Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“
Kód zákazky: 08062024_PSK_Bijacovce - výzva_vegetačné_steny
Kód oznámenia: 14542 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39290000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Adresa: Námestie mieru
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Námestie mieru Prešov 08001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie dvoch zelených samozavlažovacích stien, umiestených na dvoch podlažiach budovy, ktorá bola zrekonštruovaná v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294712
1. Základné údaje
 • Organizácia: Prešovský samosprávny kraj (ID: 4917)
 • Zákazka: Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ (ID: 508327)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
 • IČO: 37870475
 • DIČ: 2021626332
 • Adresa
 • Ulica: Námestie mieru
 • Číslo: 2
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: rasto.tapsak@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421911976973
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Prešovský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2914
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 08062024_PSK_Bijacovce - výzva_vegetačné_steny
 • Názov: Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie dvoch zelených samozavlažovacích stien, umiestených na dvoch podlažiach budovy, ktorá bola zrekonštruovaná v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bijacovce
 • PSČ: 053 06
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EPVO na adrese uvedenej v spodnej časti tejto výzvy : Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť. 2. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom informačného systému IS EPVO; požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 3. Spôsob predloženia ponuky: Prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EPVO na adrese uvedenej v spodnej časti tejto výzvy : Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť. Ponuka sa predkladá nahrávaním súborov v bežne používaných a dostupných elektronických formátoch. Predkladať ponuky môžu len registrované a validované hospodárske subjekty. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EPVO pri predkladaní ponuky vyplniť. 4. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: a) Vyplnenú a nacenenú prílohu č.1 : Návrh uchádzača na plnenie kritéria b) Doklad o oprávnení dodávať tovary : napr. výpis zo ŽR/OR SR. Uchádzač môže predložiť aj výpis z registrov, zverejnených na internete. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklad, verejný obstarávateľ použije údaje z verejných registrov. c) Vyplnenú: Kúpnu zmluvu v editovateľnej forme súboru Word (doc./docx.). 5. Uchádzač je povinný zapracovať do svojej cenovej ponuky všetky povinnosti, vyplývajúce zo zmluvných ustanovení. S úspešným uchádzačom bude podpísaná Kúpna zmluva (ďalej aj ako zmluva). Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov. Uchádzač môže meniť zmluvné ustanovenia iba so súhlasom VO prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácií v zmysle komunikácie podľa bodu 1 tejto časti výzvy. Všetko však za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa. Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. 6. Verejný obstarávateľ nepripúšťa variantné riešenia. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : a) neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky. b) zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona. 8. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 9. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi. 10. Úspešný uchádzač (predávajúci) je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení riadneho dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúry je 60 dní. 11. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej aj ako PHZ) bude určená ako aritmetický priemer predložených cenových ponúk. V prípade, ak bude výsledná PHZ spadať do limitu pre zákazky na dodanie tovarov s nízkou hodnotou v zmysle odseku 6 §117 zákona č.343\2015 Z.z. (t.j. do 70.000 eur bez DPH), určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným úkonom (jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 08062024_PSK_Bijacovce - výzva_vegetačné_steny
 • Názov : Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie dvoch zelených samozavlažovacích stien, umiestených na dvoch podlažiach budovy, ktorá bola zrekonštruovaná v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“. stena na 1.NP rozmery - v - 2850 mm x š - 2800 mm; 240 kusov rastlín, stena na 2.NP rozmery - v 4650 mm x š - 3700 mm; 550 kusov rastlín, Komponenty pre zelenú stenu - hydroponické rastliny - spojovací materiál - zálievka - LED svietidlá pre rastliny - elektroinštalačné práce - montážne práce - osadenie rastlín - doprava Podrobnejší opis a požiadavky sú uvedené v prílohe č.2 - Sprievodná dokumentácia a výkresy. Lehota dodania predmetu zákazky : do troch (3) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. Predmet zákazky bude dodaný bez vád a nedorobkov, spĺňajúc požadované parametre, pričom súčasťou dodania bude aj jeho doprava, rozmiestnenie, montáž na mieste, sfunkčnenie, likvidácia obalov a odpadov, pomocné konštrukcie, potrebné bezpečnostné opatrenia, dane, poplatky, náklady na odstraňovanie vád v záručnej lehote, návody na údržbu a starostlivosť, návody na užívanie a plán údržby, certifikáty, záručné listy a ďalšia potrebná dokumentácia. Z tohto dôvodu uchádzač zohľadní všetky náklady, spojené s dodávkou predmetu zákazky vo svojej cenovej ponuke, vrátane požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvných podmienok. Všetky prílohy výzvy sú uvedené v súťažných podkladoch. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, materiál, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní min. množstva a minimálnych kvalitatívnych a technických parametrov. Minimálnymi parametrami sa rozumejú parametre aspoň na úrovni opisu, alebo kvalitatívne a technicky vyššie.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena v eur s DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2914
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508327
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)