Implementácia informačného systému na elektronickú správu registratúry a elektronického obehu dokumentov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Implementácia informačného systému na elektronickú správu registratúry a elektronického obehu dokumentov
Kód zákazky: VR_3343-2024
Kód oznámenia: 15308 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48311000-1
Predpokladaná hodnota: 1,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Hornopotočná Trnava 91843 Slovensko
Zdroj:

Popis

Implementovať informačný systém na správu elektronickej registratúry s integráciou minimálne na ÚPVS a s elektronickým obehom dokumentov. Systém elektronickej registratúry musí mať platný certifikát vydaný Ministerstvom vnútra SR s vysokou úrovňou zhody. ESR musí byť typu web aplikácie plne podporovaná v bežných prehliadačoch (Mozilla Firefox, MS Edge , Google Chrome, Opera). Obstarávateľ požaduje: a) Poskytnúť softvérovú licenciu ESR pre svojich používateľov, ktorých počet bude maximálne 500, pričom súčasne prihlásených aktívnych používateľov ESR bude maximálne 150; b) Implementovať ESR v produkčnej a testovacej prevádzke na hardvérovej infraštruktúre TU podľa požiadaviek uvedených v tomto bode v časti I. až IV.; c) Upraviť existujúci Registratúrny poriadok TU na podmienky implementovaného systému ESR; d) Zaškoliť aplikačného správcu ESR, správcu servera prezenčnou formou, pravidelných aktívnych používateľov ESR distančnou formou a poskytnúť používateľský manuál k ESR v elektronickej forme; e) Poskytovať TU služby podpory a údržby ESR v trvaní 8 rokov od podpísania protokolu o dodaní a prevzatí predmetu zákazky.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1296310
1. Základné údaje
 • Organizácia: Trnavská univerzita v Trnave (ID: 4582)
 • Zákazka: Implementácia informačného systému na elektronickú správu registratúry a elektronického obehu dokumentov (ID: 509543)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 9cfe8dcc-6c32-4b41-9526-b01e7a1761e3
 • Identifikátor verzie oznámenia: 9748f3de-d738-4100-83ed-83a378719198
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Trnavská univerzita v Trnave
 • IČO: 31825249
 • DIČ: 2021177202
 • Adresa
 • Ulica: Hornopotočná
 • Číslo: 23
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91843
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Hornopotočná 23, 917 43 Trnava
 • E-mail: frantisek.drgon@truni.sk
 • Telefónne číslo: +421335939312
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4027
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VR_3343-2024
 • Názov: Implementácia informačného systému na elektronickú správu registratúry a elektronického obehu dokumentov
 • Opis: Implementovať informačný systém na správu elektronickej registratúry s integráciou minimálne na ÚPVS a s elektronickým obehom dokumentov. Systém elektronickej registratúry musí mať platný certifikát vydaný Ministerstvom vnútra SR s vysokou úrovňou zhody. ESR musí byť typu web aplikácie plne podporovaná v bežných prehliadačoch (Mozilla Firefox, MS Edge , Google Chrome, Opera). Obstarávateľ požaduje: a) Poskytnúť softvérovú licenciu ESR pre svojich používateľov, ktorých počet bude maximálne 500, pričom súčasne prihlásených aktívnych používateľov ESR bude maximálne 150; b) Implementovať ESR v produkčnej a testovacej prevádzke na hardvérovej infraštruktúre TU podľa požiadaviek uvedených v tomto bode v časti I. až IV.; c) Upraviť existujúci Registratúrny poriadok TU na podmienky implementovaného systému ESR; d) Zaškoliť aplikačného správcu ESR, správcu servera prezenčnou formou, pravidelných aktívnych používateľov ESR distančnou formou a poskytnúť používateľský manuál k ESR v elektronickej forme; e) Poskytovať TU služby podpory a údržby ESR v trvaní 8 rokov od podpísania protokolu o dodaní a prevzatí predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérový balík na riadenie dokumentov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hornopotočná 23
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 918 43
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Implementácia informačného systému na elektronickú správu registratúry a elektronického obehu dokumentov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VR_3343-2024
 • Názov : Implementácia informačného systému na elektronickú správu registratúry a elektronického obehu dokumentov
 • Opis: Implementovať informačný systém na správu elektronickej registratúry s integráciou minimálne na ÚPVS a s elektronickým obehom dokumentov. Systém elektronickej registratúry musí mať platný certifikát vydaný Ministerstvom vnútra SR s vysokou úrovňou zhody. ESR musí byť typu web aplikácie plne podporovaná v bežných prehliadačoch (Mozilla Firefox, MS Edge , Google Chrome, Opera). Obstarávateľ požaduje: a) Poskytnúť softvérovú licenciu ESR pre svojich používateľov, ktorých počet bude maximálne 500, pričom súčasne prihlásených aktívnych používateľov ESR bude maximálne 150; b) Implementovať ESR v produkčnej a testovacej prevádzke na hardvérovej infraštruktúre TU podľa požiadaviek uvedených v tomto bode v časti I. až IV.; c) Upraviť existujúci Registratúrny poriadok TU na podmienky implementovaného systému ESR; d) Zaškoliť aplikačného správcu ESR, správcu servera prezenčnou formou, pravidelných aktívnych používateľov ESR distančnou formou a poskytnúť používateľský manuál k ESR v elektronickej forme; e) Poskytovať TU služby podpory a údržby ESR v trvaní 8 rokov od podpísania protokolu o dodaní a prevzatí predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 96
 • Jednotka: človekomesiac
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérový balík na riadenie dokumentov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Softvérový balík na riadenie dokumentov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Odôvodnenie nepoužitia požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Jedná sa o dodanie softvérového diela.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hornopotočná 23
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 918 43
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.09.2024
 • Dátum ukončenia: 31.08.2032
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Rok
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Nepredpokladá sa
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Nepredpokladá sa
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1, písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby bol uchádzač zapísaný v „Zozname certifikátov vydaných Ministerstvom vnútra Slovenske republiky informačným systémom na správu registratúry“, s úrovňou zhody „Vysoká úroveň“.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: kritérium č. 1 - celková ponúknutá cena za dodanie diela, dodanie komponentov a ostatné služby bez DPH
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 40
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (desatiny, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Minimálny počet bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: kritérium č. 2 - celková ponúknutá cena za dodanie služieb bez DPH
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Minimálny počet bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium 3 – Funkcionality nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Minimálny počet bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium 3 – Funkcionality nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina uchádzačov nemusí mať pri podaní ponuky žiadnu právnu formu.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Predpokladaný dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk: 20.06.2024
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 5
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk členmi komisie na vyhodnotenie ponúk a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (ďalej len „komisia“) sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa – Trnavská univerzita. Na otváraní ponúk, t.j. na sprístupnení elektronických ponúk v IS EVO, sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou splnomocnenia a preukazom totožnosti.
 • Miesto otvárania ponúk: Hornopotočná 23, v zasadačke kvestora na prvom poschodí.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zloženie zábezpeky je podrobne popísané v Súťažných podkladoch v časti III. PRÍPRAVA PONUKY, v bode 4. Zábezpeka ponuky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/509543
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509543
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)