Diagnostické ultrazvukové prístroje

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
Kód zákazky: VOU-2024-15
Kód oznámenia: 14279 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33124120-2
Ostatné CPV: 51410000-9
50421000-2
Predpokladaná hodnota: 125 475,84 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04191 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice 04191 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia diagnostických ultrazvukových prístrojov vrátane príslušenstva (ďalej len „tovar“ resp. „prístroj“)., ktoré sú určené pre Gynekologické oddelenie a Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne a bezchybné používanie tovaru na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie tovaru do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, vykonanie prvej úradnej skúšky (resp.preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu potrebného pre správne použitie tovaru zamestnancami verejného obstarávateľa, poskytnutie záruky a záručného autorizovaného záručného servisu v dĺžke min. 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej minimálnej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 6 Výzvy a ostatných dokumentoch Výzvy na predkladanie ponúk.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294484
1. Základné údaje
 • Organizácia: Východoslovenský onkologický ústav, a.s. (ID: 45425)
 • Zákazka: Diagnostické ultrazvukové prístroje (ID: 508154)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
 • IČO: 36603350
 • DIČ: 2022124159
 • Internetová adresa (URL): https://www.vou.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Rastislavova
 • Číslo: 43
 • Mesto: Košice
 • PSČ: 04191
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
 • E-mail: sovariova@vou.sk
 • Telefónne číslo: +421911289285
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9442
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VOU-2024-15
 • Názov: Diagnostické ultrazvukové prístroje
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia diagnostických ultrazvukových prístrojov vrátane príslušenstva (ďalej len „tovar“ resp. „prístroj“)., ktoré sú určené pre Gynekologické oddelenie a Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne a bezchybné používanie tovaru na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie tovaru do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, vykonanie prvej úradnej skúšky (resp.preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu potrebného pre správne použitie tovaru zamestnancami verejného obstarávateľa, poskytnutie záruky a záručného autorizovaného záručného servisu v dĺžke min. 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej minimálnej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 6 Výzvy a ostatných dokumentoch Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 125 475.84
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Diagnostické ultrazvukové prístroje
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 51410000, 50421000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Rastislavova 43
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04191
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO). Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO Uchádzač musí spĺňať podmienku týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO, musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. -Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) a písm. f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do ZHS, ktorú uvedie v dokumente - Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do ZHS podľa § 152 ZVO. Zápis do ZHS je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f), 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO a zároveň verejný obstarávateľ overí v zozname osôb so zákazom účasti vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, či sa uchádzač v tomto zozname nenachádza. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, podpísaním Prílohy č. 4 Výzvy deklaruje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v dokumente s názvom Výzva na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov aj preukázanie splnenia ostatných osobitných požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v bode 9.9 Výzvy na predkladanie ponúk. Doklady a dokumenty prostredníctvom, ktorých uchádzač preukáže splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO sú kompletne popísané v bode 9.8.3 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ realizoval prípravnú trhovú konzultáciu prostredníctvom sw. JOSEPHINE pred vyhlásením verejného obstarávania: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/54033/summary
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: časť I. Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Gynekologické oddelenie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VOU-2024-15
 • Názov : časť I. Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Gynekologické oddelenie
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia diagnostického ultrazvukového prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len „tovar“ resp. „prístroj“)., ktorý je určený pre Gynekologické oddelenie. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne a bezchybné používanie tovaru na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie tovaru do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, vykonanie prvej úradnej skúšky (resp.preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu potrebného pre správne použitie tovaru zamestnancami verejného obstarávateľa, poskytnutie záruky a záručného autorizovaného záručného servisu v dĺžke min. 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej minimálnej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 6 Výzvy (časť I.)a ostatných dokumentoch Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 110 879.64
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Diagnostické ultrazvukové prístroje
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 51410000, 50421000, 51410000, 50421000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Rastislavova 43
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04191
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 60
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO; Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: ? obchodné meno a sídlo dodávateľa, ? obchodné meno a sídlo objednávateľa, ? zmluvný termín plnenia, skutočný termín plnenia, ? rozsah a charakter dodávok tovaru, ? kontaktná osoba objednávateľa (v rozsahu: meno a priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt), ? celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH a celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie rovnakého alebo podobného tovaru (t.j. dodanie ultrazvukových prístrojov), na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Zoznam musí obsahovať dôkaz o uspokojivom dodaní tovaru. Ak sa dôkaz o uspokojivom dodaní tovaru tzv. referencia, nachádza v Evidencií referencií, ktorá je vedená Úradom pre verejné obstarávanie, uchádzač uvedie presný internetový odkaz na zverejnenú referenciu a verejný obstarávateľ si túto referenciu overí v Evidencií referencií. Vzor dokumentu je Prílohou č. 8 Výzvy. Minimálna úroveň požadovaná úroveň štandardov: časť I. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru na rovnaký alebo podobný tovar t.j. dodanie ultrazvukového prístroja - min. jedna (1) predložená referencia o uspokojivom dodaní, musí byť v hodnote v hodnote min. 85 000 EUR bez DPH v rámci posudzovaného obdobia Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk (bod 9.8.3)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena v EUR s DPH za časť I. predmetu zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v dokumente Kúpna zmluva časť I.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie sa uskutoční elektronicky, online – verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508154
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508154
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: časť II. Ultrazvukový prenosný prístroj vrátane príslušenstva pre OAIM
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VOU-2024-15
 • Názov : časť II. Ultrazvukový prenosný prístroj vrátane príslušenstva pre OAIM
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia diagnostického ultrazvukového prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len „tovar“ resp. „prístroj“)., ktoré je určené pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne a bezchybné používanie tovaru na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie tovaru do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, vykonanie prvej úradnej skúšky (resp.preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu potrebného pre správne použitie tovaru zamestnancami verejného obstarávateľa, poskytnutie záruky a záručného autorizovaného záručného servisu v dĺžke min. 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej minimálnej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 6 Výzvy (ˇčasť II.) a ostatných dokumentoch Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 14 596.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Diagnostické ultrazvukové prístroje
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 51410000, 50421000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Rastislavova 43
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04191
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 60
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov: - podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO; Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: ? obchodné meno a sídlo dodávateľa, ? obchodné meno a sídlo objednávateľa, ? zmluvný termín plnenia, skutočný termín plnenia, ? rozsah a charakter dodávok tovaru, ? kontaktná osoba objednávateľa (v rozsahu: meno a priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt), ? celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH a celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie rovnakého alebo podobného tovaru (t.j. dodanie ultrazvukových prístrojov), na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Zoznam musí obsahovať dôkaz o uspokojivom dodaní tovaru. Ak sa dôkaz o uspokojivom dodaní tovaru tzv. referencia, nachádza v Evidencií referencií, ktorá je vedená Úradom pre verejné obstarávanie, uchádzač uvedie presný internetový odkaz na zverejnenú referenciu a verejný obstarávateľ si túto referenciu overí v Evidencií referencií. Vzor dokumentu je Prílohou č. 8 Výzvy. Minimálna úroveň požadovaná úroveň štandardov: časť II. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru na rovnaký alebo podobný tovar t.j. dodanie ultrazvukového prístroja - min. jedna (1) predložená referencia o uspokojivom dodaní, musí byť v hodnote v hodnote min. 10 000 EUR bez DPH v rámci posudzovaného obdobia Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, bod 9.8.3
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena v EUR s DPH za časť II. predmetu zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v Kúpnej zmluve časť II.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie sa uskutoční elektronicky, online – verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508154
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508154
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)