Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie
Kód zákazky: 7097/2024/DEN
Kód oznámenia: 14695 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 21 925,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 13.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Junácka
83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Junácka Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83291 Slovensko Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia počítačového vybavenia do učebne v obnovenom pavilóne Základná škola s materskou školou Cádrova 23, 831 01 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1294892
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ID: 51199)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie (ID: 508464)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: ff09f534-24b1-43e3-9bee-558b71b1e15a
 • Identifikátor verzie oznámenia: 2a859df5-796f-4ed9-882b-b38b035252e0
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
 • DIČ: 2020887385
 • Adresa
 • Ulica: Junácka
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83291
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.jombik@banm.sk
 • Telefónne číslo: +421907743462
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Nové Mesto)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8221
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 7097/2024/DEN
 • Názov: Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia počítačového vybavenia do učebne v obnovenom pavilóne Základná škola s materskou školou Cádrova 23, 831 01 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 21 925.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 21 925.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Prístup k súťažným podkladom a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky, t.j. vysvetľovanie súťažných podkladov, prípadne ich doplnenie je elektronicky cez systém JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57090/summary, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. 2. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b)zákona o verejnom obstarávaní. 3. Ponuky musia byť vyhotovené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a budú sa predkladať elektronicky podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adresehttps://josephine.proebiz.com/ . Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch a v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/. 4. Zábezpeka na ponuku sa nepožaduje. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak bude predložená len jedna ponuka vo verejnej súťaži/ponuka uchádzača presahuje finančné možnosti verejného obstarávateľa. 6. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 7. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY je do 31.12.2024.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 7097/2024/DEN
 • Názov : Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia počítačového vybavenia do učebne v obnovenom pavilóne Základná škola s materskou školou Cádrova 23, 831 01 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 21 925.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Podrobne informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v súlade so zákonom na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57090/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508464
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57090/summary
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57090/summary
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)