Revitalizácia vnútrobloku Západná ul., Juh, Trenčín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revitalizácia vnútrobloku Západná ul., Juh, Trenčín
Kód zákazky: 42540/2024
Kód oznámenia: 14217 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 299 636,21 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Trenčín
Adresa: Mierové nám.
91101 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Mierové nám. Trenčín 91101 Slovensko Miestom uskutočnenia stavebných prác je vnútroblok v katastrálnom území Trenčín nachádzajúce sa na sídlisku Juh, ul. Západná, parc.č. 2337/371.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku v meste Trenčín na sídlisku JUH, plocha ohraničená zo všetkých strán ul. Západná, dotknuté parcely číslo: 2337/371, katastrálne územie Trenčín a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Arapex s.r.o. Podľa platného ÚP sa jedná o UB 04 OBYTNÉ ÚZEMIE - BYTOVÉ DOMY - Plochy zastavané bytovými domami s limitovanou výškou zástavby 4-5 nadzemných podlaží vrátane strešného podlažia max. miera zastavania 60 % a min. podiel zelene 30 %. Projektový zámer rieši centrálnu verejnú plochu, ktorá je využívaná na voľnočasové aktivity obyvateľov dotknutej lokality. Špecifikom lokality je svahovitosť, ktorá je riešená betónovými opornými múrmi , ktoré svojim dizajnom definujú funkčné členenie celej lokality. Funkčne je riešená lokalita rozdelená na dve herné zóny s centrálnym trávnikom. Návrh riešenie vychádza z jestvujúceho stavu a funkčného členenia verejného priestranstva a zároveň dopĺňa funkčné plochy o moderné herné prvky spĺňajúce platné STN, nový typový mobiliár, bezbariérové prístupy prostredníctvom spevnených plôch, atypové sedenia využívajúce jestvujúce oporené múry a jestvujúcu zeleň dopĺňa o trvalkové a lúčne výsadby. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO01 Sadové úpravy a drobná architektúra SO02 Detské ihrisko SO03 Spevnené plochy SO04 Vodovodná prípojka SO05 Elektrická prípojka a osvetlenie Pred realizáciou navrhovaných stavieb je potrebné uskutočniť: Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, odstránenie a presadenie drevín navrhovaných na výrub, odstránenie herných prvkov ktoré nezodpovedajú platným normám a odstránenie drobných stavieb ako sú betónové pieskoviská, prístrešok na komunálny odpad a nevyhovujúce spevnené plochy. Súčasťou zákazky je aj komplexná dodávka herných prvkov a drobnej architektúry umiestnené podľa návrhu v riešenom území v rozsahu výkaz-výmer SO01 a SO02 a za podmienok podľa projektovej dokumentácie s dopravou na miesto plnenia a montážou riadne a v súlade s platnými technickými normami. Do stavebných prác a rozpočtu treba zahrnúť aj: - vytýčenie stavby a sietí jednotlivými správcami - oplotenie staveniska (po celú dobu realizácie všetkých prác na mieste plnenia, t.z. aj počas realizácie dodávky a montáže herných prvkov a drobnej architektúry a sadovníckych úprav až do ich úplného a riadneho ukončenia) - porealizačné zameranie - všetky ostatné náklady potrebné na zhotovenie diela v zmysle Výkazu – výmer Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady. Víťazný uchádzač je povinný zabezpečiť porealizačné zameranie herných prvkov a prvkov drobnej architektúry, vysadených drevín (stromov, krov) a záhonov okrasných rastlín pre dokument starostlivosti o dreviny, passport a technickú mapu mesta Trenčín. Verejný obstarávateľ požaduje dodať dielo v lehote do 4 mesiacov po dni odovzdania staveniska. Jednou zo súčastí diela je však aj výsadba cibuľovín, ktorá sa bude realizovať v lehote najneskôr do 01.12.2024 za dodržania agrotechnických termínov. V prípade, ak by termín odovzdania diela nastal skôr, ako je termín na výsadbu cibuľovín, tak víťazný uchádzač odovzdá dielo (okrem SO01a-Sadové úpravy) a zrealizuje výsadbu cibuľovín v termíne uvedenom vyššie. Verejný obstarávateľ požaduje, aby v zmysle Výkaz-výmer a Projektovej dokumentácie víťazný uchádzač vysial trávnik v mieste plnenia tak, aby v termíne plnenia stihol novovysiaty trávnik prvý krát po vysiatí aj pokosiť. To znamená, že požadujeme vysiať trávnik aj s pokosením. Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo Výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu diela je prioritný výkaz-výmer). Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je špecifikovaná vo Výkaze – výmer a Projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy č.1 a prílohu č.2 tejto výzvy. *V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v súťažných podkladoch, resp. v projektovej dokumentácií, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii, resp. vo výkaze-výmer z projektovej dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií. Nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozmery mimo odchýlok nebudú požadované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek pre predmet zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Trenčín

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294075
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Trenčín (ID: 94198)
 • Zákazka: Revitalizácia vnútrobloku Západná ul., Juh, Trenčín (ID: 507183)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Trenčín
 • IČO: 00312037
 • DIČ: 2021079995
 • Adresa
 • Ulica: Mierové nám.
