PD DÚR/DSP cyklistickej cestičky Zvolen - Sliač – rozšírenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PD DÚR/DSP cyklistickej cestičky Zvolen - Sliač – rozšírenie
Kód zákazky: 07723/2024/ODDVO
Kód oznámenia: 15203 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71240000-2
Ostatné CPV: 71242000-6
71318000-0
Predpokladaná hodnota: 37 348,58 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DÚR/DSP), inžinierska činnosť potrebná pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a výkon autorského dohľadu pre projekt s názvom „Cyklistická cestička Zvolen – Sliač – rozšírenie“ v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách týchto súťažných podkladov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.