Realizácia opatrení zvyšujúcich energetickú efektívnosť, Kultúrny dom – Veľké Leváre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Realizácia opatrení zvyšujúcich energetickú efektívnosť, Kultúrny dom – Veľké Leváre
Kód zákazky: VO -PO3
Kód oznámenia: 15214 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45210000-2
Predpokladaná hodnota: 403 989,06 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 11:00
Vyhlásenie: 21.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Veľké Leváre
Adresa: Štefánikova
90873 Veľké Leváre
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Štefánikova Veľké Leváre 90873 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu Veľké Leváre. Pri obnove budovy sa uskutočnia nasledovné stavebné úpravy hlavne na zníženie energetickej náročnosti nasledovne: - Obvodové steny sa opatria tepelnoizolačným kontaktným systémom ETICS s jadrom z minerálnej (kamennej vlny) hr. 200mm, soklové časti budú vyhovené z tepelnej izolácie – soklové dosky XPS hr. 180mm. Uvažuje sa aj so zateplením ostení a nadpraží hr. 40mm. - Okná na priestore knižnica a sála budú z exteriéru opatrené tieniacim systémom – žalúziami Z90 na elektrický pohon (pre zlepšenie tepelnej stability v letnom období). - Strecha sa navrhuje odstránenie hydroizolácie a oplechovaní a vyhotovenie novej tepelnej izolácie nad existujúcimi penosilikátovými panelmi hr. 2x180mm polystyrén EPS-150, na najvyššou časťou strechy bude navrhnutá skladba strechy 240mm + 120mm, spolu hr. 360mm. Ako krytina bude použitá fóliová hydroizolácia mechanicky kotvená k nosnej časti strešnej konštrukcie. Podlaha na teréne ostáva v pôvodnom stave a nie je predmetom obnovy stavby. - Suterén, ktorý je nevykurovaný bude na strope medzi 1.pp a 1.np zo spodnej strany opatrený tepelnou izoláciu systému ETICS s jadrom z minerálnej (kamennej vlny) hr. 120mm. - Navrhuje sa aj výmena okien a dverí, ktoré sú pôvodné. Ide o hlavne únikové dvere a okná v suteréne a na 2.NP. Navrhujú sa okná a dvere plastové s izolačným trojsklom, resp. plnou tepelnoizolačnou výplňou. - Navrhuje sa aj výmena zdrojov svetla – osvetlenie v objekte za úsporné LED svietidlá. - Navrhuje sa aj fotovoltika nad najvyššou strechou pre potreby budovy. V objekte sa navrhuje aj výmena zdroja vykurovania – kotolne, a aj vykurovacieho systému Podrobne viď súťažné podklady v časti D - Opis predmetu zákazky, najmä v prílohe D1 - Projektová dokumentácia, súpis prác je uvedený v Prílohe E1- Formulár cenovej ponuky.