 • Číslo: 2
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucia.kebiskova@trencin.sk
 • Telefónne číslo: 0326504277
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Trenčín)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4695
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 42540/2024
 • Názov: Revitalizácia vnútrobloku Západná ul., Juh, Trenčín
 • Opis: Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku v meste Trenčín na sídlisku JUH, plocha ohraničená zo všetkých strán ul. Západná, dotknuté parcely číslo: 2337/371, katastrálne územie Trenčín a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Arapex s.r.o. Podľa platného ÚP sa jedná o UB 04 OBYTNÉ ÚZEMIE - BYTOVÉ DOMY - Plochy zastavané bytovými domami s limitovanou výškou zástavby 4-5 nadzemných podlaží vrátane strešného podlažia max. miera zastavania 60 % a min. podiel zelene 30 %. Projektový zámer rieši centrálnu verejnú plochu, ktorá je využívaná na voľnočasové aktivity obyvateľov dotknutej lokality. Špecifikom lokality je svahovitosť, ktorá je riešená betónovými opornými múrmi , ktoré svojim dizajnom definujú funkčné členenie celej lokality. Funkčne je riešená lokalita rozdelená na dve herné zóny s centrálnym trávnikom. Návrh riešenie vychádza z jestvujúceho stavu a funkčného členenia verejného priestranstva a zároveň dopĺňa funkčné plochy o moderné herné prvky spĺňajúce platné STN, nový typový mobiliár, bezbariérové prístupy prostredníctvom spevnených plôch, atypové sedenia využívajúce jestvujúce oporené múry a jestvujúcu zeleň dopĺňa o trvalkové a lúčne výsadby. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO01 Sadové úpravy a drobná architektúra SO02 Detské ihrisko SO03 Spevnené plochy SO04 Vodovodná prípojka SO05 Elektrická prípojka a osvetlenie Pred realizáciou navrhovaných stavieb je potrebné uskutočniť: Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, odstránenie a presadenie drevín navrhovaných na výrub, odstránenie herných prvkov ktoré nezodpovedajú platným normám a odstránenie drobných stavieb ako sú betónové pieskoviská, prístrešok na komunálny odpad a nevyhovujúce spevnené plochy. Súčasťou zákazky je aj komplexná dodávka herných prvkov a drobnej architektúry umiestnené podľa návrhu v riešenom území v rozsahu výkaz-výmer SO01 a SO02 a za podmienok podľa projektovej dokumentácie s dopravou na miesto plnenia a montážou riadne a v súlade s platnými technickými normami. Do stavebných prác a rozpočtu treba zahrnúť aj: - vytýčenie stavby a sietí jednotlivými správcami - oplotenie staveniska (po celú dobu realizácie všetkých prác na mieste plnenia, t.z. aj počas realizácie dodávky a montáže herných prvkov a drobnej architektúry a sadovníckych úprav až do ich úplného a riadneho ukončenia) - porealizačné zameranie - všetky ostatné náklady potrebné na zhotovenie diela v zmysle Výkazu – výmer Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady. Víťazný uchádzač je povinný zabezpečiť porealizačné zameranie herných prvkov a prvkov drobnej architektúry, vysadených drevín (stromov, krov) a záhonov okrasných rastlín pre dokument starostlivosti o dreviny, passport a technickú mapu mesta Trenčín. Verejný obstarávateľ požaduje dodať dielo v lehote do 4 mesiacov po dni odovzdania staveniska. Jednou zo súčastí diela je však aj výsadba cibuľovín, ktorá sa bude realizovať v lehote najneskôr do 01.12.2024 za dodržania agrotechnických termínov. V prípade, ak by termín odovzdania diela nastal skôr, ako je termín na výsadbu cibuľovín, tak víťazný uchádzač odovzdá dielo (okrem SO01a-Sadové úpravy) a zrealizuje výsadbu cibuľovín v termíne uvedenom vyššie. Verejný obstarávateľ požaduje, aby v zmysle Výkaz-výmer a Projektovej dokumentácie víťazný uchádzač vysial trávnik v mieste plnenia tak, aby v termíne plnenia stihol novovysiaty trávnik prvý krát po vysiatí aj pokosiť. To znamená, že požadujeme vysiať trávnik aj s pokosením. Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo Výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu diela je prioritný výkaz-výmer). Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je špecifikovaná vo Výkaze – výmer a Projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy č.1 a prílohu č.2 tejto výzvy. *V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v súťažných podkladoch, resp. v projektovej dokumentácií, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii, resp. vo výkaze-výmer z projektovej dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií. Nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozmery mimo odchýlok nebudú požadované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek pre predmet zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 299 636.21
