Odvodňovací líniový žľab - oprava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odvodňovací líniový žľab - oprava
Kód zákazky: 9792/2024
Kód oznámenia: 14557 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71000000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prievidza
Adresa: Námestie slobody
97101 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Prievidza 97101 Slovensko Presným miestom plnenia je autobusová stanica, Ulica T. Vansovej v Prievidzi, časť MHD.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie technického podkladu spojeného s výkonom autorského dohľadu počas realizácie diela „Odvodňovací líniový žľab - oprava“. Technický podklad bude použitý ako podklad na výber zhotoviteľa diela v procese verejného obstarávania a následne aj ako pod-klad pre samotné stavebné práce. Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 2374/8 k.ú. Prievidza (Ulica T. Vansovej – autobusová stanica, časť MHD), ktorá je vo vlastníctve mesta Prievidza. Technický podklad bude riešiť technický návrh opravy odvodňovacieho líniového žľabu (ďalej žľab), osadeného v miestnej ceste na autobusovej stanici, časť MHD. Žľab bol zrealizovaný ako súčasť diela „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“, ktoré sa vykonávalo v období 04/2020 - 01/2021. Dielo „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“ je v záruke do 01/2026 a je súčasťou projektu „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Podrobné informácie vzťahujúce sa na opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky a pripojených prílohách.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Prievidza

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294750
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Prievidza (ID: 35221)
 • Zákazka: Odvodňovací líniový žľab - oprava (ID: 508135)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Prievidza
 • IČO: 00318442
 • DIČ: 2021162814
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie pre projekty a investície
 • Internetová adresa (URL): https://prievidza.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 14
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie pre projekty a investície
 • E-mail: alena.mackova@prievidza.sk
 • Telefónne číslo: 0465179713
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5192
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 9792/2024
 • Názov: Odvodňovací líniový žľab - oprava
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie technického podkladu spojeného s výkonom autorského dohľadu počas realizácie diela „Odvodňovací líniový žľab - oprava“. Technický podklad bude použitý ako podklad na výber zhotoviteľa diela v procese verejného obstarávania a následne aj ako pod-klad pre samotné stavebné práce. Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 2374/8 k.ú. Prievidza (Ulica T. Vansovej – autobusová stanica, časť MHD), ktorá je vo vlastníctve mesta Prievidza. Technický podklad bude riešiť technický návrh opravy odvodňovacieho líniového žľabu (ďalej žľab), osadeného v miestnej ceste na autobusovej stanici, časť MHD. Žľab bol zrealizovaný ako súčasť diela „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“, ktoré sa vykonávalo v období 04/2020 - 01/2021. Dielo „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“ je v záruke do 01/2026 a je súčasťou projektu „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Podrobné informácie vzťahujúce sa na opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky a pripojených prílohách.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Presným miestom plnenia je autobusová stanica, Ulica T. Vansovej v Prievidzi, časť MHD.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“ vzťahujúci sa na predmet zákazky. Tento doklad nemusí uchádzač preukazovať a predkladať ako súčasť ponuky, splnenie podmienky bude overené zo strany verejného obstarávateľa cez vlastné registre alebo verejne dostupné registre. Uchádzač zároveň musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“ Tento doklad uchádzač nahradí v ponuke čestným vyhlásením v Prílohe č. 2. Verejný obstarávateľ si zároveň dané skutočnosti overí v registri osôb so zákazom, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odvodňovací líniový žľab - oprava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 9792/2024
 • Názov : Odvodňovací líniový žľab - oprava
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie technického podkladu spojeného s výkonom autorského dohľadu počas realizácie diela „Odvodňovací líniový žľab - oprava“. Technický podklad bude použitý ako podklad na výber zhotoviteľa diela v procese verejného obstarávania a následne aj ako pod-klad pre samotné stavebné práce. Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 2374/8 k.ú. Prievidza (Ulica T. Vansovej – autobusová stanica, časť MHD), ktorá je vo vlastníctve mesta Prievidza. Technický podklad bude riešiť technický návrh opravy odvodňovacieho líniového žľabu (ďalej žľab), osadeného v miestnej ceste na autobusovej stanici, časť MHD. Žľab bol zrealizovaný ako súčasť diela „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“, ktoré sa vykonávalo v období 04/2020 - 01/2021. Dielo „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“ je v záruke do 01/2026 a je súčasťou projektu „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Podrobné informácie vzťahujúce sa na opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky a pripojených prílohách.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Presným miestom plnenia je autobusová stanica, Ulica T. Vansovej v Prievidzi, časť MHD.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 50
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam zákaziek, ktoré zrealizoval v posudzovanom období, t.j. tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom tieto sa musia vzťahovať na rovnaký alebo podobný predmet a rozsah zákazky, ako je predmetom tejto Výzvy. Pre tento účel uchádzač použije a vyplní Prílohu č. 5. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku sú-visiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) zákona, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky budú otvorené cez systém IS EVO, všetkým uchádzačom, ktorí predložili svojej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, bude po otvorení ponúk zaslaná anonymizovaná zápisnica z otvorenia ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky, systém IS EVO. Prezenčná prítomnosť uchádzačov na otváraní ponúk nie je potrebná.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=5192
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508135
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)