Úprava okružných križovatiek pri CITY Parku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úprava okružných križovatiek pri CITY Parku
Kód zákazky: 2244-98220/2024
Kód oznámenia: 14283 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 78 807,04 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Trnava
Adresa: Ulica Hlavná
91771 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Ulica Hlavná Trnava 91771 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu (dopravný prieskum, jednoduchý grafický koncept, geodetické zameranie územia, dokumentácie pre územné rozhodnutie a vypracovanie realizačného projektu) prestavby okružných križovatiek na svetelne riadené, ktoré sú pri zvýšenej intenzite dopravy viac priepustné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Trnava

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291866
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Trnava (ID: 8776)
 • Zákazka: Úprava okružných križovatiek pri CITY Parku (ID: 506188)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Trnava
 • IČO: 00313114
 • DIČ: 2021175728
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Hlavná
 • Číslo: 1
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91771
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucia.burzalova@trnava.sk
 • Telefónne číslo: 0333236268
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Trnava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4767
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2244-98220/2024
 • Názov: Úprava okružných križovatiek pri CITY Parku
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu (dopravný prieskum, jednoduchý grafický koncept, geodetické zameranie územia, dokumentácie pre územné rozhodnutie a vypracovanie realizačného projektu) prestavby okružných križovatiek na svetelne riadené, ktoré sú pri zvýšenej intenzite dopravy viac priepustné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 78 807.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Úprava okružných križovatiek pri CITY Parku
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2244-98220/2024
 • Názov : Úprava okružných križovatiek pri CITY Parku
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu (dopravný prieskum, jednoduchý grafický koncept, geodetické zameranie územia, dokumentácie pre územné rozhodnutie a vypracovanie realizačného projektu) prestavby okružných križovatiek na svetelne riadené, ktoré sú pri zvýšenej intenzite dopravy viac priepustné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO, vysvetľovanie informácií vo výzve, podkladov, ktoré sú súčasťou výzvy a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrené vykonať registráciu do IS EVO (www.evo.isepvo.sk). 2. Pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk odporúčame uchádzačom oboznámiť sa s príručkami, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil na odkaze https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk. 3. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch na predloženie ponuky a/alebo v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania EVO. 4. Ponuka predložená uchádzačom musí spĺňať náležitosti obsahu ponuky podľa súťažných podkladov. 5. Vyhodnocovanie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená. O vylúčení bude uchádzač bezodkladne informovaný verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia ponuky takéhoto uchádzača bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia predložených dokladov v lehote na predkladanie ponúk, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižším návrhom na plnenie kritéria, t. j. s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, spĺňajúci požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. 6. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO. 7. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom na predmet zákazky. 8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky. 9. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 10. Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku predmetného územia, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Priestor je verejne dostupný, nie je potrebná prítomnosť kontaktnej osoby.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požiadavka na zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania a nadväzujúce referencie je, aby v zozname poskytnutých služieb u bola uvedená minimálne 1 zákazka na poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v hodnote min. 70 000 EUR bez DPH. Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na poskytnutie architektonických a súvisiacich služieb na vypracovanie projektovej dokumentácie na inžinierskych stavbách. V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytované aj iné služby ako tie, ktoré sú predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie služby (zmluvy) začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluvu, ktorej realizácia začala pred viac ako tromi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak poskytnutie služby realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať: a) názov a sídlo odberateľa b) názov a stručný opis poskytnutých služieb c) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, d) obdobie realizácie od do (mesiac/rok). e) meno a priezvisko kontaktnej osoby objednávateľa f) Číslo telefónu a e-mailový kontakt kontaktnej osoby
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO – ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň: 1. Osoba v pozícii hlavný projektant predloží autorizačné osvedčenie (kópiu) o odbornej spôsobilosti pre projektovanie stavieb so zameraním na inžinierske stavby (miestna komunikácia), v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. 2. Osoba v pozícii krajinný architekt predloží autorizačné osvedčenie (kópiu) o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činnosti architekta pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť zoznam osôb určených na plnenie zmluvy v pozícii hlavný projektant, krajinný architekt s údajmi o odbornej kvalifikácii. Uchádzač v zozname osôb určených na plnenie zmluvy uvedie či má/nemá s osobami určenými na plnenie zmluvy uzatvorený pracovný pomer alebo uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Hodnotiacim kritériom je celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Trnava)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Trnava)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Online otváranie cez IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506188
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506188
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)