Nákup jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5m

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5m
Kód zákazky: NL 4/2024
Kód oznámenia: 15588 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34622100-4
Predpokladaná hodnota: 71 400 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Olejkárska Bratislava 81452 Slovensko Miestom dodania predmetu zákazky bude obstarávateľskou organizáciou v priebehu plnenia zmluvy určená vozovňa alebo vozovne (depo/á) obstarávateľskej organizácie. Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je rámcová dohoda na dodanie tovaru (pre zjednodušenie sa pojem „rámcová dohoda“ na účely tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania používa aj zameniteľne s pojmom „zákazka“. Predmetom zákazky je, na základe objednávok obstarávateľskej organizácie, vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 20 ks nových nízkopodlažných jednosmerných električiek, s dĺžkou do 32,5 m, pre rozchod 1000 mm s kapacitou aspoň 240 cestujúcich pri 5 os./m2 s podielom nízkej podlahy aspoň 85 %, vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. 3.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií je uvedené v podkapitole súťažných podkladov: A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia (Príloha č. 4); B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Príloha č. 1); B.2 Opis predmetu zákazky (Príloha č. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f).

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1296540
1. Základné údaje
 • Organizácia: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ID: 34582)
 • Zákazka: Nákup jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5m (ID: 509704)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 2c5869b3-b6a7-4482-ae1b-59d2909b849f
 • Identifikátor verzie oznámenia: e5ccd9a2-5779-4f2b-bb57-d56414d41816
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • IČO: 00492736
 • DIČ: 2020298786
 • Internetová adresa (URL): https://www.dpb.sk
 • Adresa
 • Ulica: Olejkárska
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81452
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • E-mail: jan.azud@r-p.sk
 • Telefónne číslo: +421911103944
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6484
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: NL 4/2024
 • Názov: Nákup jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5m
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je rámcová dohoda na dodanie tovaru (pre zjednodušenie sa pojem „rámcová dohoda“ na účely tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania používa aj zameniteľne s pojmom „zákazka“. Predmetom zákazky je, na základe objednávok obstarávateľskej organizácie, vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 20 ks nových nízkopodlažných jednosmerných električiek, s dĺžkou do 32,5 m, pre rozchod 1000 mm s kapacitou aspoň 240 cestujúcich pri 5 os./m2 s podielom nízkej podlahy aspoň 85 %, vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. 3.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií je uvedené v podkapitole súťažných podkladov: A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia (Príloha č. 4); B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Príloha č. 1); B.2 Opis predmetu zákazky (Príloha č. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f).
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 71 400 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 71 400 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Električkové osobné vozne
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Miestom dodania predmetu zákazky bude obstarávateľskou organizáciou v priebehu plnenia zmluvy určená vozovňa alebo vozovne (depo/á) obstarávateľskej organizácie. Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Ulica: Miestom dodania predmetu zákazky bude obstarávateľskou organizáciou v priebehu plnenia zmluvy určená vozovňa alebo vozovne (depo/á) obstarávateľskej organizácie. Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Mesto: Bratislava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky bude obstarávateľskou organizáciou v priebehu plnenia zmluvy určená vozovňa alebo vozovne (depo/á) obstarávateľskej organizácie. Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohody s inými hospodárskymi subjektami s cieľom narušiť hospodársku súťaž
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti práva životného prostredia
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti pracovného práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Skreslenie informácií, zatajenie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto verejného obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dopustenie sa závažného odborného pochybenia
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti sociálneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobitne sa nepreukazuje.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5m
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NL 4/2024
 • Názov : Nákup jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5m
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je rámcová dohoda na dodanie tovaru (pre zjednodušenie sa pojem „rámcová dohoda“ na účely tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania používa aj zameniteľne s pojmom „zákazka“. Predmetom zákazky je, na základe objednávok obstarávateľskej organizácie, vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 20 ks nových nízkopodlažných jednosmerných električiek, s dĺžkou do 32,5 m, pre rozchod 1000 mm s kapacitou aspoň 240 cestujúcich pri 5 os./m2 s podielom nízkej podlahy aspoň 85 %, vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Podrobné vymedzenie predmetu zmluvy, vrátane technických špecifikácií je uvedené v podkapitole súťažných podkladov: A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia (Príloha č. 4); B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Príloha č. 1); B.2 Opis predmetu zákazky (Príloha č. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f);
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 20
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 71 400 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Električkové osobné vozne
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Miestom dodania predmetu zákazky bude obstarávateľskou organizáciou v priebehu plnenia zmluvy určená vozovňa alebo vozovne (depo/á) obstarávateľskej organizácie. Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Ulica: Miestom dodania predmetu zákazky bude obstarávateľskou organizáciou v priebehu plnenia zmluvy určená vozovňa alebo vozovne (depo/á) obstarávateľskej organizácie. Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Mesto: Bratislava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky bude obstarávateľskou organizáciou v priebehu plnenia zmluvy určená vozovňa alebo vozovne (depo/á) obstarávateľskej organizácie. Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 02.09.2024
 • Dátum ukončenia: 02.09.2028
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Toto obstarávanie sa týka rámcovej dohody, preto úspešný uchádzač nemá nárok na zadanie žiadnej objednávky. Všetky plnenia, ktoré sa budú na základe rámcovej dohody realizovať, budú realizované na základe objednávok vystavených obstarávateľskou organizáciou.
