Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom
Kód zákazky: eBIZ 14/2024
Kód oznámenia: 15161 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 073 497,13 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brezová
05201 Spišská Nová Ves
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Brezová Spišská Nová Ves 05201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia Projektu Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom, na parcelných číslach registra „C“ KN parc. č.4244

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1296077
1. Základné údaje
 • Organizácia: Domov dôchodcov Spišská Nová Ves (ID: 4527)
 • Zákazka: Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom (ID: 509343)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1c67da60-17c3-4124-9cd6-f46f2a0b8e3f
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
 • IČO: 00691909
 • DIČ: 2020715565
 • Adresa
 • Ulica: Brezová
 • Číslo: 32
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 05201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : eBIZ s.r.o.
 • E-mail: pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
 • Telefónne číslo: +421901739852
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Domov dôchodcov Spišská Nová Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1661
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: eBIZ 14/2024
 • Názov: Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia Projektu Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom, na parcelných číslach registra „C“ KN parc. č.4244
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 073 497.13
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45262500, 45315000, 45321000, 45331000, 45332000, 45421100, 45421160, 45431000, 45442100
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Brezová 32
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 052 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Nesplnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Konanie v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: eBIZ 14/2024
 • Názov : Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia Projektu Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom, na parcelných číslach registra „C“ KN parc. č.4244
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 073 497.13
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45262500, 45315000, 45321000, 45331000, 45332000, 45421100, 45421160, 45431000, 45442100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Brezová 32
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 052 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 250
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Elektronická aukcia (URL): https://www.eaukcie.sk/
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 32 zákona o verejnom obstarávaní - osobné postavenie ako iná podmienka účasti Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je orgán verejnej moci z uvedeného dôvodu má prístup k informáciám o dokladoch. V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú takto: uchádzač nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (v prípade, že uchádzač nepredloží RT - § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný vo svojej ponuke uviesť všetky údaje a náležitosti za účelom vyžiadania si RT)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 33 zákona o verejnom obstarávaní - Finančné a ekonomické postavenie V texte Výzvy sú uvedené podmienky účasti len s odkazom na príslušné zákonné ustanovenia. Podmienky účasti uvedené vo Výzve sú v plnom súlade s podmienkami účasti uvedenými v súťažných podkladov, pričom v súťažných podkladoch je určená minimálna požadovaná úroveň a sú len podrobnejšie rozpísané.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 zákona o verejnom obstarávaní - Odborná a technická spôsobilosť V texte Výzvy sú uvedené podmienky účasti len s odkazom na príslušné zákonné ustanovenia. Podmienky účasti uvedené vo Výzve sú v plnom súlade s podmienkami účasti uvedenými v súťažných podkladov, pričom v súťažných podkladoch je určená minimálna požadovaná úroveň a sú len podrobnejšie rozpísané.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 98
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za zákazku s DPH vyjadrená v EUR
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby za konkrétnu časť zákazky (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 2
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby za konkrétnu časť zákazky (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický podpis
 • Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014].: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 341
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške 60 000 EUR
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=509343&orgId=1661
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509343
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)