„Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“
Kód zákazky: 07991/2024/MAJ
Kód oznámenia: 15635 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 3 139 121,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom sú stavebné práce. Zámerom je prestavba (Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS) nevyužitej budovy internátu na Zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 40 klientov s prislúchajúcimi funkciami, kapacitami statickej dopravy a novým napojením na inžinierske siete. Prestavba si vyžiada kompletnú zmenu dispozičného riešenia ako aj kompletne nové technické vybavenie, prislúchajúce požiadavkám na bezpečnosť a štandardom 21. storočia.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1296687
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“ (ID: 509745)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 405f3fc7-011b-4bb1-9d3c-63de049a0290
 • Identifikátor verzie oznámenia: cf0de46e-2f20-4bdb-bf93-ea8f32cc6a3d
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.dolezaj@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376922911
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 07991/2024/MAJ
 • Názov: „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“
 • Opis: Predmetom sú stavebné práce. Zámerom je prestavba (Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS) nevyužitej budovy internátu na Zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 40 klientov s prislúchajúcimi funkciami, kapacitami statickej dopravy a novým napojením na inžinierske siete. Prestavba si vyžiada kompletnú zmenu dispozičného riešenia ako aj kompletne nové technické vybavenie, prislúchajúce požiadavkám na bezpečnosť a štandardom 21. storočia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 3 139 121.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Zábezpeka sa vyžaduje v hodnote 150.000,00 EUR. 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému verejnej správy a využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Metodika postupu na požívanie IS EVO je uvedená na portáli Úradu vlády SR: https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Príručky: https://eplatforma.vlada.gov. sk/dokumentacia/?csrt=15833563143186291929. Video návody: https://eplatforma.vlada.gov. 372448-2024sk/videonavody/?csrt=15833563143186291929 Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“, ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455 /1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podmienky pre vybudovanie špecializovaného zariadenia - STAVEBNÁ ÚPRAVA BUDOVY, AK PO VYKONANÍ STAVEBNEJ ÚPRAVY VZNIKNE ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Pre rok 2024 je limit vo výške 1600,00 €/m2 s DPH). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 600,00 €/m2 s DPH, v ktorom je zahrnutý oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 61.200,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o úvere zo ŠFRB. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 07991/2024/MAJ
 • Názov : „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“
 • Opis: Predmetom sú stavebné práce. Zámerom je prestavba (Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS) nevyužitej budovy internátu na Zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 40 klientov s prislúchajúcimi funkciami, kapacitami statickej dopravy a novým napojením na inžinierske siete. Prestavba si vyžiada kompletnú zmenu dispozičného riešenia ako aj kompletne nové technické vybavenie, prislúchajúce požiadavkám na bezpečnosť a štandardom 21. storočia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 3 139 121.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Čl. XIII Osobitná podmienka plnenia zmluvy 13.1 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy vyžaduje použitie sociálneho hľadiska v zmysle § 10 ods. 7 a v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) Zákona o verejnom obstarávaní. Použité sociálne hľadisko predstavuje aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. 13.2 Objednávateľ považuje za sociálne hľadisko vytvorenie pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osôb so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti“) 13.3 Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi zamestnanie min. dvoch osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona o službách zamestnanosti. Podmienky stanovené pre uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu: 13.3.1 Pracovnoprávny vzťah musí byť uzatvorený medzi zhotoviteľom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona o službách zamestnanosti. 13.3.2 Pracovnoprávny vzťah medzi zhotoviteľom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím spĺňajúci podmienky podľa tejto zmluvy (ako jedna z povinností Zhotoviteľa) v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona o službách zamestnanosti môže vzniknúť najskôr v deň odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo. 13.3.3 Uzatvorený pracovnoprávny vzťah musí trvať minimálne počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy o dielo. 13.4 V prípade ak pracovnoprávny vzťah preukázaný v rámci súčinnosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy zanikne ešte pred skončením platnosti tejto Zmluvy o dielo, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie sociálneho hľadiska náhradnou osobou, ktorá bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.1 tohto článku. Pracovnoprávny vzťah náhradnej osoby musí plynule nahrádzať pôvodný pracovný pomer preukázaný Zhotoviteľom v rámci súčinnosti potrebnej k podpisu zmluvy a musí trvať minimálne do konca účinnosti tejto Zmluvy o dielo. 13.5 Pracovnoprávny vzťah náhradnej osoby zhotoviteľ preukáže objednávateľovi najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa jeho uzatvorenia a to predložením: 13.5.1 Kópie platnej pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorenej so zamestnancom (tzn. náhradnou osobou), ktorý spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona o službách zamestnanosti. 