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Toto obstarávanie sa týka rámcovej dohody, preto úspešný uchádzač nemá nárok na zadanie žiadnej objednávky. Všetky plnenia, ktoré sa budú na základe rámcovej dohody realizovať, budú realizované na základe objednávok vystavených obstarávateľskou organizáciou.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Odôvodnenie dĺžky trvania rámcovej dohody: Dĺžka trvania rámcovej dohody je kratšia ako umožňuje zákon o verejnom obstarávaní.
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 71 400 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmetom rámcovej dohody ("Zmluva") je záväzok: (a) Dodávateľa vyrobiť a dodať Objednávateľovi najviac 20 (dvadsať) kusov Električiek a riadne splniť všetky súvisiace povinnosti dohodnuté v Zmluve; (b) Dodávateľa zabezpečiť schválenie typu Električky príslušným schvaľovacím orgánom; (c) Dodávateľa zaškoliť personál Objednávateľa podľa podmienok stanovených v Zmluve tak, aby mohol Objednávateľ Električky po schválení technickej spôsobilosti Električky na prevádzku príslušným schvaľovacím orgánom nasadiť do prevádzky; a (d) Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi za plnenie predmetu Zmluvy Odmenu; a to za podmienok stanovených Zmluvou. Plnenie Dodávateľa bude zabezpečené na základe jednej alebo viacerých Objednávok, ktoré je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, zadať v lehote do 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy, a to podľa potreby a možností Objednávateľa. Predmetom 1. (prvej) Objednávky, ak bude zadaná, bude požiadavka Objednávateľa na dodanie minimálne 10 (desať) kusov Električiek.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Skúsenosti s dodaním tovarov - Zoznam dodávok tovaru
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže plnenie požiadaviek podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") predložením: zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „relevantné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia (s obsahom podľa § 12 ods. 2 ZVO), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie požiadaviek podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač môže preukázať jednou alebo viacerými dodávkami tovaru tak, ako je uvedené ďalej. Obstarávateľská organizácia požaduje, aby dosiahnutý objem dodávok požadovaného tovaru v relevantnom období – t. j. nových nízkopodlažných električiek: (a) s dĺžkou min. 32 m, s podielom nízkej podlahy aspoň 75% plochy pre stojacich cestujúcich, v celkovom súhrne bol minimálne v počte 10 ks spolu (obstarávateľská organizácia bude akceptovať aj viacero jednotlivých referencií); a (b) s rozchodom 1 000 mm, s podielom nízkej podlahy aspoň 75% plochy pre stojacich cestujúcich, v celkovom súhrne bol minimálne v počte 10 ks spolu (obstarávateľská organizácia bude akceptovať aj viacero jednotlivých referencií). Obstarávateľská organizácia v súlade s § 34 ods. 2 ZVO určila relevantné obdobie v trvaní 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. Urobila tak v záujme zaistenia širšej hospodárskej súťaže. Obstarávateľská organizácia preverila z dostupných zdrojov rozsah dodávok tovarov obdobného charakteru a zistila, že kratšie ako 5-ročné obdobie nezabezpečí dostatočné širokú a relevantnú hospodársku súťaž. V súvislosti s § 34 ods. 4 ZVO obstarávateľská organizácia upozorňuje, že požiadavka na plnenie výlučne samotným uchádzačom súčasne vylučuje, aby bola prostredníctvom subdodávateľov preukazovaná tá časť podmienok účasti, ktorá vecne zodpovedá vyhradenému plneniu – podstatným úlohám, a to: - dodávka a montáž skríň električiek; - dodávka a montáž podvozkov električiek; a - dodávka a montáž pohonov električiek, pričom pohonom Električky sa rozumejú trakčné meniče, nadradený riadiaci systém pohonu a trakčné motory.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena na obstarané jedno miesto vo vozidle pre cestujúceho bude stanovená podľa bodu 17 súťažných podkladov v mene EUR, s uvedením zmluvnej ceny bez DPH (netto cena) alebo ceny celkom (netto cena), ak uchádzač nie je platcom DPH. Cena na obstarané jedno miesto vo vozidle pre cestujúceho je výsledkom podielu jednotkovej ceny električky a hodnoty obsaditeľnosti pri normálnom obsadení (5 osôb / m2 podľa vyhlášky č. 351/2020 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov), (čl. 1.8.2 prílohy č. B2 Opis predmetu zákazky). (Jednotková cena električky / Obsaditeľnosť pri normálnom obsadení) = Cena na obstarané jedno miesto vo vozidle pre cestujúceho Jednotková cena električky a cena na obstarané jedno miesto vo vozidle pre cestujúceho musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena na obstarané jedno miesto vo vozidle pre cestujúceho
