Denný stacionár Margecany.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Denný stacionár Margecany.
Kód zákazky: VO-06/2024
Kód oznámenia: 14919 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 207 322,79 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Margecany
Adresa: Obchodná
05501 Margecany
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Obchodná Margecany 05501 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky s názvom "Denný stacionár Margecany" je tvorený oddielmi ktoré spolu vo vzájomnej súvislosti a tvoria celý rozsah predmetu zákazky ako celok a to : • Oddiel 1 predmetu zákazky „Vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) – Denný stacionár Margecany“ (ďalej aj ako „oddiel 1 predmetu zákazky“, alebo aj ako "oddiel 1 Vyhotovenie DRS“ alebo aj ako „Vyhotovenie DRS“, alebo aj ako „DRS“) • Oddiel 2 predmetu zákazky „Zhotovenie stavby - Denný stacionár Margecany – novostavba“(ďalej aj ako „oddiel 2 predmetu zákazky“ alebo aj ako „oddiel 2 Zhotovenie stavby“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavebné práce“ alebo aj ako „novostavba“) Rozsah predmetu zákazky, technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené bližšie v súťažných podkladoch

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Margecany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1295569
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Margecany (ID: 74824)
 • Zákazka: Denný stacionár Margecany. (ID: 508719)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 315709e8-ce7e-457e-930c-cbea88ca541b
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Margecany
 • IČO: 00329347
 • DIČ: 2021259405
 • Adresa
 • Ulica: Obchodná
 • Číslo: 7
 • Mesto: Margecany
 • PSČ: 05501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jozef.magda@margecany.sk
 • Telefónne číslo: +421948895767
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Margecany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6113
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO-06/2024
 • Názov: Denný stacionár Margecany.
 • Opis: Predmet zákazky s názvom "Denný stacionár Margecany" je tvorený oddielmi ktoré spolu vo vzájomnej súvislosti a tvoria celý rozsah predmetu zákazky ako celok a to : • Oddiel 1 predmetu zákazky „Vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) – Denný stacionár Margecany“ (ďalej aj ako „oddiel 1 predmetu zákazky“, alebo aj ako "oddiel 1 Vyhotovenie DRS“ alebo aj ako „Vyhotovenie DRS“, alebo aj ako „DRS“) • Oddiel 2 predmetu zákazky „Zhotovenie stavby - Denný stacionár Margecany – novostavba“(ďalej aj ako „oddiel 2 predmetu zákazky“ alebo aj ako „oddiel 2 Zhotovenie stavby“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavebné práce“ alebo aj ako „novostavba“) Rozsah predmetu zákazky, technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené bližšie v súťažných podkladoch
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 207 322.79
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie diela – novostavba Denný stacionár Margecany je: - Obec Margecany, časť Olše, parc. č. CKN – 2370/1, 2370/3, 2371/1, 2371/3, 2371/4, 2372/1, , 2372/3, 2372/5 a 2443/1 k. ú. Margecany, obec Margecany, okres Gelnica.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZoVO").Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZoVO. Bližšie stanovenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - § 32 ZoVO a spôsob ich preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickými prostriedkami, ktoré zabezpečia trvalé zachytenie obsahu komunikácie a to prostredníctvom elektronického prostriedku informačný systém - elektronická platforma verejného obstarávania (ISEPVO), funkcionalita Informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej ako „IS EVO“ alebo „elektronický prostriedok“). Zábezpeka Verejný obstarávateľ pre zabezpečenie viazanosti ponuky vyžaduje , aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou, všetko podľa § 112 ods. 14 ZoVO vo väzbe na § 46 ZoVO. Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000,00 EUR Obstarávateľ bude uplatňovať v rámci plnenia zmluvy výkonovú záruku a garančnú zábezpeku pre plnenie premetu zmluvy- oddiel 2 Zhotovenie stavby Denný stacionár Margecany. Bližšie podmienky sú uvedené v Zmluve o dielo - návrh - Príloha č. 4 súťažných podkladov. Od zhotoviteľa sa vyžaduje poistenie diela počas celej doby výstavby diela – stavby Denný stacionár Margecany, obvyklým stavebno-montážnym poistením typu CAR . Bližšie podmienky sú uvedené v Zmluve o dielo - návrh - Príloha č. 4 súťažných podkladov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Denný stacionár Margecany.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-06/2024
 • Názov : Denný stacionár Margecany.
 • Opis: Predmet zákazky s názvom "Denný stacionár Margecany" je tvorený oddielmi ktoré spolu vo vzájomnej súvislosti a tvoria celý rozsah predmetu zákazky ako celok a to : • Oddiel 1 predmetu zákazky „Vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) – Denný stacionár Margecany“ (ďalej aj ako „oddiel 1 predmetu zákazky“, alebo aj ako "oddiel 1 Vyhotovenie DRS“ alebo aj ako „Vyhotovenie DRS“, alebo aj ako „DRS“) • Oddiel 2 predmetu zákazky „Zhotovenie stavby - Denný stacionár Margecany – novostavba“(ďalej aj ako „oddiel 2 predmetu zákazky“ alebo aj ako „oddiel 2 Zhotovenie stavby“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavebné práce“ alebo aj ako „novostavba“) Rozsah predmetu zákazky, technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené bližšie v súťažných podkladoch
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: V prípade, ak v priebehu realizácie plnenia oddielu 2 predmetu zmluvy vznikne zhotoviteľovi potreba navýšenia vlastných kapacít pre plnenie oddielu 2 predmetu zmluvy, požaduje objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že v takomto prípade zhotoviteľ zamestná prednostne osoby v mieste plnenia predmetu zmluvy – oddiel 2 Zhotovenie stavby (okres Gelnica, Košický kraj), alebo zamestná znevýhodnené alebo zraniteľné osoby podľa §2 ods. 5) a 6) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri hľadaní vhodných uchádzačov spĺňajúcich tieto požiadavky poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu takýchto osôb. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať aj iné osoby spĺňajúce vyššie uvedené predpoklady. Zamestnať vyššie spomínané osoby môže na pracovný pomer na kratší pracovný čas (dobu určitú alebo neurčitú), na dohodu o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, atď. V prípade, ak v priebehu realizácie plnenia zmluvy – oddiel 2 Zhotovenie stavby Denný stacionár Margecany vznikne zhotoviteľovi potreba navýšenia kapacít vo forme navýšenia počtu subdodávateľov, zaväzuje sa uprednostniť pri využití subdodávateľov na plnenie časti predmetu zmluvy – oddiel 2 Zhotovenie stavby Denný stacionár registrované sociálne podniky z okresu Gelnica.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 15
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie - § 33 ZoVO
 • Opis podmienky účasti: Stanovené podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 ZoVO
 • Opis podmienky účasti: Stanovené podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je "Cena celkom za predmet zákazky" Spôsob uplatnenia daného kritéria je uvedený v súťažných podkladoch
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality určeného elektronického prostriedku, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk. Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6113?
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508719
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)