Výber dodávateľa elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výber dodávateľa elektrickej energie
Kód zákazky: KR-NZ-0125-24
Kód oznámenia: 14688 - MRT
Postup: Rokovacie konanie so zverejnením
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 1 867 994,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 13.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Plátennícka
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Plátennícka Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výber dodávateľa elektrickej energie pre obdobie rokov 2025 – 2026 vrátane opcie na ďalší jeden rok (2027) a zabezpečenie nákupu elektrickej energie na obdobie rokov 2025 – 2026 vrátane opcie na ďalší jeden rok (2027). Dodávkou (nákupom) elektrickej energie (ďalej aj len ako „elektrina“) sa rozumie schopnosť obstarávateľa ako oprávneného odberateľa odobrať elektrickú energiu z elektrickej sústavy pre odberné miesta obstarávateľa na území Slovenskej republiky, ktoré sú bližšie a podrobnejšie špecifikované v súťažných podkladoch s tým, že prevzatie zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie podľa regionálneho zastúpenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi (obstarávateľ) pre všetky odberné miesta ponesie dodávateľ (úspešný uchádzač).

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: SPP - distribúcia, a.s.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1293925
1. Základné údaje
 • Organizácia: SPP - distribúcia, a.s. (ID: 92024)
 • Zákazka: Výber dodávateľa elektrickej energie (ID: 507780)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 17b3ecb2-6be6-4a48-9dec-132f2cddce49
 • Identifikátor verzie oznámenia: 3cf56837-87ab-4f31-a52b-1fd5d2819263
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: SPP - distribúcia, a.s.
 • IČO: 35910739
 • DIČ: 2021931109
 • Adresa
 • Ulica: Plátennícka
 • Číslo: 19013/2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jana.hanusova@spp-distribucia.sk
 • Telefónne číslo: +421220402111
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (SPP - distribúcia, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Výroba, preprava alebo distribúcia plynu alebo tepla
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9522
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: KR-NZ-0125-24
 • Názov: Výber dodávateľa elektrickej energie
 • Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa elektrickej energie pre obdobie rokov 2025 – 2026 vrátane opcie na ďalší jeden rok (2027) a zabezpečenie nákupu elektrickej energie na obdobie rokov 2025 – 2026 vrátane opcie na ďalší jeden rok (2027). Dodávkou (nákupom) elektrickej energie (ďalej aj len ako „elektrina“) sa rozumie schopnosť obstarávateľa ako oprávneného odberateľa odobrať elektrickú energiu z elektrickej sústavy pre odberné miesta obstarávateľa na území Slovenskej republiky, ktoré sú bližšie a podrobnejšie špecifikované v súťažných podkladoch s tým, že prevzatie zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie podľa regionálneho zastúpenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi (obstarávateľ) pre všetky odberné miesta ponesie dodávateľ (úspešný uchádzač).
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 867 994.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnením výzvy na súťaž/súťažné obstarávanie s rokovacím konaním
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výber dodávateľa elektrickej energie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: KR-NZ-0125-24
 • Názov : Výber dodávateľa elektrickej energie
 • Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa elektrickej energie pre obdobie rokov 2025 – 2026 vrátane opcie na ďalší jeden rok (2027) a zabezpečenie nákupu elektrickej energie na obdobie rokov 2025 – 2026 vrátane opcie na ďalší jeden rok (2027). Dodávkou (nákupom) elektrickej energie (ďalej aj len ako „elektrina“) sa rozumie schopnosť obstarávateľa ako oprávneného odberateľa odobrať elektrickú energiu z elektrickej sústavy pre odberné miesta obstarávateľa na území Slovenskej republiky, ktoré sú bližšie a podrobnejšie špecifikované v súťažných podkladoch s tým, že prevzatie zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie podľa regionálneho zastúpenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi (obstarávateľ) pre všetky odberné miesta ponesie dodávateľ (úspešný uchádzač).
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 867 994.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ má právo na predĺženie trvania Zmluvy za rovnakých podmienok o ďalších 12 mesiacov (ďalej aj ako „Opcia“) a to za podmienok upravených nižšie. Opciu musí Odberateľ u Dodávateľa uplatniť tak, že Oprávnenej osobe vo veciach zmluvných Dodávateľa doručí (aj elektronicky) uplatnenie si Opcie najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby trvania Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy. Oprávnená osoba vo veciach zmluvných Dodávateľa je povinná potvrdiť predĺženie trvania Zmluvy na základe uplatnenia si Opcie do 5 pracovných dní od doručenia tohto uplatnenia. Trvanie Zmluvy, na základe uplatnenia Opcie Odberateľom u Dodávateľa, sa predĺži do 31.12.2027 a to bez nutnosti uzavretia osobitného písomného dodatku k tejto Zmluve. Trvanie Zmluvy je spôsobom podľa tohto bodu Zmluvy možné predĺžiť najviac 1 krát.
