 2) výpis z registra trestov právnickej osoby - ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 12 a § 14 zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby týmto spôsobom. 1.12.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 11 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č.9 k SP). 1.13.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO. 1.14.V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), konkrétne informačného systému - Registra právnických osôb. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO. 2. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO. Všetky nevyhnutné informácie technickej povahy pre registráciu v novej verzii EVO k dispozícii v užívateľskej príručke, zverejnenej na web stránke www.isepvo.sk. 4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 6 zákona, druhá veta o verejnom obstarávaní stanovil, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk - super reverzná súťaž. 5. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastanú aj skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm.g). 6. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 11 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č.9 k SP). 7. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/PLZ01
 • Názov : PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA Jestvujúca predmetná materská škola sa nachádza v intraviláne obce Santovka na parcele číslo KN-C 1597/70 (katastrálne územie Santovka) v okrese Levice. Pôvodná materská škola je samostatne stojaci objekt na rovinatom pozemku dopravne napojený na miestnu prístupovú asfaltovú komunikáciu na parcele číslo 1597/17. Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1993. V roku 2016 sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia materskej školy – oprava strechy a interiérového zariadenia. Pôvodný objekt je dvojpodlažný, pozostáva z jedného nadzemného podlažia (prízemie) a z druhého nadzemného podlažia (povala). Časť strechy je plochá v miernom spáde 2 % s celoobvodovou atikou. Strešná krytina je asfaltová živičná – asfaltové pásy. Materská škola je prístupná z juhozápadnej strany od miestnej komunikácie. Materská škola pozostáva z jestvujúcej časti – pavilón „A“ a z navrhovanej prístavby a spojovacej chodby – pavilón „B“. Jestvujúca materská škola je jednotriedna s počtom 20 detí vo veku tri až šesť rokov s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Predmetom technickej správy je popis jestvujúceho stavu, búracích prác a navrhovaných stavebných prác. Všetky stavebné práce sú ďalej podrobne popísané osobitne pre pavilón „A“ (pôvodná materská škola) a pavilón „B“(navrhovaná prístavba materskej školy). Cieľom projektu je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy materskej školy, pričom sa zlepší jej energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia možnosti jej využívania verejnosťou. Zároveň navrhovanou prístavbou sa zvýši kapacita materskej školy. Jestvujúce priestory materskej školy sú nedostatočné, kapacitne poddimenzované. Navýši sa kapacita materskej školy z pôvodných 20 miest o nových 30 miest/kapacít. Navrhovaná prístavba materskej školy bude jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. V novej triede bude 30 detí vo veku päť až šesť rokov. Z dispozične-prevádzkového hľadiska bude prístavba materskej školy nezávislý prevádzkový celok. Dispozičné riešenie jestvujúceho objektu – pavilón „A“ sa mierne upraví. Projektová dokumentácia navrhuje postup na odstránenie funkčných porúch, zlepšenie tepelnotechnických vlastností a estetického vzhľadu budovy. Výrazne sa predĺži fyzická a morálna životnosť objektu. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba je členená na jeden stavebný objekt : SO – PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY SANTOVKA - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 368 807.87
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kúpeľná 357/2
 • Mesto: Santovka
 • PSČ: 93587
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Santovka, č. parc. KN-C 1597/70, KN-C 1597/9, okres Levice, Nitriansky kraj.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukazuje podľa § 34 ods.1 písm.b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie b. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Uchádzač preukáže referencie v minimálnej výške 350 000,00 Eur bez DPH za posudzované obdobie. Referencie musia byť rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35
 • Opis podmienky účasti: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukazuje podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 uchádzač predloží originál, resp. úradne overenú kópiu, platného certifikátu kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001, ktorá pokrýva činnosti, ktoré sú predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou , prípadne jeho ekvivalent osvedčujúci zavedenie rovnocenných opatrení podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 Zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v prípade platiteľa DPH alebo cena celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky uskutočnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy o dielo.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Santovka)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Santovka)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 14:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a zároveň na obecnom úrade Parková 2, 935 87 Santovka. Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO - ponuky budú sprístupnené aj elektronicky tzn. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuky do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a zároveň na obecnom úrade Parková 2, 935 87 Santovka.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508220
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508220
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Santovka)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Santovka)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)