„Vypracovanie projektových dokumentácií_2024“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Vypracovanie projektových dokumentácií_2024“
Kód zákazky: 2788/2024
Kód oznámenia: 15270 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 269 067,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Maratónu mieru
04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Námestie Maratónu mieru Košice - mestská časť Staré Mesto 04266 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre časť 1 až časť 5, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie, vrátane vypracovania Zámerov pre zisťovacie konanie (EIA), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane získania právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zamerania overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky príslušnej časti. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), pre každú časť samostatne, bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Projektová dokumentácia, za každú časť samostatne, musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. Podrobný opis predmetu zákzaky pre jednotlivé časti je uvedený v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, týchto súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1295832
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ID: 77219)
 • Zákazka: „Vypracovanie projektových dokumentácií_2024“ (ID: 509147)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 4e99ff44-0427-4429-8b74-b6c47e9a7326
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0bb397cc-d504-436d-9bc5-fc4054e36fd0
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
 • IČO: 35555777
 • DIČ: 2021772544
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Maratónu mieru
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04266
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : SC KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 • E-mail: silvia.ebreykrakovska@scksk.sk
 • Telefónne číslo: +421557860041
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8746
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2788/2024
 • Názov: „Vypracovanie projektových dokumentácií_2024“
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre časť 1 až časť 5, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie, vrátane vypracovania Zámerov pre zisťovacie konanie (EIA), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane získania právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zamerania overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky príslušnej časti. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), pre každú časť samostatne, bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Projektová dokumentácia, za každú časť samostatne, musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. Podrobný opis predmetu zákzaky pre jednotlivé časti je uvedený v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 269 067.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Maratónu mieru 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 042 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Slovenská republika, Košický kraj, Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: - Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Elektronickej platformy – systému IS EVO s uplatnením postupu v zmysle § 66 ods. 7, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní bez uplatnenia elektronickej aukcie. - Funkcionalita ÚVO neumožňuje vložiť konkrétny dátum lehoty viazanosti tak, ako je to v súťaži stanovené. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.03.2025.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 5
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 5
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: časť 1: Rekonštrukcia mosta M6258 cez Levočský potok v obci Harichovce-projektová dokumentácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2788/2024
 • Názov : časť 1: Rekonštrukcia mosta M6258 cez Levočský potok v obci Harichovce-projektová dokumentácia
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre časť 1 až časť 5, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie, vrátane vypracovania Zámerov pre zisťovacie konanie (EIA), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane získania právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zamerania overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky príslušnej časti. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), pre každú časť samostatne, bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Projektová dokumentácia, za každú časť samostatne, musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. Podrobný opis predmetu zákzaky pre jednotlivé časti je uvedený v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 69 380.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. maratónu 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 042 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 160
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: 0
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)" : 160 pracovných dní. Termín spracovania PD+IČ a AD sa počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie: A.2.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať že: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ucha´dzač preukazuje splnenie podmienok účasti podlľa § 32 ods. 2 za´kona o verejnom obstara´vani´. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 3. Ucha´dzač môže predbežne nahradiť doklady na preuka´zanie splnenia podmienok účasti Jednotny´m euro´pskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 za´kona o verejnom obstara´vani´. Viac o JED je uvedene´ v bode 32. ty´chto Su´ťažných podkladov. 4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.1: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, ktorým preukáže: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.1: a) Pre časť 1. uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru služby ako je predmet zákazky v minimálnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky tej časti, na ktorú bude uchádzač predkladať ponuku (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania projektových dokumentácií na inžinierske - dopravné stavby – MOSTY s dĺžkou premostenia min. rovnakou ako dĺžka premostenia mostného objektu, pre vybranú časť. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. V prípade referencií zverejnených na portáli ÚVO v Evidencii referencií verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie požaduje, aby uchádzač uviedol link resp. identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie konkrétnej podmienky účasti. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.2: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, pre každú časť samostatne, na ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku. Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.2: Uchádzač predloží údaje o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: a) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) na projektovanie a výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením na činnosti na výkon projekčnej činnosti autorizovaný stavebný inžinier vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v osvedčenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby, alebo iný „ekvivalentný“ doklad preukazujúci túto skutočnosť platný v EÚ. b) Uchádzač uvedie zodpovedného projektanta, pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku, pri ktorom preukáže nasledovné: • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia: stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb so zameraním na dopravné stavby (§ 5 ods. 1a) zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad • Pre časť 1.: účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Verejný obstarávateľ bude akceptovať splnenie požiadavky A.2.3.2 v odstavci 2a) a 2b) dvoma rôznymi osobami/projektantami: - Pri dokladovaní splnenia požiadaviek bude v tomto prípade požadované pri oboch osobách/projektantoch predložiť pre oboch pre časť 1.:- účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Rovnako je potrebné predložiť zmluvný vzťah s uchádzačom, a teda či je zamestnanom, alebo v inom zmluvnom vzťahu. V prípade doloženia ekvivalentného osvedčenia Uchádzač bude musieť doložiť podklad o rozsahu tohto osvedčenia, aby sa mohlo adekvátne zhodnotiť, či je dané osvedčenie rovnocenným „ekvivalentom“ kombinácie autorizácií I2+I3. • čestným prehlásením, že bude k stálej dispozícii pri plnení zákazky predmetnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV. UPOZORNENIE: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. Kritérium: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH (váha: 100%) A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií Ponuky podľa jednotlivých častí sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (v EUR, vrátane DPH) pre každú príslušnú časť samostatne. V prípade ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 1/2021 z 05.02.2021, ktorým sa mení Výkladové stanovisko č. 5/2016 Úradu pre verejné obstarávanie. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude najnižšia. Druhý v poradí (neúspešný) bude ten uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví rovnakým spôsobom v zostupnom poradí.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať v súlade s § 52 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Výška zábezpeky pre časť.1 je stanovená na: 3.000,00 EUR Podrobné vymedzenie podmienok zábezpeky je definovaný v súťažných podkladoch v bode č. 16 - ZÁBEZPEKA PONUKY.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=509147&orgId=8746
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509147
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: časť 2: Rekonštrukcia mosta M4871 cez potôčik v osade Zimné – projektová dokumentácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2788/2024
 • Názov : časť 2: Rekonštrukcia mosta M4871 cez potôčik v osade Zimné – projektová dokumentácia
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre časť 1 až časť 5, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie, vrátane vypracovania Zámerov pre zisťovacie konanie (EIA), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane získania právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zamerania overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky príslušnej časti. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), pre každú časť samostatne, bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Projektová dokumentácia, za každú časť samostatne, musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. Podrobný opis predmetu zákzaky pre jednotlivé časti je uvedený v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 58 125.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. maratónu 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 042 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 140
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: 0
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)" : 140 pracovných dní. Termín spracovania PD+IČ a AD sa počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie: A.2.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať že: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ucha´dzač preukazuje splnenie podmienok účasti podlľa § 32 ods. 2 za´kona o verejnom obstara´vani´. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 3. Ucha´dzač môže predbežne nahradiť doklady na preuka´zanie splnenia podmienok účasti Jednotny´m euro´pskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 za´kona o verejnom obstara´vani´. Viac o JED je uvedene´ v bode 32. ty´chto Su´ťažných podkladov. 4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.1: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, ktorým preukáže: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.1: a) Pre časť 2. uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru služby ako je predmet zákazky v minimálnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky tej časti, na ktorú bude uchádzač predkladať ponuku (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania projektových dokumentácií na inžinierske - dopravné stavby – MOSTY s dĺžkou premostenia min. rovnakou ako dĺžka premostenia mostného objektu, pre vybranú časť. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. V prípade referencií zverejnených na portáli ÚVO v Evidencii referencií verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie požaduje, aby uchádzač uviedol link resp. identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie konkrétnej podmienky účasti. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.2: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, pre každú časť samostatne, na ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku. Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.2: Uchádzač predloží údaje o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: a) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) na projektovanie a výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením na činnosti na výkon projekčnej činnosti autorizovaný stavebný inžinier vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v osvedčenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby, alebo iný „ekvivalentný“ doklad preukazujúci túto skutočnosť platný v EÚ. b) Uchádzač uvedie zodpovedného projektanta, pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku, pri ktorom preukáže nasledovné: • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia: stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb so zameraním na dopravné stavby (§ 5 ods. 1a) zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad • Pre časť 2.: účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Verejný obstarávateľ bude akceptovať splnenie požiadavky A.2.3.2 v odstavci 2a) a 2b) dvoma rôznymi osobami/projektantami: - Pri dokladovaní splnenia požiadaviek bude v tomto prípade požadované pri oboch osobách/projektantoch predložiť pre oboch pre časť 2.:- účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Rovnako je potrebné predložiť zmluvný vzťah s uchádzačom, a teda či je zamestnanom, alebo v inom zmluvnom vzťahu. V prípade doloženia ekvivalentného osvedčenia Uchádzač bude musieť doložiť podklad o rozsahu tohto osvedčenia, aby sa mohlo adekvátne zhodnotiť, či je dané osvedčenie rovnocenným „ekvivalentom“ kombinácie autorizácií I2+I3. • čestným prehlásením, že bude k stálej dispozícii pri plnení zákazky predmetnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV. UPOZORNENIE: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. Kritérium: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH (váha: 100%) A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií Ponuky podľa jednotlivých častí sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (v EUR, vrátane DPH) pre každú príslušnú časť samostatne. V prípade ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 1/2021 z 05.02.2021, ktorým sa mení Výkladové stanovisko č. 5/2016 Úradu pre verejné obstarávanie. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude najnižšia. Druhý v poradí (neúspešný) bude ten uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví rovnakým spôsobom v zostupnom poradí.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať v súlade s § 52 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Výška zábezpeky pre časť.2 je stanovená na: 2.900,00 EUR Podrobné vymedzenie podmienok zábezpeky je definovaný v súťažných podkladoch v bode č. 16 - ZÁBEZPEKA PONUKY.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=509147&orgId=8746
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509147
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: časť 3: Rekonštrukcia mosta M5022 cez potok pred obcou Závadka – projektová dokumentácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2788/2024
 • Názov : časť 3: Rekonštrukcia mosta M5022 cez potok pred obcou Závadka – projektová dokumentácia
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre časť 1 až časť 5, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie, vrátane vypracovania Zámerov pre zisťovacie konanie (EIA), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane získania právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zamerania overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky príslušnej časti. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), pre každú časť samostatne, bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Projektová dokumentácia, za každú časť samostatne, musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. Podrobný opis predmetu zákzaky pre jednotlivé časti je uvedený v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 53 680.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. maratónu 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 042 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 140
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: 0
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)" : 140 pracovných dní. Termín spracovania PD+IČ a AD sa počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie: A.2.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať že: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ucha´dzač preukazuje splnenie podmienok účasti podlľa § 32 ods. 2 za´kona o verejnom obstara´vani´. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 3. Ucha´dzač môže predbežne nahradiť doklady na preuka´zanie splnenia podmienok účasti Jednotny´m euro´pskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 za´kona o verejnom obstara´vani´. Viac o JED je uvedene´ v bode 32. ty´chto Su´ťažných podkladov. 4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.1: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, ktorým preukáže: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.1: a) Pre časť 3. uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru služby ako je predmet zákazky v minimálnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky tej časti, na ktorú bude uchádzač predkladať ponuku (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania projektových dokumentácií na inžinierske - dopravné stavby – MOSTY s dĺžkou premostenia min. rovnakou ako dĺžka premostenia mostného objektu, pre vybranú časť 3.. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. V prípade referencií zverejnených na portáli ÚVO v Evidencii referencií verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie požaduje, aby uchádzač uviedol link resp. identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie konkrétnej podmienky účasti. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.2: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, pre každú časť samostatne, na ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku. Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.2: Uchádzač predloží údaje o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: a) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) na projektovanie a výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením na činnosti na výkon projekčnej činnosti autorizovaný stavebný inžinier vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v osvedčenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby, alebo iný „ekvivalentný“ doklad preukazujúci túto skutočnosť platný v EÚ. b) Uchádzač uvedie zodpovedného projektanta, pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku, pri ktorom preukáže nasledovné: • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia: stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb so zameraním na dopravné stavby (§ 5 ods. 1a) zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad • Pre časť 3.: účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Verejný obstarávateľ bude akceptovať splnenie požiadavky A.2.3.2 v odstavci 2a) a 2b) dvoma rôznymi osobami/projektantami: - Pri dokladovaní splnenia požiadaviek bude v tomto prípade požadované pri oboch osobách/projektantoch predložiť pre oboch pre časť 3.:- účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Rovnako je potrebné predložiť zmluvný vzťah s uchádzačom, a teda či je zamestnanom, alebo v inom zmluvnom vzťahu. V prípade doloženia ekvivalentného osvedčenia Uchádzač bude musieť doložiť podklad o rozsahu tohto osvedčenia, aby sa mohlo adekvátne zhodnotiť, či je dané osvedčenie rovnocenným „ekvivalentom“ kombinácie autorizácií I2+I3. • čestným prehlásením, že bude k stálej dispozícii pri plnení zákazky predmetnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV. UPOZORNENIE: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. Kritérium: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH (váha: 100%) A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií Ponuky podľa jednotlivých častí sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (v EUR, vrátane DPH) pre každú príslušnú časť samostatne. V prípade ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 1/2021 z 05.02.2021, ktorým sa mení Výkladové stanovisko č. 5/2016 Úradu pre verejné obstarávanie. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude najnižšia. Druhý v poradí (neúspešný) bude ten uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví rovnakým spôsobom v zostupnom poradí.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať v súlade s § 52 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Výška zábezpeky pre časť.3 je stanovená na: 2.600,00 EUR Podrobné vymedzenie podmienok zábezpeky je definovaný v súťažných podkladoch v bode č. 16 - ZÁBEZPEKA PONUKY.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=509147&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509147
