Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov
Kód zákazky: 2024_6_1KPO
Kód oznámenia: 14412 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 120 674,46 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Kurov
Adresa:
08604 Kurov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kurov 08604 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom je výber zhotoviteľa projektu: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov. Stavebné objekty: SO 01 - 1 Stavebné riešenie SO 01 - 2a UK - ústredné vykurovanie MŠ SO 01 - 2b UK - ústredne vykurovanie Kuchyňa MŠ SO 01 - 3a ZTI - zdravotechnické inštalácie SO 01 - 3b ZTI - zdravotechnické inštalácie Kuchyňa MŠ SO 01 - 4 VZT SO 01 - 5 Elektroinštalácia a bleskozvod SO 01 - 6 Fotovoltický zdroj SO 03 Vodovodná prípojka SO 04 Kanalizačná prípojka splašková SO 05 Dažďová kanalizácia SO 06 Parkovisko Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Kurov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294567
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Kurov (ID: 73695)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov (ID: 508210)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 79f74d05-efbb-4acc-80fd-ba891e41806a
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Kurov
 • IČO: 00322253
 • DIČ: 2020623220
 • Adresa
 • Mesto: Kurov
 • PSČ: 08604
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obec.kurov@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421544884784
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Kurov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5491
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024_6_1KPO
 • Názov: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov
 • Opis: Predmetom je výber zhotoviteľa projektu: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov. Stavebné objekty: SO 01 - 1 Stavebné riešenie SO 01 - 2a UK - ústredné vykurovanie MŠ SO 01 - 2b UK - ústredne vykurovanie Kuchyňa MŠ SO 01 - 3a ZTI - zdravotechnické inštalácie SO 01 - 3b ZTI - zdravotechnické inštalácie Kuchyňa MŠ SO 01 - 4 VZT SO 01 - 5 Elektroinštalácia a bleskozvod SO 01 - 6 Fotovoltický zdroj SO 03 Vodovodná prípojka SO 04 Kanalizačná prípojka splašková SO 05 Dažďová kanalizácia SO 06 Parkovisko Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 120 674.46
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214100, 45321000, 45310000, 45232141
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením. Nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky sú podrobne uvedené v Súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024_6_1KPO
 • Názov : Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov
 • Opis: Predmetom je výber zhotoviteľa projektu: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov. Stavebné objekty: SO 01 - 1 Stavebné riešenie SO 01 - 2a UK - ústredné vykurovanie MŠ SO 01 - 2b UK - ústredne vykurovanie Kuchyňa MŠ SO 01 - 3a ZTI - zdravotechnické inštalácie SO 01 - 3b ZTI - zdravotechnické inštalácie Kuchyňa MŠ SO 01 - 4 VZT SO 01 - 5 Elektroinštalácia a bleskozvod SO 01 - 6 Fotovoltický zdroj SO 03 Vodovodná prípojka SO 04 Kanalizačná prípojka splašková SO 05 Dažďová kanalizácia SO 06 Parkovisko Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 120 674.46
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214100, 45321000, 45310000, 45232141
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Prechod na obehové hospodárstvo
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. Viac v SP.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Kurov, parc. č.: 75, 76/1
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 14
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Predmet zákazky bude financovaný z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vykonávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie, § 32 os. 1) Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisom
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Upozornenie: V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1) písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisom
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží: a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia: - nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, - bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1) písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisom
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží: čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 1.500.000 Eur bez DPH . Verejný obstarávateľ súčasne vyžaduje, aby uchádzač v súlade s podmienkami uvedenými v tomto bode disponoval priemerným ukazovateľom INDEXu N05 vyšším ako 0,9 za aritmetický priemer z posledných troch ukončených hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa INDEX N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za posledné tri ukončené hospodárske roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za ukončené 2 hospodárske roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ INDEX N05 musí byť vyšší ako 0,9. Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže predložením podpísaného čestného vyhlásenia s uvedením ukazovateľa INDEXu N05 a jeho podrobným výpočtom. viac z kapacitných dôvodov uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b), c), d), g), h), l) v súvislosti s § 35 a § 36 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: V súlade s §38 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508210
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v Eur s DPH za celý predmet zákazky. Relatívna váha kritéria 100 % (max. 100,00 bodov) Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur s DPH na základe plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom zákazky uvedeným v súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, tak ako je uvedené v čl. XIV. Zmluvy o dielo. 2. Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa k realizácii výkonovú zábezpeku. Viac uvedené v Zmluve o dielo - súčasť súťažných podkladov. 3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa uchádzača, ak je splnená podmienka zápisu.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 10
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Kurov, Kurov 39, 086 04 Kružlov
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 30.000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch bod. 18 (Zábezpeka ponuky).
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508210
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508210
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO verzia 18.0
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)