Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO – výškové vybavenie pre pilotov L-39 (2024)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO – výškové vybavenie pre pilotov L-39 (2024)
Kód zákazky: SEVO-EL3/18-9-36/2024
Kód oznámenia: 14973 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33157110-9
Predpokladaná hodnota: 374 243,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 18.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Námestie generála Viesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83247 Slovensko VÚ XXXX Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obstaranie výškového vybavenia používaného pilotmi L-39 pre Vzdušné sily OS SR. Ide o doplnenie nasledujúcich typov a množstva: 1. kyslíková maska KM-34D, séria 2. (2 ks vel. 2, 4 ks vel. 3 a 1 ks vel. 4) 2. prilba letecká ochranná , ZS 7AP (2 ks vel. 1, 9 ks vel. 2 a 1 ks vel. 3)

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre podlimitné zákazky

Identifikátor ÚVO: 1290820
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ID: 22273)
 • Zákazka: Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO – výškové vybavenie pre pilotov L-39 (2024) (ID: 504720)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-5
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • IČO: 30845572
 • DIČ: 2020947698
 • Názov organizačného útvaru: Sekcia verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://www.mosr.sk
 • Adresa
 • Ulica: Námestie generála Viesta
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83247
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jana.jancovicova@mod.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421960317633
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Kupujúci je obstarávateľom.: Kupujúci nie je obstarávateľ
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Obrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8468
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/18-9-36/2024
 • Názov: Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO – výškové vybavenie pre pilotov L-39 (2024)
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie výškového vybavenia používaného pilotmi L-39 pre Vzdušné sily OS SR. Ide o doplnenie nasledujúcich typov a množstva: 1. kyslíková maska KM-34D, séria 2. (2 ks vel. 2, 4 ks vel. 3 a 1 ks vel. 4) 2. prilba letecká ochranná , ZS 7AP (2 ks vel. 1, 9 ks vel. 2 a 1 ks vel. 3)
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 374 243
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kyslíkové masky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Ochranné prilby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nemšová
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: VÚ XXXX Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - záujemca preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, e) je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky - záujemca preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže čestným vyhlásením. 1.2. Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1 tohto oddielu oznámenia nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. 1.3. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu oznámenia alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu. 1.4. Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záujemca so sídlom, miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie dodávať tovar) ZVO. Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. 1.5. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (výpis z registra trestov), ak záujemca má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu, ktorý je možné nájsť na stránke úradu, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť. Kompletné informácie ohľadne podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 sú uvedené v bode 4.3.2 Ostatné informácie v časti 4.3 Informácie o postupe tohto oznámenia z dôvodu obmedzenia počtu znakov bodu 4.2.1 Dôvody na vylúčenie v časti 4.2 Súťažné podklady.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Užšia súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – záujemca preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, e) je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky - záujemca preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže čestným vyhlásením. 1.2. Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1 vyššie nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. 1.3. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu. 1.4. Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záujemca so sídlom, miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie dodávať tovar) ZVO. Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. 1.5. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (výpis z registra trestov), ak záujemca má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu, ktorý je možné nájsť na stránke úradu, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť. 1.6. Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať záujemcu o predloženie príslušného dokladu. Záujemca, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 ZVO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol záujemcovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím). Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie: a) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu. Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO – výškové vybavenie pre pilotov L-39 (2024)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/18-9-36/2024
 • Názov : Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO – výškové vybavenie pre pilotov L-39 (2024)
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie výškového vybavenia používaného pilotmi L-39 pre Vzdušné sily OS SR. Ide o doplnenie nasledujúcich typov a množstva: 1. kyslíková maska KM-34D, séria 2. (2 ks vel. 2, 4 ks vel. 3 a 1 ks vel. 4) 2. prilba letecká ochranná , ZS 7AP (2 ks vel. 1, 9 ks vel. 2 a 1 ks vel. 3)
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kyslíkové masky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Ochranné prilby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nemšová
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: VÚ XXXX Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: bez opcie
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 131 ods. 1 písm. j) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - opisom ponúkaného tovaru. Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru k predmetu zákazky, v ktorom uvedú obchodné označenie tovaru, technické parametre ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Každý jednotlivý opis tovaru musí byť jednoznačne priradený k príslušnej položke predmetu zákazky tak, že bude označený poradovým číslom a názvom položky. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. 1. kyslíková maska KM-34D, séria 2. 2. prilba letecká ochranná , ZŠ 7AP S ohľadom na špecifičnosť a bezpečnosť používania v Ozbrojených silách SR sa požaduje dodať uvedený tovar s uvedenými technickými parametrami a konštrukčnými vlastnosťami.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Podmienka účasti sa použije na výber záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu: áno
 • Informácie o obmedzenom počte záujemcov
 • Minimálny počet záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu: 1
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena celkom za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody. V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou subjektivitou, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky spoločne a nerozdielne
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v prílohe č. 2 Súťažných podkladov, ktoré budú zaslané iba tým záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v tomto Oznámení a priloženom Informatívnom dokumente pre vypracovanie žiadosti o účasť.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Žiadosť o subdodávky
 • Informácie o subdodávkach: Žiadne
 • Podmienky subdodávok
 • Povinnosť, ktorú musí uchádzač splniť v súvislosti so zadávaním zákaziek subdodávateľom: Žiadna
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (dátum): 24.07.2024
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504720
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO (IS EVO)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)