Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa
Kód zákazky: POO-V02
Kód oznámenia: 14393 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 524 334,45 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Cinobaňa
Adresa: Banská ulica
98522 Cinobaňa
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Banská ulica Cinobaňa 98522 Slovensko
Zdroj:

Popis

Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov: SO-01: Rozšírenie kapacity materskej školy v nevyužívanom krídle jestvujúcej dvojpodlažnej materskej školy jednou triedou s maximálnym počtom 24 detí v triede, so sociálnym zázemím a výdajnou kuchyňou s potrebným technickým zázemím. Navrhnuté zmeny zabezpečia bezbariérové pracovné priestory pre osoby so zdravotným postihnutím. Rekonštrukcia jestvujúcich tried materskej školy s počtom celkom 64 detí spočíva v zabezpečení bezbariérových pracovných priestorov pre osoby so zdravotným postihnutím, výmene zariaďovacích predmetov, výmene nášľapných vrstiev podláh, výmene keramických obkladov, vymaľovaní miestnosti, výmene vnútorných dverí, výmene zariadenia výdajných kuchýň. Hlavné vstupy do budovy sú riešené ako bezbariérové. Vykurovanie je zabezpečené pomocou jestvujúcich plynových kotlov. Stavba bude začlenená do triedy energetickej hospodárnosti budovy A1. SO-02: Riešenie detského ihriska materskej školy vychádza z platných vyhlášok a technických noriem STN. Detské ihrisko je vytvorené z siedmich hracích prvkov, štyroch drevených lavičiek a dvoch odpadkových košov. Dopadové zóny ihriska sú od trávnatých plôch oddelené gumovými obrubníkmi. Spevnené plochy sú vytvorené pomocou betónovej dlažby a parkových obrubníkov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Cinobaňa

