Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole
Kód zákazky: 2/2024
Kód oznámenia: 14535 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 131 666,36 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gyulu Szabóa
92901 Dunajská Streda
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Gyulu Szabóa Dunajská Streda 92901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola v Dunajskej Strede“ pre projekt Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl Rozsah predmetu zákazky je daný projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a povolením na uskutočnenie stavby nasledovne: Povolenie na uskutočnenie stavby: Ohlásenie stavebných úprav v zmysle § 57 stav. zákona 50/1976 Zb., č. 3716/DS/9388/2024/031-PH, zo dňa 05.03.2024, vydal Mesto Dunajská Streda, odbor stavebný, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Miesto realizácie: Spojená škola, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda Parc.č.: 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, kat.územie Dunajská Streda Projektová dokumentácia s názvom: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole informatiky a služieb, Dunajská Streda Dátum: 04/2023 Zodpovedný projektant: Ing.arch. Ján Tvrdoň Spracovateľ projektovej dokumentácie Hlavný architekt: Ing.arch. Ján Tvrdoň Stavebná časť: Ing. arch. Miroslava Wagenaar Profesie: PROJEKTIS, s.r.o. Elektro silnoprúd-slaboprúd: Ing. Imrich Zsemleye, Nimre s.r.o. Dopravné riešenie: Ing. Lenka Kohútová, značenie.sk s.r.o. Hlavným cieľom je vytvorenie prostredia bez bariér – prostredie, kedy môže každý človek vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie bezpečne a samostatne využívať takýto priestor v súlade s princípmi Metodického materiálu– MANUÁL DEBARIERIZÁCIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ Stavebné práce budú zamerané na zabezpečenie opatrení k bezbariérovosti školského prostredia: • bezbariérový prístup do budov a parkovanie, • bezbariérové prekonávanie podlaží, • plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás, • bezbariérové toalety, • bezbariérové riešenie učební SO 01 - Parkovacie miesto bezbariérové - vyznačenie parkovacieho miesta na existujúcom povrchu a osadenie značky s piktogramom SO 02 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.1 - odstránenie betónového exteriérového schodiska (2stupne), výmena vstupných dverí s tlačidlom komunikačného panelu, montáž roštovej rampy SO 03 - Bezbariérový prístup, schodisková plošina, budova č.1 - osadenie šikmej schodiskovej plošiny v priestoroch existujúceho schodiska SO 04 - Bezbariérová toaleta, budova č.1 - odstránenie časti pochôdznej vrstvy pre vytvorenie toalety – napojenie na existujúcu kanalizáciu a vodovod (vybúranie časti podlahy), odstránenie pôvodných omietok a olejového sokla, odstránenie svietidiel a projektora. Realizácia novej SDK predstienky, SDK steny a dverí, pokládka novej dlažby a obkladov, nové maľby a stropné osvetlenie, zariaďovacie predmety. SO 05 - Debarierizácia učební, budova č.1 - odstránenie pôvodných dverí, zárubní a prahov, rozšírenie stavebného otvoru pre osadenie nových širších dverí. Úprava existujúcich vypínačov do výšky dostupnej pre imobilných. SO 06 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.2 - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, úprava elektroinštalácie pre vstupné dvere, odstránenie časti asfaltového chodníka, vybudovanie betónovej chodníkovej rampy pred vstupom. SO 07 - Bezbariérová toaleta, budova č.2 - odstránenie pôvodných sprchových priečok, sanity, obkladov a dlažby, rozšírenie dverných otvorov. Osadenie nových dverí, zariaďovacích predmetov, nový sprchový kút. Realizácia nových obkladov a dlažby, nových malieb a stropného osvetlenia. SO 08 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.3 - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, úprava elektroinštalácie pre vstupné dvere, osadenie montovanej roštovej rampy. SO 09 - Bezbariérový prístup, schodisková plošina, budova č.3 - odstránenie bezpečnostnej kovovej mreže a montáž vnútornej šikmej schodiskovej plošiny medzi prízemím a 1. poschodím. SO 10 - Debarierizácia učební, budova č.3 - odstránenie pôvodných dverí, zárubní a prahov, rozšírenie stavebného otvoru pre osadenie nových širších dverí, úprava existujúcich vypínačov do výšky dostupnej pre imobilných. SO 11 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do internátu - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, úprava elektroinštalácie pre vstupné dvere, odstránenie časti asfaltového chodníka, rozšírenie podesty, osadenie montovanej roštovej rampy. SO 13 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do jedálne - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, vyspravenie ostenia a prahu prechodovou lištou, odstránenie bezpečnostnej kovovej mreže a časti asfaltového chodníka, dobetónovanie vstupnej podesty, pokládka exteriérovej dlažby a osadenie montovanej roštovej rampy. SO 14 - Trasa z budovy č. 1 do budovy č. 2 - odstránenie vymývanej dlažby po celej dĺžke vrátane podkladu a vytvorenie chodníkovej rampy. Spätné použitie dlažby alebo doplnenie novej totožnej s existujúcou. SO 15 - Trasa z budovy č. 2 na športovisko - odstránenie časti betónového chodníka vrátane podkladu, odstránenie časti vymývanej dlažby a bočných obrubníkov vrátane podkladu, vytvorenie chodníkovej rampy z asfaltového chodníka a pôvodnej dlažby alebo doplnenie novej totožnej s existujúcou.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293655
