Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján
Kód zákazky: 21/10303/2024
Kód oznámenia: 14260 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98310000-9
Predpokladaná hodnota: 40 769,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:30
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko Školiace stredisko Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie textílií (obliečok na vankúše a paplóny, prestieradiel na postele, uterákov, osušiek, návlekov na stoličky, závesov, kúpeľňových podložiek, podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, chráničiek matracov (ďalej spolu aj ako „predmet zákazky“ alebo „bielizeň“). Táto činnosť zahŕňa aj naloženie bielizne a jej odvoz z miesta realizácie uvedeného v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" a následne dovoz čistej, zabalenej, roztriedenej bielizne a jej vyloženie taktiež v mieste realizácie predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky". Proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemických prostriedkov, ktoré skracujú životnosť doby používania bielizne a zanechajú stálu farebnosť bielizne. Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy bude dodržiavať ošetrovanie v zmysle pracích symbolov uvedených na bielizni a používať len také zariadenia, pracie prostriedky a ďalšie prostriedky, ktoré vyhovujú platným všeobecne záväzným právnym predpisom SR a EÚ a normám SR a EÚ. Pranie a žehlenie bielizne bude poskytovateľ vykonávať v zmysle noriem STN EN ISO 105-C06, STN EN ISO 105-D01. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č.1 "Opis predmetu zákazky" a v dokumente "Doplňujúce informácie k Výzve na predkladanie ponúk".

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293872
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ID: 92052)
 • Zákazka: Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján (ID: 507743)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35919001
 • DIČ: 2021937775
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 14
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 84104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : administrátor zákazky
 • E-mail: jana.jantosova@ndsas.sk
 • Telefónne číslo: 0258311111
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 21/10303/2024
 • Názov: Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján
 • Opis: Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie textílií (obliečok na vankúše a paplóny, prestieradiel na postele, uterákov, osušiek, návlekov na stoličky, závesov, kúpeľňových podložiek, podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, chráničiek matracov (ďalej spolu aj ako „predmet zákazky“ alebo „bielizeň“). Táto činnosť zahŕňa aj naloženie bielizne a jej odvoz z miesta realizácie uvedeného v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" a následne dovoz čistej, zabalenej, roztriedenej bielizne a jej vyloženie taktiež v mieste realizácie predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky". Proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemických prostriedkov, ktoré skracujú životnosť doby používania bielizne a zanechajú stálu farebnosť bielizne. Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy bude dodržiavať ošetrovanie v zmysle pracích symbolov uvedených na bielizni a používať len také zariadenia, pracie prostriedky a ďalšie prostriedky, ktoré vyhovujú platným všeobecne záväzným právnym predpisom SR a EÚ a normám SR a EÚ. Pranie a žehlenie bielizne bude poskytovateľ vykonávať v zmysle noriem STN EN ISO 105-C06, STN EN ISO 105-D01. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č.1 "Opis predmetu zákazky" a v dokumente "Doplňujúce informácie k Výzve na predkladanie ponúk".
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pranie a chemické čistenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 98315000, 98311000, 60000000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Za Plavom 10
 • Mesto: Liptovský Ján
 • PSČ: 032 03
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Školiace stredisko Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: OSOBNÉ POSTAVENIE Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona – uchádzač je oprávnený dodať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu, ktorá je predmetom zákazky. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ustanovenia § 152 zákona, nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a splnenie týchto podmienok si verejný obstarávateľ overí sám vykonaním náhľadu do tohto zoznamu. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ustanovenia § 152 zákona alebo platnosť jeho zápisu v tomto zozname uplynula, preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona doložením skenu originálu výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra a doložením Čestného vyhlásenia, v ktorom prehlasuje, že spĺňa podmienku účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v predchádzajúcich bodoch alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Všetky ďalšie potrebné informácie sú uvedené v dokumente "Doplňujúce informácie k Výzve na predkladanie ponúk".
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 21/10303/2024
 • Názov : Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján
 • Opis: Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie textílií (obliečok na vankúše a paplóny, prestieradiel na postele, uterákov, osušiek, návlekov na stoličky, závesov, kúpeľňových podložiek, podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, chráničiek matracov (ďalej spolu aj ako „predmet zákazky“ alebo „bielizeň“). Táto činnosť zahŕňa aj naloženie bielizne a jej odvoz z miesta realizácie uvedeného v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" a následne dovoz čistej, zabalenej, roztriedenej bielizne a jej vyloženie taktiež v mieste realizácie predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky". Proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemických prostriedkov, ktoré skracujú životnosť doby používania bielizne a zanechajú stálu farebnosť bielizne. Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy bude dodržiavať ošetrovanie v zmysle pracích symbolov uvedených na bielizni a používať len také zariadenia, pracie prostriedky a ďalšie prostriedky, ktoré vyhovujú platným všeobecne záväzným právnym predpisom SR a EÚ a normám SR a EÚ. Pranie a žehlenie bielizne bude poskytovateľ vykonávať v zmysle noriem STN EN ISO 105-C06, STN EN ISO 105-D01. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č.1 "Opis predmetu zákazky" a v dokumente "Doplňujúce informácie k Výzve na predkladanie ponúk".
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 40 769.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pranie a chemické čistenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 60000000, 98315000, 98311000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Za Plavom 10
 • Mesto: Liptovský Ján
 • PSČ: 032 03
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Školiace stredisko Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Všetky ďalšie potrebné informácie sú uvedené v dokumente "Doplňujúce informácie k Výzve na predkladanie ponúk".
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507743
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)