 • Maximálny počet obnovení: 1
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ má právo na predĺženie trvania Zmluvy za rovnakých podmienok o ďalších 12 mesiacov (ďalej aj ako „Opcia“) a to za podmienok upravených nižšie. Opciu musí Odberateľ u Dodávateľa uplatniť tak, že Oprávnenej osobe vo veciach zmluvných Dodávateľa doručí (aj elektronicky) uplatnenie si Opcie najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby trvania Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy. Oprávnená osoba vo veciach zmluvných Dodávateľa je povinná potvrdiť predĺženie trvania Zmluvy na základe uplatnenia si Opcie do 5 pracovných dní od doručenia tohto uplatnenia. Trvanie Zmluvy, na základe uplatnenia Opcie Odberateľom u Dodávateľa, sa predĺži do 31.12.2027 a to bez nutnosti uzavretia osobitného písomného dodatku k tejto Zmluve. Trvanie Zmluvy je spôsobom podľa tohto bodu Zmluvy možné predĺžiť najviac 1 krát.
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Podrobné vymedzenie podmienok týkajúcich sa použitia a priebehu elektronickej aukcie je obsiahnuté v bode 26. súťažných podkladov.
 • Elektronická aukcia (URL): https://tsk.proebiz.com/vstup/index.php
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Oprávnenosť dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa túto podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia, a to že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO). Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Neuložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa túto podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia, a to že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO). Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Informácie o obmedzenom počte záujemcov
 • Postup prebieha v po sebe nasledujúcich fázach. V každej fáze môžu byť niektorí záujemcovia vylúčení: áno
 • Minimálny počet záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu: 1
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO na základe najnižšej ceny bez DPH za predmet zákazky (plnenia) tohto verejného obstarávania (ďalej len „Najnižšia cena bez DPH“). Uchádzač predloží v rámci ponuky Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1 týchto súťažných podkladov) (ďalej aj „Návrh na PK“), v ktorom uvedie do príslušnej časti tabuľky hodnoty koeficientov, ktoré musia byť zaokrúhlené na tri desatinné miesta. V prípade, že ponuka uchádzača v návrhu na plnenie kritérií (hodnoty koeficientov) budú obsahovať viac desatinných miest, obstarávateľ zaokrúhli čísla uvedené v návrhu na plnenie kritérií ako aj v návrhu Zmluvy matematicky na tri desatinné miesta. Podrobné vymedzenie stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk je obsiahnuté v bode 26. súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: Obstarávateľ predpokladá opakovanie verejného obstarávania vzhľadom na charakter obstarávaného predmetu zákazky (elektrická energia), keďže bude potrebovať zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj na nasledujúce obdobie.
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podrobné vymedzenie podmienok plnenia zmluvy je obsiahnuté v časti C. súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Podrobné vymedzenie finančných podmienok je obsiahnuté v časti C. súťažných podkladov, konkrétne v článku 5. Platobné a fakturačné podmienky Zmluvy o združenej dodávke elektriny.
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (SPP - distribúcia, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (SPP - distribúcia, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (dátum): 11.07.2024
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (čas): 12:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Opis otvárania ponúk: Proces otvárania ponúk bude obstarávateľ realizovať v súlade s § 52 ZVO za účasti komisie zriadenej a vymenovanej obstarávateľom v zmysle § 51 ZVO na vyhodnotenie ponúk ako aj na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov podľa § 40 ods. 15 ZVO. Otváranie ponúk vykoná komisia v systéme JOSEPHINE. Po otvorení ponúk sa vykonajú všetky úkony podľa ZVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku pre viazanosť ponuky. Výška zábezpeky pre viazanosť ponuky je stanovená vo výške 50 000,- € (slovom päťdesiat tisíc eur), Spôsoby zloženia zábezpeky v zmysle § 46 ods. 1 ZVO sú: - zloženie finančných prostriedkov záujemcom na účet obstarávateľa alebo - poskytnutie bankovej záruky za záujemcu alebo - poskytnutie poistenia záruky. Spôsob zloženia zábezpeky si záujemca vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v odseku 12.3. týchto súťažných podkladov. Zábezpeka bude obstarávateľom akceptovaná iba v prípade, ak bude spĺňať podmienky jej zloženia uvedené v pododseku 12.3.1. alebo 12.3.2. alebo 12.3.3 týchto súťažných podkladov podľa príslušného spôsobu jej zloženia. Obstarávateľ si v prípade pochybností vyhradzuje právo overiť pravosť predložených dokladov preukazujúcich zloženie zábezpeky ako aj pravdivosť údajov v nich uvedených. Ak sa preukáže nepravosť týchto dokladov alebo nepravdivosť údajov v nich uvedených, zábezpeka nebude obstarávateľom akceptovaná. Ponuka, ktorej zábezpeka nebude obstarávateľom akceptovaná, bude vylúčená z verejného obstarávania. Podrobné vymedzenie podmienok zloženia zábezpeky je obsiahnuté bode 12. súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507780
 • Označenie dokumentu/zákazky: Výber dodávateľa elektrickej energie - Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://josephine.proebiz.com/sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (SPP - distribúcia, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (SPP - distribúcia, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)