ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY
Kód zákazky: OMČ_06/2024_ZKMŠ
Kód oznámenia: 14290 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 369 833,49 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Malý Čepčín
Adresa:
03845 Malý Čepčín
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Malý Čepčín 03845 Slovensko parc. č. 1,3,4 a 5, kat. územie Malý Čepčín
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na stavbe „ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY“, na parc. č. 1,3,4 a 5, kat. územie Malý Čepčín, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba a rekonštrukcia materskej školy. Existujúca budova materskej školy pozostáva z jednopodlažnej, čiastočne podpivničenej budovy využívanej pre výchovu a vzdelanie v obci. V súčasnosti objektu vykazuje vysoké prevádzkové náklady a vykazuje aj značné poškodenie vplyvom vlhkosti a nedostatočne izolačnú schopnosti samotnej stavby. Vstup do objektu je zabezpečený cez zádverie, ktoré pokračuje do spoločnej chodby, odkiaľ je vstup do samotných tried pre deti. V objekte sa nachádza jedáleň, kuchyňa s komorou a hygienické zázemie (wc pre deti a dospelých). Objekt pozostáva z valbovej a z pultovej strešnej konštrukcii so sklonom strešných rovín 35 a 13°. Strešný plášť je zhotovený z plechovej falcovanej strešnej krytiny. Nad vstupmi do objektu sú zhotovené betónové markízy. Rekonštrukčné práce sú zamerané na zvýšenie kapacity materskej školy a zároveň tým znížiť energetickú náročnosť objektu materskej školy. Jedná sa o zateplenie všetkých obvodových konštrukcii, ošetrenie samotnej stavby voči pôsobeniu vody a vlhkosti a zhotovenie nových spevnených plôch okolo budovy. V niektorých prípadoch dôjde k výmene existujúcich okien a dverí, dvere s drevenými obložkovými zárubňami sa ošetria a natrú sa novým ochranným náterom. V prípade zistených iných závad počas rekonštrukčných prác je nutné nevyhovujúce konštrukcie odstrániť a stavebnými prácami ich dať na vyhovujúci tvar. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane výkazu výmer na stavbu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1„Opis predmetu zákazky"

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Malý Čepčín

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294534
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Malý Čepčín (ID: 65847)
 • Zákazka: ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY (ID: 508187)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 5bc96b24-0996-46fd-9fce-ecb8606834ba
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Malý Čepčín
 • IČO: 00316784
 • DIČ: 2020594862
 • Adresa
 • Mesto: Malý Čepčín
 • PSČ: 03845
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Malý Čepčín)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5088
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: OMČ_06/2024_ZKMŠ
 • Názov: ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na stavbe „ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY“, na parc. č. 1,3,4 a 5, kat. územie Malý Čepčín, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba a rekonštrukcia materskej školy. Existujúca budova materskej školy pozostáva z jednopodlažnej, čiastočne podpivničenej budovy využívanej pre výchovu a vzdelanie v obci. V súčasnosti objektu vykazuje vysoké prevádzkové náklady a vykazuje aj značné poškodenie vplyvom vlhkosti a nedostatočne izolačnú schopnosti samotnej stavby. Vstup do objektu je zabezpečený cez zádverie, ktoré pokračuje do spoločnej chodby, odkiaľ je vstup do samotných tried pre deti. V objekte sa nachádza jedáleň, kuchyňa s komorou a hygienické zázemie (wc pre deti a dospelých). Objekt pozostáva z valbovej a z pultovej strešnej konštrukcii so sklonom strešných rovín 35 a 13°. Strešný plášť je zhotovený z plechovej falcovanej strešnej krytiny. Nad vstupmi do objektu sú zhotovené betónové markízy. Rekonštrukčné práce sú zamerané na zvýšenie kapacity materskej školy a zároveň tým znížiť energetickú náročnosť objektu materskej školy. Jedná sa o zateplenie všetkých obvodových konštrukcii, ošetrenie samotnej stavby voči pôsobeniu vody a vlhkosti a zhotovenie nových spevnených plôch okolo budovy. V niektorých prípadoch dôjde k výmene existujúcich okien a dverí, dvere s drevenými obložkovými zárubňami sa ošetria a natrú sa novým ochranným náterom. V prípade zistených iných závad počas rekonštrukčných prác je nutné nevyhovujúce konštrukcie odstrániť a stavebnými prácami ich dať na vyhovujúci tvar. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane výkazu výmer na stavbu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1„Opis predmetu zákazky"
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 369 833.49
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 45421100, 45262520
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Malý Čepčín
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: parc. č. 1,3,4 a 5, kat. územie Malý Čepčín.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“. Ak uchádzač predkladá JED alebo čestné vyhlásenie, predkladá.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: - Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. - IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: www.isepvo.sk. - V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100. - Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. - Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním. - Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zameraným na sociálne aspekty ani obstarávaním inovácií. - Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: OMČ_06/2024_ZKMŠ
 • Názov : ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na stavbe „ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY“, na parc. č. 1,3,4 a 5, kat. územie Malý Čepčín, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba a rekonštrukcia materskej školy. Existujúca budova materskej školy pozostáva z jednopodlažnej, čiastočne podpivničenej budovy využívanej pre výchovu a vzdelanie v obci. V súčasnosti objektu vykazuje vysoké prevádzkové náklady a vykazuje aj značné poškodenie vplyvom vlhkosti a nedostatočne izolačnú schopnosti samotnej stavby. Vstup do objektu je zabezpečený cez zádverie, ktoré pokračuje do spoločnej chodby, odkiaľ je vstup do samotných tried pre deti. V objekte sa nachádza jedáleň, kuchyňa s komorou a hygienické zázemie (wc pre deti a dospelých). Objekt pozostáva z valbovej a z pultovej strešnej konštrukcii so sklonom strešných rovín 35 a 13°. Strešný plášť je zhotovený z plechovej falcovanej strešnej krytiny. Nad vstupmi do objektu sú zhotovené betónové markízy. Rekonštrukčné práce sú zamerané na zvýšenie kapacity materskej školy a zároveň tým znížiť energetickú náročnosť objektu materskej školy. Jedná sa o zateplenie všetkých obvodových konštrukcii, ošetrenie samotnej stavby voči pôsobeniu vody a vlhkosti a zhotovenie nových spevnených plôch okolo budovy. V niektorých prípadoch dôjde k výmene existujúcich okien a dverí, dvere s drevenými obložkovými zárubňami sa ošetria a natrú sa novým ochranným náterom. V prípade zistených iných závad počas rekonštrukčných prác je nutné nevyhovujúce konštrukcie odstrániť a stavebnými prácami ich dať na vyhovujúci tvar. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane výkazu výmer na stavbu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1„Opis predmetu zákazky"
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 45421100, 45262520
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zhotoviteľ je pri realizácii Diela povinný dodržiavať podmienky a požiadavky vyplývajúce z legislatívneho a implementačného rámca Plánu obnovy a odolnosti– uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ (viď MŠ,VVaŠ SR, Príloha č.5 výzvy 07I02-20-V01– Metodická príručka k výstavbe a obnove budov https://www.minedu.sk/data/att/d3c/28767.01465c.pdf) - V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. - O spôsobe použitia, spracovania, uloženia vyťaženého materiálu predloží zhotoviteľ doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním. - Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácií konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných (opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC ale ekvivalentné normy).
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Malý Čepčín
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: parc. č. 1,3,4 a 5, kat. územie Malý Čepčín
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 9
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Malý Čepčín)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Malý Čepčín)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508187
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508187
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)