Vodorovné dopravné značenie krytov pozemných komunikácií na roky 2024/2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vodorovné dopravné značenie krytov pozemných komunikácií na roky 2024/2025
Kód zákazky: MK/A/2024/17101
Kód oznámenia: 14547 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233221-4
Predpokladaná hodnota: 290 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Adresa: Trieda SNP
04011 Košice - mestská časť Západ
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Trieda SNP Košice - mestská časť Západ 04011 Slovensko
Zdroj:

Popis

Práce na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií – práce na obnove, zhotovení a odstránení vodorovného značenia krytu pozemných komunikácií (okrajových, pruhových, špeciálnych, ochranných čiar, plošných značiek, symbolov a iných značiek) vrátane zabezpečenia dodávok všetkých súvisiacich materiálov nevyhnutných na vykonávanie predmetu zákazky a vykonania všetkých prác a činností súvisiacich s predmetom rámcovej dohody.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294384
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Košice (ID: 30452)
 • Zákazka: Vodorovné dopravné značenie krytov pozemných komunikácií na roky 2024/2025 (ID: 508091)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 54dbca89-08b0-4416-922d-bcb2d445508b
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Košice
 • IČO: 00691135
 • DIČ: 2021186904
 • Adresa
 • Ulica: Trieda SNP
 • Číslo: 48A
 • Mesto: Košice - mestská časť Západ
 • PSČ: 04011
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: iveta.sramekova@kosice.sk
 • Telefónne číslo: 0556419402
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Košice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6915
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MK/A/2024/17101
 • Názov: Vodorovné dopravné značenie krytov pozemných komunikácií na roky 2024/2025
 • Opis: Práce na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií – práce na obnove, zhotovení a odstránení vodorovného značenia krytu pozemných komunikácií (okrajových, pruhových, špeciálnych, ochranných čiar, plošných značiek, symbolov a iných značiek) vrátane zabezpečenia dodávok všetkých súvisiacich materiálov nevyhnutných na vykonávanie predmetu zákazky a vykonania všetkých prác a činností súvisiacich s predmetom rámcovej dohody.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 290 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 290 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Natieračské práce povrchu vozoviek
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Košice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ – OSOBNÉ POSTAVENIE : 1.1.1 Podmienka podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona: doložený doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predložiť tento doklad z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. NR SR č. 178/1918 Z. z. v znení neskorších predpisov.Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. 1.1.2 Podmienka podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: uchádzač musí preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona: uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie podľa podmienky účasti. 2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA Nepožadujú sa. 3. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu preukáže potvrdením o uskutočnení stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania minimálne jednej stavebnej práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 100.000,00 EUR bez DPH. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na obnove alebo zhotovení vodorovného značenia krytov pozemných komunikácií. Doklad: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Bližšie informácie sú uvedené pri podmienkach účasti časti a v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vodorovné dopravné značenie krytov pozemných komunikácií na roky 2024/2025
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MK/A/2024/17101
 • Názov : Vodorovné dopravné značenie krytov pozemných komunikácií na roky 2024/2025
 • Opis: Práce na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií – práce na obnove, zhotovení a odstránení vodorovného značenia krytu pozemných komunikácií (okrajových, pruhových, špeciálnych, ochranných čiar, plošných značiek, symbolov a iných značiek) vrátane zabezpečenia dodávok všetkých súvisiacich materiálov nevyhnutných na vykonávanie predmetu zákazky a vykonania všetkých prác a činností súvisiacich s predmetom rámcovej dohody.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 290 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Natieračské práce povrchu vozoviek
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Košice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 18
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
 • Opis podmienky účasti: Podmienka: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže potvrdením o uskutočnení stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania minimálne jednej stavebnej práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 100.000,00 EUR bez DPH. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na obnove alebo zhotovení vodorovného značenia krytov pozemných komunikácií. Do uskutočnených stavebných prác v rámci referenčného obdobia možno započítať iba práce na dokončenej zákazke, resp. na dokončenom samostatne funkčnom parciálnom celku (ucelená časť príp. ako stavebný objekt stavby). Potvrdenia majú byť iba za práce v požadovanom referenčnom období. Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti prác zo zákazky, ktoré boli uskutočnené v požadovanom referenčnom období. Ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto požadovaného obdobia, uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác bez DPH bol uskutočnený v požadovanom období a doloží o tom doklady. Ak je v zozname stavebných prác hodnota cien uvedená v inej mene ako v eurách, prepočet inej meny na euro sa stanoví na základe priemerného kurzu ECB stanoveného ku koncu každého príslušného kalendárneho roka, resp. kalendárneho mesiaca či dňa (podľa údajov vyplývajúcich z referencie resp. potvrdenia od odberateľa), v ktorom bola uskutočnená alikvotná časť stavebných prác. Doklad: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznam má byť potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V zozname ako aj v potvrdeniach odberateľov je potrebné uviesť: obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet, aj stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, cenu (bez DPH), miesto plnenia, alikvotnú časť ceny podľa požadovaného obdobia, lehotu dodania plnenia podľa zmluvy (začatie a ukončenie - min. mesiac a rok), prípadne aj meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou, a má byť uvedené aj zhodnotenie dodaného plnenia podľa obchodných podmienok. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 zákona. V takomto prípade musí uchádzač Verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami (§ 34 ods. 1 písm. g) zákona), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať činnosti, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: online v IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508091
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)