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Západná
 • Mesto: Trenčín
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom uskutočnenia stavebných prác je vnútroblok v katastráslnom územií Trenčín nachádzajúce sa na sídlisku Juh, ul. Západná, parc.č. 2337/371.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verený obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom , u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8písm.d) zákona o verejnom obstarávaní ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté. Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Neplatí to však v prípade, ak uchádzač nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike. b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. UPOZORNENIE: Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby, dodávať tovary alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky (postačuje scan) v zmysle bodu a) vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia iba v prípade, ak uchádzač nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike. V prípade, ak by uchádzač, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike nepredložil doklad o oprávnení poskytovať služby, dodávať tovary alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zistí po predložení dokladu o oprávnení poskytovať služby , že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky, bude zo zákazky vylúčený. V prípade, ak verejný obstarávateľ pri preverovaní oprávnenia uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu zistí v informačných systémov ( v zmysle zákona č. 177/2018 Z.z. Zákon o byrokracii), že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky, bude zo zákazky vylúčený. Verejný obstarávateľ nežiada zašifrovanie ponuky. V prípade, ak uchádzač svoju predloženú ponuku zašifroval heslom a heslo nevložil pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk bude podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo zákazky vylúčený.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Revitalizácia vnútrobloku Západná ul. Juh, Trenčín
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 42540/2024
 • Názov : Revitalizácia vnútrobloku Západná ul. Juh, Trenčín
 • Opis: Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku v meste Trenčín na sídlisku JUH, plocha ohraničená zo všetkých strán ul. Západná, dotknuté parcely číslo: 2337/371, katastrálne územie Trenčín a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Arapex s.r.o. Podľa platného ÚP sa jedná o UB 04 OBYTNÉ ÚZEMIE - BYTOVÉ DOMY - Plochy zastavané bytovými domami s limitovanou výškou zástavby 4-5 nadzemných podlaží vrátane strešného podlažia max. miera zastavania 60 % a min. podiel zelene 30 %. Projektový zámer rieši centrálnu verejnú plochu, ktorá je využívaná na voľnočasové aktivity obyvateľov dotknutej lokality. Špecifikom lokality je svahovitosť, ktorá je riešená betónovými opornými múrmi , ktoré svojim dizajnom definujú funkčné členenie celej lokality. Funkčne je riešená lokalita rozdelená na dve herné zóny s centrálnym trávnikom. Návrh riešenie vychádza z jestvujúceho stavu a funkčného členenia verejného priestranstva a zároveň dopĺňa funkčné plochy o moderné herné prvky spĺňajúce platné STN, nový typový mobiliár, bezbariérové prístupy prostredníctvom spevnených plôch, atypové sedenia využívajúce jestvujúce oporené múry a jestvujúcu zeleň dopĺňa o trvalkové a lúčne výsadby. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO01 Sadové úpravy a drobná architektúra SO02 Detské ihrisko SO03 Spevnené plochy SO04 Vodovodná prípojka SO05 Elektrická prípojka a osvetlenie Pred realizáciou navrhovaných stavieb je potrebné uskutočniť: Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, odstránenie a presadenie drevín navrhovaných na výrub, odstránenie herných prvkov ktoré nezodpovedajú platným normám a odstránenie drobných stavieb ako sú betónové pieskoviská, prístrešok na komunálny odpad a nevyhovujúce spevnené plochy. Súčasťou zákazky je aj komplexná dodávka herných prvkov a drobnej architektúry umiestnené podľa návrhu v riešenom území v rozsahu výkaz-výmer SO01 a SO02 a za podmienok podľa projektovej dokumentácie s dopravou na miesto plnenia a montážou riadne a v súlade s platnými technickými