Zabezpečenie hromadného stravovania pre UVLF v Košiciach na roky 2024 - 2028

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie hromadného stravovania pre UVLF v Košiciach na roky 2024 - 2028
Kód zákazky: 2024/NZ-VS-stravovanie
Kód oznámenia: 15599 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 1 558 640,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Komenského Košice - mestská časť Sever 04181 Slovensko Miesto poskytovania služby predmetu zákazky: - areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, Košice, Pavilón č. 14 – zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a študentov; - areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, Košice, Pavilón č. 13 – dovoz stravy pre deti materskej školy pri UVLF v Košiciach; - Študentské domovy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Cesta pod Hradovou 11, 041 81 Košice – zabezpečenie stravovania pre študentov ŠD
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov a študentov UVLF v Košiciach, poskytovanie služieb stravovania pre deti materskej školy UVLF v Košiciach a príležitostné poskytovanie cateringových služieb podľa potreby a požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky a časť C. Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1296792
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ID: 32746)
 • Zákazka: Zabezpečenie hromadného stravovania pre UVLF v Košiciach na roky 2024 - 2028 (ID: 509847)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 9be70d4b-ac07-4f20-a658-a4c28adb6091
 • Identifikátor verzie oznámenia: eacdf7d6-2949-46f6-ad23-de06230b1531
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • IČO: 00397474
 • DIČ: 2020486699
 • Adresa
 • Ulica: Komenského
 • Číslo: 73
 • Mesto: Košice - mestská časť Sever
 • PSČ: 04181
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: eva.ivancinova@uvlf.sk
 • Telefónne číslo: +421915875332
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1016
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/NZ-VS-stravovanie
 • Názov: Zabezpečenie hromadného stravovania pre UVLF v Košiciach na roky 2024 - 2028
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov a študentov UVLF v Košiciach, poskytovanie služieb stravovania pre deti materskej školy UVLF v Košiciach a príležitostné poskytovanie cateringových služieb podľa potreby a požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky a časť C. Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 558 640
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 55320000, 55322000, 55521200, 55523100
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Komenského č. 73
 • Mesto: Košice - mestská časť Sever
 • PSČ: 041 81
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto poskytovania služby predmetu zákazky: - areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, Košice, Pavilón č. 14 – zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a študentov; - areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, Košice, Pavilón č. 13 – dovoz stravy pre deti materskej školy pri UVLF v Košiciach; - Študentské domovy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Cesta pod Hradovou 11, 041 81 Košice – zabezpečenie stravovania pre študentov ŠD
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Úloha
 • Hlavné charakteristiky postupu: Sociálne služby a iné osobitné služby
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Verejný obstarávateľ stanovuje, že hospodársky subjekt môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno". Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z informačných systémov verejnej správy v Slovenskej republike nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača/záujemcu. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu. Ďalšie pokyny a podrobnosti k podmienkam účasti sú uvedené v časti E.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie hromadného stravovania pre UVLF v Košiciach na roky 2024 - 2028
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/NZ-VS-stravovanie
 • Názov : Zabezpečenie hromadného stravovania pre UVLF v Košiciach na roky 2024 - 2028
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov a študentov UVLF v Košiciach, poskytovanie služieb stravovania pre deti materskej školy UVLF v Košiciach a príležitostné poskytovanie cateringových služieb podľa potreby a požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky a časť C. Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 558 640
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 55320000, 55322000, 55521200, 55523100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Košice - mestská časť Sever
 • PSČ: 041 81
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto poskytovania služby predmetu zákazky: - areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, Košice, Pavilón č. 14 – zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a študentov; - areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, Košice, Pavilón č. 13 – dovoz stravy pre deti materskej školy pri UVLF v Košiciach; - Študentské domovy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Cesta pod Hradovou 11, 041 81 Košice – zabezpečenie stravovania pre študentov ŠD
