Rekonštrukcia a dostavba materskej školy, Štitáre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a dostavba materskej školy, Štitáre
Kód zákazky: VO-SP-Štitáre 5.6.2024
Kód oznámenia: 14340 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 587 459,02 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Štitáre
Adresa: Pri Prameni
95101 Štitáre
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Pri Prameni Štitáre 95101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba materskej školy v obci Štitáre a tým zvýšiť kapacitu materskej školy o 23 detí. Dostavbou objektu z juhovýchodnej strany sa rozšíri herňa tak, aby vnútorná podlaha jestvujúceho objektu plynule v jednej rovine prechádzala bez schodu do novej časti. Strecha dostavby bude pultová, napojená na jestvujúcu strechu. V tejto časti je pozemok uvoľnený, počíta sa iba s odstránením zámkovej dlažby chodníka. Dostavba celej triedy zo severovýchodnej strany jestvujúcej materskej školy bude čiastočne zapustená v teréne, nakoľko terén na pozemku smerom k SV stúpa. Oporné múriky budú vybudované z gabionov, spevnené plochy z betónovej zámkovej dlažby. Podlaha navrhovanej dostavby je určená výškou podlahy jestvujúcej spevnenej plochy, kam ústi zásobovací vchod prípravne jedla jestvujúcej MŠ. Pri tomto riešení je možné z prípravovne jedla vydávať jedlo do jestvujúcej triedy ako aj do triedy navrhovanej. Strecha dostavby bude valbová, bude pokračovaním jestvujúcej strechy. Momentálne sa v tejto časti pozemku nachádza objekt skladov - počíta sa s jeho asanáciou a plechové garáže – budú premiestnené. Obe dostavby sú navrhnuté tak, aby šírka kopírovala šírku jestvujúcej budovy materskej školy a servisný priestor ostal v nezmenenej šírke.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Štitáre

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294370
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Štitáre (ID: 37789)
 • Zákazka: Rekonštrukcia a dostavba materskej školy, Štitáre (ID: 508077)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: ac8f1a91-ea2d-4ad8-9945-65a8f2a38882
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Štitáre
 • IČO: 37869531
 • DIČ: 2021701572
 • Adresa
 • Ulica: Pri Prameni
 • Číslo: 14
 • Mesto: Štitáre
 • PSČ: 95101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obec Štitáre, obecný úrad
 • E-mail: obecnyurad@stitare.sk
 • Telefónne číslo: 0918973253
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Štitáre)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9139
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO-SP-Štitáre 5.6.2024
 • Názov: Rekonštrukcia a dostavba materskej školy, Štitáre
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba materskej školy v obci Štitáre a tým zvýšiť kapacitu materskej školy o 23 detí. Dostavbou objektu z juhovýchodnej strany sa rozšíri herňa tak, aby vnútorná podlaha jestvujúceho objektu plynule v jednej rovine prechádzala bez schodu do novej časti. Strecha dostavby bude pultová, napojená na jestvujúcu strechu. V tejto časti je pozemok uvoľnený, počíta sa iba s odstránením zámkovej dlažby chodníka. Dostavba celej triedy zo severovýchodnej strany jestvujúcej materskej školy bude čiastočne zapustená v teréne, nakoľko terén na pozemku smerom k SV stúpa. Oporné múriky budú vybudované z gabionov, spevnené plochy z betónovej zámkovej dlažby. Podlaha navrhovanej dostavby je určená výškou podlahy jestvujúcej spevnenej plochy, kam ústi zásobovací vchod prípravne jedla jestvujúcej MŠ. Pri tomto riešení je možné z prípravovne jedla vydávať jedlo do jestvujúcej triedy ako aj do triedy navrhovanej. Strecha dostavby bude valbová, bude pokračovaním jestvujúcej strechy. Momentálne sa v tejto časti pozemku nachádza objekt skladov - počíta sa s jeho asanáciou a plechové garáže – budú premiestnené. Obe dostavby sú navrhnuté tak, aby šírka kopírovala šírku jestvujúcej budovy materskej školy a servisný priestor ostal v nezmenenej šírke.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 587 459.02
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Obec Štitáre
 • Ulica: Pri Prameni 125/14
 • Mesto: Štitáre
