Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – stavebné práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – stavebné práce
Kód zákazky: ID-1948
Kód oznámenia: 14556 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214200-2
Predpokladaná hodnota: 134 484,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mudroňova
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Mudroňova Prešov 08001 Slovensko Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov; umiestnená na pozemku parcelné č. 3069, katastrálnom území Prešov.
Zdroj:

Popis

Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1-1 Projektova dokumentacia.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294743
1. Základné údaje
 • Organizácia: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov (ID: 15595)
 • Zákazka: Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – stavebné práce (ID: 508337)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
 • IČO: 00161101
 • DIČ: 2020544977
 • Adresa
 • Ulica: Mudroňova
 • Číslo: 20
 • Mesto: Prešov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: strycek@gjar-po.sk
 • Telefónne číslo: 0903547954
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/421
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID-1948
 • Názov: Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – stavebné práce
 • Opis: Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1-1 Projektova dokumentacia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 134 484
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gymnázium J. A. Raymana
 • Ulica: Mudroňova 20
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov; umiestnená na pozemku parcelné č. 3069, katastrálnom území Prešov
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa kapitoly III vo výzve na predkladanie ponúk: PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. E) a F) a DÔVODY NA VYLÚČENIE PODĽA § 40 ODS. 6 PÍSM. F). Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. - výpis z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov - uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné). Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné). Doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) - Uchádzač môže (nemusí) predložiť Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 3 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač predloží cenovú ponuku za celú zákazku (zákazka, ako celok).
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – stavebné práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID-1948
 • Názov : Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – stavebné práce
 • Opis: Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1-1 Projektová dokumentácia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 134 484
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ulica: Gymnázium Jána Adama Raymana
 • Ulica: Mudroňova 20
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov; umiestnená na pozemku parcelné č. 3069, katastrálnom území Prešov.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1. písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk III.2.1)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk III.2.2)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.3.1)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.3.2)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Zábezpeka
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou podľa kapitoly IV.4) výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná cena v EUR za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Stavebné práce SPOLU - Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v prílohe č. 1-0 výzvy (Návrh ZoD).
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania ePVO.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line otváranie cenových ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508337
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508337
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508337
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)