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronický systém IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.4 Časť
 • Názov: časť 4: Rekonštrukcia mosta M3155 cez potok Tichá voda pred obcou Henclová – projektová dokumentácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2788/2024
 • Názov : časť 4: Rekonštrukcia mosta M3155 cez potok Tichá voda pred obcou Henclová – projektová dokumentácia
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre časť 1 až časť 5, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie, vrátane vypracovania Zámerov pre zisťovacie konanie (EIA), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane získania právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zamerania overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky príslušnej časti. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), pre každú časť samostatne, bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Projektová dokumentácia, za každú časť samostatne, musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. Podrobný opis predmetu zákzaky pre jednotlivé časti je uvedený v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 43 395.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. maratónu 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 042 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 150
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: 0
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)" : 150 pracovných dní. Termín spracovania PD+IČ a AD sa počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie: A.2.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať že: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ucha´dzač preukazuje splnenie podmienok účasti podlľa § 32 ods. 2 za´kona o verejnom obstara´vani´. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 3. Ucha´dzač môže predbežne nahradiť doklady na preuka´zanie splnenia podmienok účasti Jednotny´m euro´pskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 za´kona o verejnom obstara´vani´. Viac o JED je uvedene´ v bode 32. ty´chto Su´ťažných podkladov. 4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.1: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, ktorým preukáže: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.1: a) Pre časť 4. uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru služby ako je predmet zákazky v minimálnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky tej časti, na ktorú bude uchádzač predkladať ponuku (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania projektových dokumentácií na inžinierske - dopravné stavby – MOSTY s dĺžkou premostenia min. rovnakou ako dĺžka premostenia mostného objektu, pre vybranú časť 4.. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. V prípade referencií zverejnených na portáli ÚVO v Evidencii referencií verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie požaduje, aby uchádzač uviedol link resp. identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie konkrétnej podmienky účasti. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.2: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, pre každú časť samostatne, na ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku. Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.2: Uchádzač predloží údaje o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: a) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) na projektovanie a výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením na činnosti na výkon projekčnej činnosti autorizovaný stavebný inžinier vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v osvedčenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby, alebo iný „ekvivalentný“ doklad preukazujúci túto skutočnosť platný v EÚ. b) Uchádzač uvedie zodpovedného projektanta, pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku, pri ktorom preukáže nasledovné: • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia: stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb so zameraním na dopravné stavby (§ 5 ods. 1a) zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad • Pre časť 4.: účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Verejný obstarávateľ bude akceptovať splnenie požiadavky A.2.3.2 v odstavci 2a) a 2b) dvoma rôznymi osobami/projektantami: - Pri dokladovaní splnenia požiadaviek bude v tomto prípade požadované pri oboch osobách/projektantoch predložiť pre oboch pre časť 4.:- účasť na min. 3 (troch) mostných objektoch pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu, min. dĺžky podľa dĺžky premostenia mostného objektu pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Rovnako je potrebné predložiť zmluvný vzťah s uchádzačom, a teda či je zamestnanom, alebo v inom zmluvnom vzťahu. V prípade doloženia ekvivalentného osvedčenia Uchádzač bude musieť doložiť podklad o rozsahu tohto osvedčenia, aby sa mohlo adekvátne zhodnotiť, či je dané osvedčenie rovnocenným „ekvivalentom“ kombinácie autorizácií I2+I3. • čestným prehlásením, že bude k stálej dispozícii pri plnení zákazky predmetnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV. UPOZORNENIE: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. Kritérium: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH (váha: 100%) A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií Ponuky podľa jednotlivých častí sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (v EUR, vrátane DPH) pre každú príslušnú časť samostatne. V prípade ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 1/2021 z 05.02.2021, ktorým sa mení Výkladové stanovisko č. 5/2016 Úradu pre verejné obstarávanie. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude najnižšia. Druhý v poradí (neúspešný) bude ten uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví rovnakým spôsobom v zostupnom poradí.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať v súlade s § 52 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Výška zábezpeky pre časť.4 je stanovená na: 2.100,00 EUR Podrobné vymedzenie podmienok zábezpeky je definovaný v súťažných podkladoch v bode č. 16 - ZÁBEZPEKA PONUKY.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=509147&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509147