 • PSČ: 95101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32, ods. 1 písm. e) a f) Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. a) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzačov v zmysle § 34 ods. 1, písm. b) a g) Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podmienkach a jej prílohách. Ostatné dôvody vylúčenia uchádzača upravuje ZVO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") prostredníctvom informačného systému EVO, ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk. 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta. 3.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená k príslušnej zákazke v systéme EVO, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 4.Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: Video návody - Elektronická platforma (gov.sk) a Dokumentácia - Elektronická platforma (gov.sk) 5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 6. Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 7. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 12 000,00EUR. 8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty. 9. Verejný obstarávateľ plánuje realizáciu predmetu zákazky z plánu obnovy a odolnosti. 10. V prípade, ak uchádzač v rámci predkladania ponuky v súlade s funkcionalitou IS EVO využije možnosť jej šifrovania prostredníctvom hesla, je povinný vykonať odšifrovanie ponuky najneskôr do termínu otvárania ponúk v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania. 11.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 12. V prípade uvedenia konkrétnych materiálov/typov a pod. je uchádzač oprávnený predložiť ekvivalent spĺňajúci minimálne technické parametre špecifikovaných materiálov. 13. ustanovuje sa odkladacia podmienka účinnosti zmluvy, pričom zmluva, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom vybraným týmto postupom, nadobudne účinnosť nie skôr, ako nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia a dostavba materskej školy, Štitáre
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia a dostavba materskej školy, Štitáre
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba materskej školy v obci Štitáre a tým zvýšiť kapacitu materskej školy o 23 detí. Dostavbou objektu z juhovýchodnej strany sa rozšíri herňa tak, aby vnútorná podlaha jestvujúceho objektu plynule v jednej rovine prechádzala bez schodu do novej časti. Strecha dostavby bude pultová, napojená na jestvujúcu strechu. V tejto časti je pozemok uvoľnený, počíta sa iba s odstránením zámkovej dlažby chodníka. Dostavba celej triedy zo severovýchodnej strany jestvujúcej materskej školy bude čiastočne zapustená v teréne, nakoľko terén na pozemku smerom k SV stúpa. Oporné múriky budú vybudované z gabionov, spevnené plochy z betónovej zámkovej dlažby. Podlaha navrhovanej dostavby je určená výškou podlahy jestvujúcej spevnenej plochy, kam ústi zásobovací vchod prípravne jedla jestvujúcej MŠ. Pri tomto riešení je možné z prípravovne jedla vydávať jedlo do jestvujúcej triedy ako aj do triedy navrhovanej. Strecha dostavby bude valbová, bude pokračovaním jestvujúcej strechy. Momentálne sa v tejto časti pozemku nachádza objekt skladov - počíta sa s jeho asanáciou a plechové garáže – budú premiestnené. Obe dostavby sú navrhnuté tak, aby šírka kopírovala šírku jestvujúcej budovy materskej školy a servisný priestor ostal v nezmenenej šírke.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 587 459.02
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: 32 ods. 1 písm. e) a f)
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia podľa § 32 a § 112 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e): je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 2) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku (1) z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 3)V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4)Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 písm. f), ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 5)Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 6)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 7)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1. písm. a
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 ZVO: - písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, Ad § 33 ods. 1 písm. a) minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informácie o tom, že: - uchádzač nie je ku dňu vystavenia vyjadrenia v nepovolenom debete a - v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a - bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie a - vyjadrenie banky (pri´p. ekvivalent) alebo pobocˇky zahranicˇnej banky (pri´p. ekvivalent) o tom, zˇe ma´ k dispozi´cii na svojom bankovom u´cˇte a/alebo prostredni´ctvom ine´ho bankove´ho / financˇne´ho produktu/predschváleného úveru umozˇnˇuju´ceho volˇnu´ dispozi´ciu financˇny´mi prostriedkami sumu v kumulatívnej vy´sˇke minima´lne 300 000,- EUR /preukázanie disponovania uvedenej sumy môže preukázať kombináciou uvedených možností - napr. hotovosť a bankový/finančný produkt/predschválený úver a pod/ a vyhla´seni´m ucha´dzacˇa, zˇe tu´to sumu pouzˇije na financovanie realiza´cie predmetu za´kazky. a)Ak uchádzač úver z banky nečerpal, tak vyhlásenie banky o tejto skutočnosti. b)K vyjadreniu banky uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. c)Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace k lehote na predkladanie ponúk. d)Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu nebude obstarávateľ akceptovať ako doklad preukazujúci vyjadrenie banky v súlade s touto podmienkou účasti. e) verejný obstarávateľ uzná akýkoľvek ekvivalent k vyššie uvedeným požiadavkám platnými v krajine sídla uchádzača, podmienkou je, aby z nich bolo možné overiť splnenie uvedených požiadaviek na túto podmienku účasti. V zmysle § 33 ods. 2: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Podľa § 33 ods. 4 ZVO „Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený Zadávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného ekvivalentného dokumentu, ktorý Zadávateľ považuje za vhodný.“ Odôvodnenie primeranosti: Predmetná zákazka je financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a verejný obstarávateľ na realizáciu zákazky neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je 60 dní vzhľadom na potrebu kontroly vykonaných prác a správnosti predložených dokladov zo strany poskytovateľa NFP. Uchádzač tak musí realizovať zákazku z vlastných zdrojov, a preto musí byť v dobrej finančnej kondícii, aby dokázal pred financovať realizáciu väčšiu časť zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 34 ods. 1 písm. b) a g)
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b).: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v kumulatívnej hodnote rozpočtových nákladov minimálne: 550 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom aspoň jedna uskutočnená stavebná práca/referencia/ musí byť v minimálnej hodnote 300 000,00 EUR bez DPH. Za referenciu rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uzná verejný obstarávateľ referenciu, ktorej predmetom je/sú akékoľvek pozemné stavby/výstavba, rekonštrukcia, oprava a pod/. Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať skutočnosť, že uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, a teda schopnosť uchádzača poskytovať odborné plnenie predmetu zákazky na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Minimálna požadovaná úroveň referencií je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná. k § 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač predloží - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov v zmysle zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží kópie: 1x osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci, s odborným zameraním vzťahujúcim sa na predmet zákazky (pozemné stavby). Verejný obstarávateľ uzná splnenie podmienky účasti aj predložením ekvivalentu platného v krajine sídla uchádzača. - Profesijný životopis zodpovednej osoby Stavbyvedúceho, z ktorého bude vyplývať, či Stavbyvedúci je zamestnancom uchádzača alebo sa jedná o osobu, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti. V takom prípade musí uchádzač dodržať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie primeranosti: Nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky. V zmysle § 34 ods. 3: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou komisiou. Komisia určí poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách od 1 po „n“ pričom n je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za predmet zákazky najnižšiu cenu a bude mu pri vyhodnocovaní určené prvé miesto. Ostatným uchádzačom bude určené miesto podľa výšky navrhovanej ceny vzostupne. Každá ponuka bude vyhodnotená členom komisie priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ostatným uchádzačom budú priradené miesta vzostupne, podľa výšky navrhovanej ceny. Úspešným uchádzačom zákazky sa stane ten, ktorého ponuka obsahovala najnižšiu cenu a bola hodnotená každým členom komisie na prvom mieste. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky navrhovanej ceny vzostupne. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky sa otvárajú na to určenou funkcionalitou v IS EVO VER. 18.0 čím dôjde k sprístupneniu jednotlivých dokumentov/súborov ponuky verejnému obstarávateľovi a komisii na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená. Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line prostredníctvom el. systému IS EVO ver. 18.0 Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, v zmysle §52 ods.2 zákona umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. V tomto prípade budú ponuky sprístupnené všetkým uchádzačom samotným IS EVO „on-line“ to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508077
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508077
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: S EVO ver. 18.0
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)