13.5.2 Kópiou relevantných dokladov preukazujúcich, že pracovnoprávny vzťah je uzatvorený so zamestnancom (tzn. náhradou osobu), ktorý spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona o službách zamestnanosti. 13.6 Objednávateľ má právo kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o dielo vykonať kontrolu dodržiavania osobitnej podmienky plnenia zmluvy. V prípade nedodržania uvedenej osobitnej podmienky má objednávateľ právo uplatniť sankciu v zmysle čl. XIV, bodu 14.15 tejto zmluvy o dielo. Podporovaný sociálny cieľ: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Zábezpeka sa vyžaduje v hodnote 150.000,00 EUR. 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému verejnej správy a využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Metodika postupu na požívanie IS EVO je uvedená na portáli Úradu vlády SR: https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Príručky: https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=15833563143186291929. Video návody: https://eplatforma.vlada.gov. 372448-2024sk/videonavody/?csrt=15833563143186291929 Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“, ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455 /1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podmienky pre vybudovanie špecializovaného zariadenia - STAVEBNÁ ÚPRAVA BUDOVY, AK PO VYKONANÍ STAVEBNEJ ÚPRAVY VZNIKNE ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Pre rok 2024 je limit vo výške 1600,00 €/m2 s DPH). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 600,00 €/m2 s DPH, v ktorom je zahrnutý oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 61.200,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o úvere zo ŠFRB. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej kumulatívnej hodnote = 3.000.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V tomto zozname záujemca uvedie: • názov (obchodné meno) a sídlo investora /objednávateľa/ predmetnej stavby • názov stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby /stručný opis/, • objem diela zrealizovaného záujemcom v eurách bez DPH • termín začatia a ukončenia výstavby • meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Pod podobným charakterom a rozsahom stavebných prác pre predmet zákazky sa myslia: výstavbou/rekonštrukciou pozemných stavieb alebo ekvivalent. Potvrdenia (referenčné listy) musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli ÚVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. „Ak je celková zmluvná cena referencie /referenčnej zákazky uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom bola práca uskutočnená, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Európskeho vestníka, ak boli práce uskutočnené v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak boli práce uskutočňované viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť uskutočnenia prác daného obdobia. Prepočet ceny takto uskutočnených prác sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov".
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ požaduje: osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho so zodpovedajúcou odbornou praxou – fyzická osoba s odborným zameraním v kategórii pozemné stavby 1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte pre vykonávanie činnosti v kategórii pozemné stavby. 2. Prehlásenie, že odborne spôsobilá osoba je jeho zamestnancom, ak odborne spôsobilá osoba nie je zamestnancom uchádzača, musí táto - iná osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 3. Profesný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností odborne spôsobilej osoby musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do, - dátum a podpis zamestnanca
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač preukáže: Uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25.11.2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342, 22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba výhradne certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. V prípade predloženia certifikátu EMAS sa vyžaduje pre kategóriu činností podľa kódu NACE : F Stavebníctvo – podkategória 41.2 Výstavba obytných a neobytných budov
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 36 Systém environmentálneho manažérstva
 • Opis podmienky účasti: Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods.1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží nasledovné doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti: • platnú licenciu na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS – z angl. external thermal insulation composite system) alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač licenciou/certifikátom musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných špeciálnych stavebných prác, ktorými je zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený k vykonávaniu zatepľovacích prác a montáže kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy – podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. V prípade, že licencia stratí platnosť pred začatím zatepľovacích prác alebo počas realizácie stavebných prác, bude úspešný uchádzač tejto zákazky povinný ku dňu začatia zatepľovacích prác alebo počas realizácie (pred skončením platnosti) predložiť novú licenciu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH pri nezmenených kvalitatívnych požiadavkách
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: v prípade zrušenia v zmysle §57 ods. 2 ZVO
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: v zmysle zmluvy o dielo, ktorá je samostatnou súčasťou súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 1
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Rok
