OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE
Kód zákazky: 12/2024
Kód oznámenia: 14439 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214220-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: ul. SNP
Ivanka pri Dunaji
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: ul. SNP Ivanka pri Dunaji Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky ,,OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE“ sú stavebné práce v časti Strednej odbornej školy Pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji, Ul. SNP 30 v zmysle výkazu výmer.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294660
1. Základné údaje
 • Organizácia: Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji (ID: 54550)
 • Zákazka: OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE (ID: 508290)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
 • IČO: 42128919
 • DIČ: 2022503923
 • Adresa
 • Ulica: ul. SNP
 • Číslo: 30
 • Mesto: Ivanka pri Dunaji
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ssivanka@ssivanka.sk
 • Telefónne číslo: 0917323258
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/13152
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 12/2024
 • Názov: OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE
 • Opis: Predmetom zákazky ,,OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE“ sú stavebné práce v časti Strednej odbornej školy Pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji, Ul. SNP 30 v zmysle výkazu výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon") a nesmie u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosť § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO. Viac informácií je uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, bod 15.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 12/2024
 • Názov : OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE
 • Opis: Predmetom zákazky ,,OPRAVY V RYBÁRSKEJ ŠPECIÁLKE“ sú stavebné práce v časti Strednej odbornej školy Pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji, Ul. SNP 30 v zmysle výkazu výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informáciu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk , bod 15.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Použitie zatiaľ nie je známe
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO (EPVO)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508290
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508290
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO / EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)