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Technicko-kvalitatívne parametre predmetu zákazky definuje podkritérií: [1.] Podiel otočných podvozkov - váha 7,5% [2.] Výška obruče kolesa určená na opotrebenie - váha 7,5% [3.] Neodpružená hmotnosť na dvojkolesie - váha 7,5% [4.] Počet dverí s dvoma nástupnými prúdmi pre každý smer jazdy - váha 7,5%. KR2.1 Podiel otočných podvozkov (podľa čl. 2.3.1 a čl. 1.9.3 prílohy č. B2 Opis predmetu zákazky) Tento parameter ovplyvňuje náklady počas životnosti vozidla. Vyššia hodnota je predpokladom dlhšej životnosti kolies, čo má pozitívny vplyv na zníženie nákladov na prevádzku električky. Hodnota musí byť uvedená ako zlomok, kde v čitateli je počet otočných podvozkov a v menovateli počet všetkých podvozkov ponúkaného vozidla. KR2.2 Výška obruče kolesa určená na opotrebenie (podľa čl. 2.5.2 prílohy č. B2 Opis predmetu zákazky) Tento parameter ovplyvňuje náklady počas životnosti vozidla. Vyššia hodnota je predpokladom dlhšej životnosti kolies, čo má pozitívny vplyv na zníženie nákladov na prevádzku električky. Hodnota musí byť uvedená v mm ako celé číslo. KR2.3 Neodpružená hmotnosť na dvojkolesie (podľa čl. 2.3.8 prílohy č. B2 Opis predmetu zákazky) Tento parameter predstavuje dynamickú charakteristiku podvozkov. Ovplyvňuje dynamické správanie vozidla a má vplyv na stabilitu, opotrebenie a komfort jazdy. Nižšia hodnota je predpokladom nižšieho hluku, vibrácií, namáhania vozidla aj opotrebenia koľajovej trate. Znížením hluku sa obstarávateľská organizácia snaží znížiť škodlivé účinky hluku spôsobeného prevádzkou električiek pre ľudí vystavených environmentálnemu hluku v súlade so smernicou EÚ č. 2002/49/ES a zákona NS SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonakjšom prostredí. Hodnota musí byť uvedená v kg ako celé číslo. KR2.4 Počet dverí s dvoma nástupnými prúdmi pre každý smer jazdy (podľa čl. 2.10.7 prílohy č. B2 Opis predmetu zákazky) Počet dverí s dvoma nástupnými prúdmi ovplyvňuje prevádzkovú efektivitu vozidla. Minimálna požadovaná hodnota je 6. Vyššia hodnota vedie ku kratšej dobe trvania výmeny cestujúcich a vyššej obežnej rýchlosti vozidiel. Nižšia ponúkaná hodnota bude predstavovať nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky a vylúčenie ponuky uchádzača. Hodnota musí byť uvedená ako celé číslo. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Technicko-kvalitatívne parametre predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Uvedené v súťažných podkladoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný alternatívne alebo kumulatívne z: • fondov EÚ, • štátneho rozpočtu, • finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácií z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, • vlastných zdrojov obstarávateľskej organizácie.
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online) členmi komisie na vyhodnotenie ponúk a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (ďalej len „komisia“). Pri otváraní ponúk bude použitý postup podľa § 52 ZVO. Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa: www.isepvo.sk a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Čas otvárania ponúk je uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém IS EVO logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zápisnica z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk, bude uchádzačom zaslaná automaticky systémom IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000,- EUR (slovom: päťstotisíc eur). Spôsoby zloženia zábezpeky: - Zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie; - Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača; - Poistením záruky. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509704
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady.
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma.
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)