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291920
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Cinobaňa (ID: 100207)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa (ID: 506464)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 3894fd52-6179-40a1-a940-bd26e5a8ccfe
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Cinobaňa
 • IČO: 00316008
 • DIČ: 2021237020
 • Adresa
 • Ulica: Banská ulica
 • Číslo: 1
 • Mesto: Cinobaňa
 • PSČ: 98522
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivzp@cinobana.sk
 • Telefónne číslo: +421 474511597
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Cinobaňa)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5015
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: POO-V02
 • Názov: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa
 • Opis: Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov: SO-01: Rozšírenie kapacity materskej školy v nevyužívanom krídle jestvujúcej dvojpodlažnej materskej školy jednou triedou s maximálnym počtom 24 detí v triede, so sociálnym zázemím a výdajnou kuchyňou s potrebným technickým zázemím. Navrhnuté zmeny zabezpečia bezbariérové pracovné priestory pre osoby so zdravotným postihnutím. Rekonštrukcia jestvujúcich tried materskej školy s počtom celkom 64 detí spočíva v zabezpečení bezbariérových pracovných priestorov pre osoby so zdravotným postihnutím, výmene zariaďovacích predmetov, výmene nášľapných vrstiev podláh, výmene keramických obkladov, vymaľovaní miestnosti, výmene vnútorných dverí, výmene zariadenia výdajných kuchýň. Hlavné vstupy do budovy sú riešené ako bezbariérové. Vykurovanie je zabezpečené pomocou jestvujúcich plynových kotlov. Stavba bude začlenená do triedy energetickej hospodárnosti budovy A1. SO-02: Riešenie detského ihriska materskej školy vychádza z platných vyhlášok a technických noriem STN. Detské ihrisko je vytvorené z siedmich hracích prvkov, štyroch drevených lavičiek a dvoch odpadkových košov. Dopadové zóny ihriska sú od trávnatých plôch oddelené gumovými obrubníkmi. Spevnené plochy sú vytvorené pomocou betónovej dlažby a parkových obrubníkov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 524 334.45
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214100, 45400000, 45300000, 45321000, 45236210
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Cinobaňa
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 - 7, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tomto formulári verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO v Súťažných podkladoch - časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: POO-V02
 • Názov : Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa
 • Opis: Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov: SO-01: Rozšírenie kapacity materskej školy v nevyužívanom krídle jestvujúcej dvojpodlažnej materskej školy jednou triedou s maximálnym počtom 24 detí v triede, so sociálnym zázemím a výdajnou kuchyňou s potrebným technickým zázemím. Navrhnuté zmeny zabezpečia bezbariérové pracovné priestory pre osoby so zdravotným postihnutím. Rekonštrukcia jestvujúcich tried materskej školy s počtom celkom 64 detí spočíva v zabezpečení bezbariérových pracovných priestorov pre osoby so zdravotným postihnutím, výmene zariaďovacích predmetov, výmene nášľapných vrstiev podláh, výmene keramických obkladov, vymaľovaní miestnosti, výmene vnútorných dverí, výmene zariadenia výdajných kuchýň. Hlavné vstupy do budovy sú riešené ako bezbariérové. Vykurovanie je zabezpečené pomocou jestvujúcich plynových kotlov. Stavba bude začlenená do triedy energetickej hospodárnosti budovy A1. SO-02: Riešenie detského ihriska materskej školy vychádza z platných vyhlášok a technických noriem STN. Detské ihrisko je vytvorené z siedmich hracích prvkov, štyroch drevených lavičiek a dvoch odpadkových košov. Dopadové zóny ihriska sú od trávnatých plôch oddelené gumovými obrubníkmi. Spevnené plochy sú vytvorené pomocou betónovej dlažby a parkových obrubníkov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214100, 45400000, 45300000, 45321000, 45236210
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Vo verejnom obstarávaní sa uplatňujú prvky zeleného verejného obstarávania (v zmysle Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov).
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Cinobaňa
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 15 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. 2. Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (superreverzný postup). 4. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje systémom IS EVO (ePVO), verzia 18.0 prevádzkovaného Úradom vlády SR. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v Súťažných podkladoch. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača prevýši jeho finančné možnosti. 6. Verejný obstarávateľ plánuje predmet zmluvy financovať z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (Výzva 06R 01-20-V02).
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vystavená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.) 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Požadované doklady: Doklad č. 1: Zoznam stavebných prác Doklad č. 2: Referencie alebo dôkaz o plnení/vyhlásenie Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 alebo viac plnení rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za rovnaké alebo podobné stavebné práce sa považujú pozemné stavby podľa § 43a zákona č. 50/1976/Zb. stavebný zákon alebo ekvivalent právnej normy platnej v mieste realizácie stavieb), pričom jej hodnota/ich kumulatívna hodnota za toto obdobie musí byt: min. 500.000 EUR bez DPH. Pre nedostatok znakov vo formulári sú všetky informácie týkajúce sa podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uvedene v Súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov: 1. stavbyvedúci pre pozemné stavby - 1 osoba 2. revízny technik elektrických zariadení - 1 osoba 3. revízny technik tlakových zariadení - 1 osoba Požadované doklady pre každú osobu: Doklad č. 1: Preukázanie odbornej spôsobilosti 1.1 Stavbyvedúci: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad. 1.2 Revízny technik elektrických zariadení a 1.3 Revízny technik tlakových zariadení: Osvedčenie v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktore´ sa považujú za vyhradene´ technické zariadenia alebo iný ekvivalentný doklad. Doklad č. 2: Uchádzač preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie stavbyvedúceho, revízneho technika elektrických zariadení a revízneho technika tlakových zariadení alebo túto podmienku preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO. Doklad č. 3: Profesijný životopis, ktorý je podpísaný dotknutou osobu a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnania a dosiahnuté vzdelanie - iba pre osobu stavbyvedúceho. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Pri osobe stavbyvedúceho pre pozemné stavby musí byt preukázateľná minimálne 5-ročná prax v oblasti riadenia stavebných prác (5- ročná prax sa počíta od vydania osvedčenia). Pre nedostatok znakov vo formulári sú všetky informácie týkajúce sa podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uvedene v Súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Vyžaduje sa realizačná zábezpeka vo výške 10 % z celkovej hodnoty Diela s DPH. Podrobné informácie sú uvedené v Zmluve o dielo. 2. Vyžaduje sa poistenie Zhotoviteľa za škody vo výške celkovej hodnoty Diela s DPH. Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. 3. Predmet zmluvy je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti, preto verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM), a to oprávnenými osobami zo strany Poskytovateľa.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:10
 • Opis otvárania ponúk: Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
 • Miesto otvárania ponúk: elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506464
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506464
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO (ePVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)