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania - informačného systému elektronickej platformy verejného obstarávania (ďalej „EPVO“), a to vo všetkých postupových krokoch v procesu verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. 2. Je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke (https://www.isepvo.sk/), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov. 3. Zákazka je zadávaná v zmysle pravidiel ustanovenia § 107a zákona o verejnom obstarávaní, postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní, s uplatnením § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 4. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, podrobnosti sú uvedené v SP.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží: a) Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Požadovaná forma dokumentov: - overené príslušným správcom dane alebo audítorom, alebo - overené správcom Registra účtovných závierok, alebo - uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t. j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete). b) Vyhlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie údaje za jednotlivé hospodárske roky a údaje za požadované hospodárske roky spolu. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie). Obdobím troch predchádzajúcich hospodárskych rokov sa rozumejú 3 ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadovaný dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 1 500 000 EUR bez DPH. Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. V súlade s § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom verejný obstarávateľ žiada, aby v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní bolo uvedené okrem iného aj ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne. Pre odstránenie akýchkoľvek nejasností verejný obstarávateľ uvádza, že spoločnou zodpovednosťou za plnenie zmluvy sa rozumie najmä ručenie za peňažné záväzky Poskytovateľa (úspešného uchádzača), ktoré mu na základe zmluvy môžu voči verejnému obstarávateľovi vzniknúť. Za týmto účelom verejný obstarávateľ vyžaduje, aby najneskôr k podpisu zmluvy (v rámci poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy) úspešný uchádzač predložil podpísanú Dohodu o pristúpení k záväzkom s ustanoveniami upravujúcimi vzťahy medzi úspešným uchádzačom (dlžníkom) a osobou podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (pristupujúci dlžník). Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Bližšie informácie viď bod 4.3.2 Ostatné informácie tohto oznámenia a bod 4. časti E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV . Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti. Ďalšie pokyny a podrobnosti k podmienkam účasti sú uvedené v časti E.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj „rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že kumulatívne za rozhodné obdobie požadovanom období uskutočnil výdaj min. 150 000 obedových menu. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam obsahoval minimálne tieto údaje: - obchodné meno a sídlo poskytovateľa služby - obchodné meno a sídlo odberateľa, - lehota poskytovania služby, - množstvo (počet) obedových menu, - celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za poskytovanie služieb (ďalej len cena). Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou na daný rok, ku ktorému sa poskytovanie služby viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa poskytovanie služby viaže k roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz podľa prvej vety, cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou pre rozhodný dátum. - meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname, Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmý rozsah, ktorý: - zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje len poskytovanie služieb rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), - je správne vyčíslená podľa tohto bodu. § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú úroveň plnenia personálneho zabezpečenia predmetu zákazky prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorými uchádzač zabezpečí riadne poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, a to nasledovne: Pozícia Kuchár - minimálne (4) štyri osoby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxe a odbornej kvalifikácii, ktoré u odborného pracovníka preukáže dokladom o vzdelaní v odbore kuchár. Za doklady o vzdelaní v odbore kuchár sa považuje maturitné vysvedčenie/výučný list v odbore kuchár, alebo doklad o ukončení odborného alebo maturitného vzdelania spolu s osvedčením o absolvovaní akreditačného vzdelania v odbore kuchár; Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Bližšie informácie viď bod 4.3.2 Ostatné informácie tohto oznámenia a bod 4. časti E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV . Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti. Ďalšie pokyny a podrobnosti k podmienkam účasti sú uvedené v časti E.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá celková cena za nájom nehnuteľností za 4 roky, ktorou sa rozumie celková konečná cena za nájom nehnuteľností v EUR s DPH, uvedená v ponuke uchádzača podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov, v súlade s časťou D. Spôsob určenia ceny a časťou F. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia súťažných podkladov. Minimálna cena nájomného - kritéria na vyhodnotenie ponúk na rok je 16 298,24 Eur bez DPH. V prípade, ak uchádzač ponúkne mesačné nájomne nižšie ako je minimálne stanovené, táto ponuka nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky a bude zo súťaže vylúčená.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za nájom nehnuteľností za 4 roky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: a) Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb a v Zmluve o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľných vecí. b) Verejný obstarávateľ požaduje na plnenie zmluvy zábezpeku vo výške 5 000 eur, a to za účelom zabezpečenia záväzku na riadne plnenie zmluvy.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 7
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom on-line sprístupnenia ponúk: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/509847
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka viazanosti ponuky sa vyžaduje vo výške 5 000,00 - €, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/509847
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509847
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania (EPVO)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)