1. Základné údaje
 • Organizácia: Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda (ID: 6293)
 • Zákazka: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole (ID: 507628)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
 • IČO: 53638549
 • DIČ: 2121552499
 • Adresa
 • Ulica: Gyulu Szabóa
 • Mesto: Dunajská Streda
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@sosds.sk
 • Telefónne číslo: 0315522836
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21508
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024
 • Názov: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole
 • Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola v Dunajskej Strede“ pre projekt Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl Rozsah predmetu zákazky je daný projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a povolením na uskutočnenie stavby nasledovne: Povolenie na uskutočnenie stavby: Ohlásenie stavebných úprav v zmysle § 57 stav. zákona 50/1976 Zb., č. 3716/DS/9388/2024/031-PH, zo dňa 05.03.2024, vydal Mesto Dunajská Streda, odbor stavebný, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Miesto realizácie: Spojená škola, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda Parc.č.: 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, kat.územie Dunajská Streda Projektová dokumentácia s názvom: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole informatiky a služieb, Dunajská Streda Dátum: 04/2023 Zodpovedný projektant: Ing.arch. Ján Tvrdoň Spracovateľ projektovej dokumentácie Hlavný architekt: Ing.arch. Ján Tvrdoň Stavebná časť: Ing. arch. Miroslava Wagenaar Profesie: PROJEKTIS, s.r.o. Elektro silnoprúd-slaboprúd: Ing. Imrich Zsemleye, Nimre s.r.o. Dopravné riešenie: Ing. Lenka Kohútová, značenie.sk s.r.o. Hlavným cieľom je vytvorenie prostredia bez bariér – prostredie, kedy môže každý človek vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie bezpečne a samostatne využívať takýto priestor v súlade s princípmi Metodického materiálu– MANUÁL DEBARIERIZÁCIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ Stavebné práce budú zamerané na zabezpečenie opatrení k bezbariérovosti školského prostredia: • bezbariérový prístup do budov a parkovanie, • bezbariérové prekonávanie podlaží, • plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás, • bezbariérové toalety, • bezbariérové riešenie učební SO 01 - Parkovacie miesto bezbariérové - vyznačenie parkovacieho miesta na existujúcom povrchu a osadenie značky s piktogramom SO 02 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.1 - odstránenie betónového exteriérového schodiska (2stupne), výmena vstupných dverí s tlačidlom komunikačného panelu, montáž roštovej rampy SO 03 - Bezbariérový prístup, schodisková plošina, budova č.1 - osadenie šikmej schodiskovej plošiny v priestoroch existujúceho schodiska SO 04 - Bezbariérová toaleta, budova č.1 - odstránenie časti pochôdznej vrstvy pre vytvorenie toalety – napojenie na existujúcu kanalizáciu a vodovod (vybúranie časti podlahy), odstránenie pôvodných omietok a olejového sokla, odstránenie svietidiel a projektora. Realizácia novej SDK predstienky, SDK steny a dverí, pokládka novej dlažby a obkladov, nové maľby a stropné osvetlenie, zariaďovacie predmety. SO 05 - Debarierizácia učební, budova č.1 - odstránenie pôvodných dverí, zárubní a prahov, rozšírenie stavebného otvoru pre osadenie nových širších dverí. Úprava existujúcich vypínačov do výšky dostupnej pre imobilných. SO 06 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.2 - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, úprava elektroinštalácie pre vstupné dvere, odstránenie časti asfaltového chodníka, vybudovanie betónovej chodníkovej rampy pred vstupom. SO 07 - Bezbariérová toaleta, budova č.2 - odstránenie pôvodných sprchových priečok, sanity, obkladov a dlažby, rozšírenie dverných otvorov. Osadenie nových dverí, zariaďovacích predmetov, nový sprchový kút. Realizácia nových obkladov a dlažby, nových malieb a stropného osvetlenia. SO 08 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.3 - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, úprava elektroinštalácie pre vstupné dvere, osadenie montovanej roštovej rampy. SO 09 - Bezbariérový prístup, schodisková plošina, budova č.3 - odstránenie bezpečnostnej kovovej mreže a montáž vnútornej šikmej schodiskovej plošiny medzi prízemím a 1. poschodím. SO 10 - Debarierizácia učební, budova č.3 - odstránenie pôvodných dverí, zárubní a prahov, rozšírenie stavebného otvoru pre osadenie nových širších dverí, úprava existujúcich vypínačov do výšky dostupnej pre imobilných. SO 11 