Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy
Kód zákazky: 88846/2024
Kód oznámenia: 14868 - POT
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38520000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 17.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko Colný úrad Michalovce, Hraničný priechod Čierna nad Tisou
Zdroj:

Popis

Predmetom plánovaného verejného obstarávania je „Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy“. Verejný obstarávateľ predpokladá zadanie danej nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ predpokladá, že výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh opisu predmetu zákazky, ktorý bude predmetom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov je uvedený v časti dokumenty zákazky.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1285770
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy (ID: 502638)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8dcb3fcb-9720-4eb0-a2e0-28c091c56c2d
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sekcia právnych služieb, analytických činností a verejného obstarávania, Odbor verejného obstarávania
 • E-mail: viera.kolesarova@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +42149234381
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 31.07.2024
 • Referenčné číslo: 88846/2024
 • Názov: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy
 • Opis: Predmetom plánovaného verejného obstarávania je „Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy“. Verejný obstarávateľ predpokladá zadanie danej nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ predpokladá, že výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh opisu predmetu zákazky, ktorý bude predmetom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov je uvedený v časti dokumenty zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, works
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Skenery
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 30216110, 71320000, 71300000, 45213320
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Čierna nad Tisou
 • PSČ: 07643
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Colný úrad Michalovce, Hraničný priechod Čierna nad Tisou
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na vyššie uvedený plánovaný predmet zákazky. Účelom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov (ďalej len „PTK“) je: • príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky, • overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, • získať a zapracovať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov – potenciálnych záujemcov, ktorí sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií, • podporiť spresnenie návrhu opisu predmetu zákazky, vrátane určenia vhodných termínov na plnenie zákazky, s cieľom zadefinovať jednoznačný, úplný a nestranný opis predmetu zákazky, • prekonzultovať a zistiť podmienky realizácie predmetu zákazky s prihliadnutím na miesto umiestnenia a budúceho užívania predmetu zákazky, a tiež v súvislosti s tým prekonzultovať a zistiť podmienky vykonania inžinierskej činnosti, a to z hľadiska časového, ako aj rozsahu a obmedzení, vzhľadom na špecifikáciu, povahu a druh predmetu zákazky (tovar, služby, stavebné práce), • súčasťou prípravných trhových konzultácií bude aj určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“). Verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o PTK v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (vo forme predbežného oznámenia) rozhodol realizovať PTK s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania. Účasť na PTK je dobrovoľná a každý záujemca sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK. Záujemca, ktorý sa zúčastní PTK si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK, sa môžu zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku. 1. Záujemca/hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK najneskôr do 21. 06. 2024 do 14:00 hodiny zaslaním vyplneného formulára (Príloha č. 1 tohto oznámenia), a to elektronicky formou e-mailu na kontaktnú osobu zodpovednú za verejné obstarávanie, uvedenú v bode 1. tohto oznámenia, a to: viera.kolesarova@financnasprava.sk. 2. Cieľom PTK je konzultovať min. rozsah otázok uvedený v Prílohe č. 2 tohto oznámenia. Počas trvania PTK očakáva verejný obstarávateľ od účastníkov PTK aktívnu participáciu a predkladanie návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s plánovaným verejným obstarávaním. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné. 4. Termín osobných individuálnych konzultácii bude pre jednotlivé hospodárske subjekty stanovený po dohode so zástupcami verejného obstarávateľa v termíne od 24. 06. 2024 – 28. 06. 2024 pre 1. kolo. Termín 2. kola bude stanovený po uskutočnení 1. kola a zverejnení zápisnice z 1. kola. Verejný obstarávateľ predpokladá konanie PTK v dvoch kolách, a to nasledovne: 1. kolo bude zamerané na vysvetľovanie a úpravu opisu predmetu zákazky vo vzťahu k vyhodnoteniu okruhu otázok a odpovedí hospodárskych subjektov. 2. kolo bude zamerané na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, a to na základe predložených ponúk hospodárskymi subjektami k výslednému opisu predmetu zákazky, ktorý vyplynie z 1. kola 5. Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy
 • Opis: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, works
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Skenery
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 30216110, 71320000, 71300000, 45213320
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Čierna nad Tisou
 • PSČ: 07643
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Colný úrad Michalovce, Hraničný priechod Čierna nad Tisou
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Označenie dokumentu/zákazky: súťažné podklady
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)