normami. Do stavebných prác a rozpočtu treba zahrnúť aj: - vytýčenie stavby a sietí jednotlivými správcami - oplotenie staveniska (po celú dobu realizácie všetkých prác na mieste plnenia, t.z. aj počas realizácie dodávky a montáže herných prvkov a drobnej architektúry a sadovníckych úprav až do ich úplného a riadneho ukončenia) - porealizačné zameranie - všetky ostatné náklady potrebné na zhotovenie diela v zmysle Výkazu – výmer Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady. Víťazný uchádzač je povinný zabezpečiť porealizačné zameranie herných prvkov a prvkov drobnej architektúry, vysadených drevín (stromov, krov) a záhonov okrasných rastlín pre dokument starostlivosti o dreviny, passport a technickú mapu mesta Trenčín. Verejný obstarávateľ požaduje dodať dielo v lehote do 4 mesiacov po dni odovzdania staveniska. Jednou zo súčastí diela je však aj výsadba cibuľovín, ktorá sa bude realizovať v lehote najneskôr do 01.12.2024 za dodržania agrotechnických termínov. V prípade, ak by termín odovzdania diela nastal skôr, ako je termín na výsadbu cibuľovín, tak víťazný uchádzač odovzdá dielo (okrem SO01a-Sadové úpravy) a zrealizuje výsadbu cibuľovín v termíne uvedenom vyššie. Verejný obstarávateľ požaduje, aby v zmysle Výkaz-výmer a Projektovej dokumentácie víťazný uchádzač vysial trávnik v mieste plnenia tak, aby v termíne plnenia stihol novovysiaty trávnik prvý krát po vysiatí aj pokosiť. To znamená, že požadujeme vysiať trávnik aj s pokosením. Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo Výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu diela je prioritný výkaz-výmer). Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je špecifikovaná vo Výkaze – výmer a Projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy č.1 a prílohu č.2 tejto výzvy. *V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v súťažných podkladoch, resp. v projektovej dokumentácií, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii, resp. vo výkaze-výmer z projektovej dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií. Nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozmery mimo odchýlok nebudú požadované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek pre predmet zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Západná
 • Mesto: Trenčín
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom uskutočnenia stavebných prác je vnútroblok v katastrálnom území Trenčín nachádzajúce sa na sídlisku Juh, ul. Západná, parc.č. 2337/371.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Viariantné riešenie: 1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložene. Poistenie zodpovednosti (stavebno-montážne poistenie): Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú platnú a účinnú poistnú zmluvu, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti (stavebno-montážne poistenie) za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto Zmluvy na poistnú sumu minimálne vo výške 200 000,- €. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať a financovať do riadneho vykonania a odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej minimálnej výške a predložiť najneskôr k podpisu tejto Zmluvy (predloží Objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy/zmlúv a doklad o zaplatení poistného). Rovnako je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia. V prípade, ak by zhotoviteľ nemal zabezpečené toto poistenie počas trvania tejto Zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho nepreukáže podľa predchádzajúceho textu, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v tejto Zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to v plnej výške). Toto poistenie musí mať uzavreté len víťazný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť § 34 zákona o verejnom obstarávaní : Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje (odbornú) technickú spôsobilosť: 1. Zoznamom stavebných prác (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. stavebné práce na výstavbe/ realizácii alebo rekonštrukcii detských ihrísk, herných areálov, fit parkov a pod.) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania ( tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác pričom verejný obstarávateľ vyžaduje, aby v zozname bola uvedená aj minimálne jedna referencia na sadovnícke úpravy tzn. výsadba kvetov a/alebo výsadba krov a/alebo zakladanie trávnika a pod.) Zoznam musí byť doplnený potvrdením: - o uspokojivom vykonaní stavebných prác a - zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné práce aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie"). Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období, ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru (v € bez DPH) bol uskutočnený v rozhodnom období. Tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať práce, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia. Verejný obstarávateľ bude uznávať aj referenciu, ak uchádzač vykonával stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, ako člen skupiny dodávateľov, resp. ako subdodávateľ, s tým, že musí byť v referencii riadne vyčíslený podiel hodnoty vykonaných stavebných prác v mene „Euro“, ktoré na neho pripadá vo vykonaných stavebných prácach. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru, ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu/revitalizáciu detských ihrísk, verejných priestranstiev, oddychových zón a/alebo iných spevnených plôch a pod.), pričom verejný obstarávateľ vyžaduje uviesť aj minimálne jednu referenciu na sadovnícke úpravy (tzn. výsadba kvetov a/alebo výsadba krov a/alebo zakladanie trávnika a pod.) v rozhodnom období v minimálnej kumulatívnej hodnote 250.000,- € bez DPH. Pričom verejný obstarávateľ požaduje minimálne jednu referenciu na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charateru ako je predmet zákazky vo výške 110.000,- € bez DPH a jednu referenciu na sadovnícke úpravy vo výške 30.000,- € bez DPH. Referencie vo zvyšnej hodnote musia byť poskytnuté na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charateru ako je predmet zákazky (teda nie na sadovnícke úpravy). V prípade, ak budú v zmluvnej cene stavebných prác (v referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce ako požadované, uchádzač je povinný uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode. (Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne.) V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti. Pri každej referencii platí: - ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dokladom je referencia, - ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname. Pozn.: Podľa § 12 ods. 2 ZVO platí, že: Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Podľa § 12 ods. 1 ZVO platí, že: Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Podľa § 40 ods.5 písm. a) ZVO je verejný obstarávateľ povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke identifikoval.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Po novele ZVO platí, že verejný obstarávateľ nemôže uznať zo systému evidencie referencii také referencie, ktoré ku dňu predloženia ponuky neexistujú a uchádzač ich v ponuke neidentifikoval. Preto je potrebné, aby uchádzač (v prípade, ak chce využiť na preukázanie splnenia podmienok účasti referencie z informačného systému Evidencie referencii), tieto referencie vo svojej ponuke jednoznačne identifikoval a aby tieto referencie existovali ku dňu predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname. Ak bude v zozname uskutočnených stavebných prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2019 až 2023 zverejnený ECB ako priemerný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2024, bude použitý prepočet aktuálny ku dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie rok ukončenia alebo začatia stavebných prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ múže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na peukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa§40 ods.8 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR za celý predmet obstarávania s DPH. Predmet zákazky sa nedelí na časti. Nie je teda prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Ponuka predložená len na časť zákazky bude z ďalšieho vyhodnocovania vylúčená.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR za celý predmet obstarávania s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 19.06.2024 o 13:30 hod. a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému IS EVO. Bude zverejnený počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom a to pri tých ponukách, ktoré boli predložené v súlade s § 49 ZVO; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Systém IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk pošle zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507183
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507183
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)