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do internátu - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, úprava elektroinštalácie pre vstupné dvere, odstránenie časti asfaltového chodníka, rozšírenie podesty, osadenie montovanej roštovej rampy. SO 13 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do jedálne - výmena vstupných dverí za dvere s automatickým otváraním, vyspravenie ostenia a prahu prechodovou lištou, odstránenie bezpečnostnej kovovej mreže a časti asfaltového chodníka, dobetónovanie vstupnej podesty, pokládka exteriérovej dlažby a osadenie montovanej roštovej rampy. SO 14 - Trasa z budovy č. 1 do budovy č. 2 - odstránenie vymývanej dlažby po celej dĺžke vrátane podkladu a vytvorenie chodníkovej rampy. Spätné použitie dlažby alebo doplnenie novej totožnej s existujúcou. SO 15 - Trasa z budovy č. 2 na športovisko - odstránenie časti betónového chodníka vrátane podkladu, odstránenie časti vymývanej dlažby a bočných obrubníkov vrátane podkladu, vytvorenie chodníkovej rampy z asfaltového chodníka a pôvodnej dlažby alebo doplnenie novej totožnej s existujúcou.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 131 666.36
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gyulu Szabóa
 • Ulica: 21
 • Mesto: Dunajská Streda
 • PSČ: 92901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobne´ postavenie a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní– nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 4. Ekonomické alebo finančné postavenie Preuka´zanie ekonomického alebo finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní verejny´ obstara´vatelˇ nepozˇaduje. Technicka´ a odborna´ spo^sobilostˇ c) Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov – aspoň 1 osoba odborne spôsobilá vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore Pozemné stavby pre Časť č.1. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným príslušným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom. Pre splnenie tejto podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ - predložiť sken dokladu platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby - preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (zamestnanecký pomer), ktorá bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho, pokiaľ nie je konateľom uchádzača podľa aktuálneho výpisu v obchodnom registri. d) pre stavbu Plošiny pre Časť č.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - aspoň 1 osoba odborne spôsobilá realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb. Pre splnenie tejto podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ: - predložiť pri navrhovanej osobe sken platného osvedčenia podľa § 18 ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré oprávňuje uchádzača realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu - preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (zamestnanecký pomer), ktorá bude odborne spôsobilá realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, pokiaľ nie je konateľom uchádzača podľa aktuálneho výpisu v obchodnom registri. Ostatné podmienky pre splnenie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie požadovanej technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni deklarovať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f,. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti pre splnenie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní môžu byť predbežne nahradené čestným vyhlásením uchádzača o ich splnení.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Každý uchádzač má právo predložiť cenovú ponuku pre Časť č.1 alebo pre Časť č.2 alebo môže predložiť cenovú ponuku aj pre obidve Časti.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť č.1-Bezbariérové stavebné úpravy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024 Časť 1
 • Názov : Časť č.1-Bezbariérové stavebné úpravy
 • Opis: Časť č.1 – Bezbariérové stavebné úpravy obsahujú stavebné objekty: SO 01 - Parkovacie miesto bezbariérové SO 02 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.1 SO 04 - Bezbariérová toaleta, budova č.1 SO 05 - Debarierizácia učební, budova č.1 SO 06 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.2 SO 07 - Bezbariérová toaleta, budova č.2 SO 08 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do budovy č.3 SO 10 - Debarierizácia učební, budova č.3 SO 11 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do internátu SO 13 - Bezbariérová rampa a bezbariérový vstup do jedálne SO 14 - Trasa z budovy č. 1 do budovy č. 2 SO 15 - Trasa z budovy č. 2 na športovisko