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO. V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk. Na základe tejto skutočnosti verejný obstarávateľ nastavil „Štruktúru ponuky“ a uchádzači sú povinní pred odoslaním ponuky cez IS ePVO vyplniť aj „Štruktúru ponuky“ („štruktúrované kritériá“), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií, ktorý sa dá vyjadriť číslom (Celkovú cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH). Pod elektronickým otváraním ponúk prostredníctvom elektronickej platformy IS ePVO sa rozumie využitie funkcionality „On-line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom, t. j. automatického vytvorenia a odoslania zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky predložené prostredníctvom IS ePVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ sa rozhodol aplikovať funkcionalitu IS ePVO „On-line” sprístupnenia ponúk z dôvodu, že predmetná funkcionalita je podporovaná v danom postupe (nadlimitný postup zadávania zákazky). V danej zákazke bol v menu „Štruktúra ponuky” nastavený návrh na plnenie kritéria a v danej zákazke sa neuskutoční elektronická aukcia. V prípade, že uchádzač predloží zašifrovanú ponuku, je postup popísaný v Príručke k funkcionalite „On-line”sprístupnenia ponúk, verzia 1.1, platná od 15.07.2021, link: https://www.isepvo.sk /dokumentacia/. V rámci „On-line” sprístupnenia ponúk bude odoslaná zápisnica z otvárania ponúk, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Výška zábezpeky je stanovená 150 000 eur . Spôsoby zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú: a. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača b. poskytnutím poistenia záruky c. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa: Majiteľ účtu: Nitriansky samosprávny kraj IBAN: SK52 8180 0000 0070 0027 7394 Variabilný symbol: IČO uchádzača Správa pre prijímateľa: Číslo oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a názov zákazky „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“ Pri platbách do zahraničia a použití IBAN a SWIFT kódu je potrebné uviesť aj platobnú inštrukciu: Please pay to: .................... (uchádzač uvedie svoje meno alebo názov spoločnosti) Podmienky zloženia zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa: Finančné prostriedky poskytnuté uchádzačom ako zábezpeka musia byť zložené na účet obstarávateľa, pričom musia byť pripísané na účte obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade nesplnenia tejto podmienky bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Ako identifikáciu platby je potrebné uviesť meno uchádzača, resp. názov firmy. 14.3. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača: Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude ponuka uchádzača zo súťaže vylúčená. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku. V prípade rozdielu ich obsahu bude platiť preklad do slovenského jazyka (okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku) . Ak banka nevydáva bankovú záruku v elektronickej podobe, banková záruka musí byť doručená do podateľne verejného obstarávateľa v listinnej podobe najneskôr v termíne určenom na predloženie ponúk v uzavretej obálke, ktorá musí obsahovať označenie heslom súťaže: Verejná súťaž „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“ a číslo oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania, nápis: neotvárať. Predloženie dokladu sa registruje. V prípade osobného doručenia zásielky na adresu verejného obstarávateľa verejný obstarávateľ vystaví potvrdenie o prevzatí s uvedením dátumu, hodiny a osoby, ktorá zásielku prebrala. 14.3.1 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa uvedených bodov 14.2 alebo 14.3 14.3.2 Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky ponuky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk: Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ zábezpeku uvoľní najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a to tým spôsobom, že vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. 14.3.3 Podmienky uvoľnenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk: Verejný obstarávateľ pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uvoľní zábezpeku uchádzačovi do siedmich dní, ak verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača pri vyhodnocovaní ponúk alebo ak zruší predmetný postup zadávania zákazky. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 14.3.4. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk (v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk), alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzatvoriť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 ZVO 14.4 . Poistenie záruky za uchádzača: Poistenie záruky sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistná zmluva musí byť uzatvorená tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou je verejný obstarávateľ. Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistnej zmluve ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky a musí byť minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Z poistenia záruky vystavenej poisťovňou musí vyplývať, že poisťovňa bez zbytočného odkladu uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa vo výške finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. Ak dôkaz o poistení záruky - poistná zmluva a doklad vystavený poisťovňou o existencii poistenia záruky nebude súčasťou ponuky, bude ponuka uchádzača zo súťaže vylúčená. Dôkaz o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe. Ak bude v poistení záruky uvedená požiadavka poisťovne na vrátenie originálu dokladu, uchádzač predloží okrem originálu aj kópiu, ktorá zostane súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509745
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509745
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)