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronický systém IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.5 Časť
 • Názov: časť 5: Svetelne riadená križovatka v Čani na cestách III/3416 a III/3343 – projektová dokumentácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2788/2024
 • Názov : časť 5: Svetelne riadená križovatka v Čani na cestách III/3416 a III/3343 – projektová dokumentácia
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre časť 1 až časť 5, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie, vrátane vypracovania Zámerov pre zisťovacie konanie (EIA), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane získania právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zamerania overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky príslušnej časti. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), pre každú časť samostatne, bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Projektová dokumentácia, za každú časť samostatne, musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. Podrobný opis predmetu zákzaky pre jednotlivé časti je uvedený v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 44 487.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. maratónu 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 042 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 130
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: 0
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ upresňuje dĺžku trvania uvedenú v časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)" : 130 pracovných dní. Termín spracovania PD+IČ a AD sa počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie: A.2.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať že: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ucha´dzač preukazuje splnenie podmienok účasti podlľa § 32 ods. 2 za´kona o verejnom obstara´vani´. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 3. Ucha´dzač môže predbežne nahradiť doklady na preuka´zanie splnenia podmienok účasti Jednotny´m euro´pskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 za´kona o verejnom obstara´vani´. Viac o JED je uvedene´ v bode 32. ty´chto Su´ťažných podkladov. 4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.1: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, ktorým preukáže: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.1: b) Pre časť 5. uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru služby ako je predmet zákazky v minimálnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky tej časti, na ktorú bude uchádzač predkladať ponuku (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania projektových dokumentácií na inžinierske - dopravné stavby – KRIŽOVATKA svetelne riadená s min. rovnakými technickými požiadavkami, ako je definovaná pre vybranú časť 5. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. V prípade referencií zverejnených na portáli ÚVO v Evidencii referencií verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie požaduje, aby uchádzač uviedol link resp. identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie konkrétnej podmienky účasti. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: A.2.3.2: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, samostatne pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, pre každú časť samostatne, na ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku. Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedeného bodu 2.3.2: Uchádzač predloží údaje o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: a) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) na projektovanie a výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením na činnosti na výkon projekčnej činnosti autorizovaný stavebný inžinier vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v osvedčenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby, alebo iný „ekvivalentný“ doklad preukazujúci túto skutočnosť platný v EÚ. b) Uchádzač uvedie zodpovedného projektanta, pre každú časť na ktorú predkladá svoju ponuku, pri ktorom preukáže nasledovné: • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia: stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb so zameraním na dopravné stavby (§ 5 ods. 1a) zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad • Pre časť 5: účasť na min. 3 (troch) svetelne riadených križovatkách pre vybranú časť, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Verejný obstarávateľ bude akceptovať splnenie požiadavky A.2.3.2 v odstavci 2a) a 2b) dvoma rôznymi osobami/projektantami: - Pri dokladovaní splnenia požiadaviek bude v tomto prípade požadované pri oboch osobách/projektantoch predložiť pre oboch pre časť 5.:- účasť na min. 3 (troch) svetelne riadené križovatky, v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS. Rovnako je potrebné predložiť zmluvný vzťah s uchádzačom, a teda či je zamestnanom, alebo v inom zmluvnom vzťahu. V prípade doloženia ekvivalentného osvedčenia Uchádzač bude musieť doložiť podklad o rozsahu tohto osvedčenia, aby sa mohlo adekvátne zhodnotiť, či je dané osvedčenie rovnocenným „ekvivalentom“ kombinácie autorizácií I2+I3. • čestným prehlásením, že bude k stálej dispozícii pri plnení zákazky predmetnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku Podrobné vymedzenie podmienok účasti je definovaný v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV. UPOZORNENIE: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. Kritérium: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH (váha: 100%) A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií Ponuky podľa jednotlivých častí sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (v EUR, vrátane DPH) pre každú príslušnú časť samostatne. V prípade ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 1/2021 z 05.02.2021, ktorým sa mení Výkladové stanovisko č. 5/2016 Úradu pre verejné obstarávanie. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude najnižšia. Druhý v poradí (neúspešný) bude ten uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, vrátane DPH, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví rovnakým spôsobom v zostupnom poradí.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať v súlade s § 52 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Výška zábezpeky pre časť.5 je stanovená na: 2.200,00 EUR Podrobné vymedzenie podmienok zábezpeky je definovaný v súťažných podkladoch v bode č. 16 - ZÁBEZPEKA PONUKY.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=509147&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509147
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronický systém IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)