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: c) Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov – aspoň 1 osoba odborne spôsobilá vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore Pozemné stavby pre Časť č.1. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným príslušným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom. Pre splnenie tejto podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ - predložiť sken dokladu platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby - preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (zamestnanecký pomer), ktorá bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho, pokiaľ nie je konateľom uchádzača podľa aktuálneho výpisu v obchodnom registri. d) pre stavbu Plošiny pre Časť č.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - aspoň 1 osoba odborne spôsobilá realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb. Pre splnenie tejto podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ: - predložiť pri navrhovanej osobe sken platného osvedčenia podľa § 18 ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré oprávňuje uchádzača realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu - preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (zamestnanecký pomer), ktorá bude odborne spôsobilá realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, pokiaľ nie je konateľom uchádzača podľa aktuálneho výpisu v obchodnom registri. Ostatné podmienky pre splnenie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie požadovanej technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni deklarovať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f,. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti pre splnenie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní môžu byť predbežne nahradené čestným vyhlásením uchádzača o ich splnení.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní– nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 4.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena na poskytnutie predmetu zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Miesto otvárania ponúk: Spojená škola, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=507628&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507628
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť 2 - Schodisková plošina
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024
 • Názov : Časť 2 - Schodisková plošina
 • Opis: Časť č.2 - Schodisková plošina obsahujú stavebné objekty: SO 03 - Bezbariérový prístup, schodisková plošina, budova č.1 SO 09 - Bezbariérový prístup, schodisková plošina, budova č.3
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 31 627.47
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gyulu Szabóa
 • Ulica: 21
 • Mesto: Dunajská Streda
 • PSČ: 92901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Osobné postavenie a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní– nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 4.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť c) Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov – aspoň 1 osoba odborne spôsobilá vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore Pozemné stavby pre Časť č.1. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným príslušným osvedčením o vykonaní stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom. Pre splnenie tejto podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ - predložiť sken dokladu platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby - preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (zamestnanecký pomer), ktorá bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho, pokiaľ nie je konateľom uchádzača podľa aktuálneho výpisu v obchodnom registri. d) pre stavbu Plošiny pre Časť č.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - aspoň 1 osoba odborne spôsobilá realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb. Pre splnenie tejto podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ: - predložiť pri navrhovanej osobe sken platného osvedčenia podľa § 18 ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré oprávňuje uchádzača realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu - preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (zamestnanecký pomer), ktorá bude odborne spôsobilá realizovať montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení – zdvíhacích pre výťah a zdvíhaciu plošinu, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, určené ako osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, pokiaľ nie je konateľom uchádzača podľa aktuálneho výpisu v obchodnom registri. Ostatné podmienky pre splnenie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie požadovanej technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni deklarovať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f,. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti pre splnenie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní môžu byť predbežne nahradené čestným vyhlásením uchádzača o ich splnení.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom je najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Miesto otvárania ponúk: Spojená škola, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/organization/21508/order/507628?gDocsstate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22NAZOV_DOKUMENTU%22%2C%22direction%22%3A%22ASC%22%7D%5D%7D
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507628
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)