Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD)
Kód zákazky: 7601/2024/MAJ
Kód oznámenia: 14466 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71250000-5
Ostatné CPV: 71355200-3
71300000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS) navrhnutej v rozsahu a v súlade s technickými podmienkami, platnými STN a legislatívou SR pre stavbu: „Cesta II/563 intravilán Nové Zámky“. Členenie: - Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS), - Geodetické zameranie pred realizáciou projektu, - Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou projektu. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Nitriansky samosprávny kraj

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1294382
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD) (ID: 508089)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: dc7dca35-b14c-4df4-9782-3b222f013157
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7c1a5b29-82c2-4a24-be1e-849dc5e7835b
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: andrea.kopasov@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925901
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 7601/2024/MAJ
 • Názov: Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD)
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS) navrhnutej v rozsahu a v súlade s technickými podmienkami, platnými STN a legislatívou SR pre stavbu: „Cesta II/563 intravilán Nové Zámky“. Členenie: - Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS), - Geodetické zameranie pred realizáciou projektu, - Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou projektu. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 30 033.33
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71355200, 71300000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Začiatok mod. úseku cesty II/563 je v km 0,358 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB), km 0,220 (kumulatívne staničenie podľa CDB) v intraviláne mesta Nové Zámky (križovatka s ulicou Krátka). Koniec úseku je v km 4,015 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB), 3,877 (kumulatívne staničenie podľa CDB) v intraviláne mesta Nové Zámky (križovatka s cestou III/1525). Pred. dĺžka mod. úseku je 3,74 km.
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: § 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 7601/2024/MAJ
 • Názov : Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD)
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS) navrhnutej v rozsahu a v súlade s technickými podmienkami, platnými STN a legislatívou SR pre stavbu: „Cesta II/563 intravilán Nové Zámky“. Členenie predmetu zákazky: - Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS), - Geodetické zameranie pred realizáciou projektu, - Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou projektu. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71300000, 71355200
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Začiatok mod. úseku cesty II/563 je v km 0,358 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB), km 0,220 (kumulatívne staničenie podľa CDB) v intraviláne mesta Nové Zámky (križovatka s ulicou Krátka). Koniec úseku je v km 4,015 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB), 3,877 (kumulatívne staničenie podľa CDB) v intraviláne mesta Nové Zámky (križovatka s cestou III/1525). Predp. dĺžka mod. úseku je 3,74 km.
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač preukáže uvedenú podmienku účasti: a) predložením kópie dokladu zodpovedného projektanta - platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu – platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: A – Komplexné architektonické a inžinierske služby – kategória 2. Inžinierske stavby, s rozsahom oprávnenia: 2 - 1 Dopravné stavby (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 – označenie na pečiatke A2 alebo B – Odborné činnosti vo výstavbe – kategória – 4. Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: 4-21 Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, označenie na pečiatke I2. Verejný obstarávateľ požaduje uviesť informáciu o tom, v akom pracovnom pomere je zodpovedný projektant vo vzťahu k uchádzačovi.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v EUR
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v EUR
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie sa uskutoční online. Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu online sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "online" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť.
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508089
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508089
 • Označenie dokumentu/zákazky: Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD)
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)