Technické zabezpečenie letnej a zimnej - Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické zabezpečenie letnej a zimnej - Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom
Kód zákazky: 506855
Kód oznámenia: 14201 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34144000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Technická
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Technická Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obstaranie nového nákladného vozidla Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom pre potreby Komunálneho podniku Bratislavy na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby vrátane dopravy a zaškolenia v množstve 1 ks podľa technickej špecifikácie Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky a Prílohou č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy. Pred vyhlásením zákazky boli uskutočnené prípravné trhové konzultácie. Záznam je uvedený v Prílohe č.5 - Záznam z PTK súťažných podkladov. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená prieskumom trhu, ktorý bude zároveň slúžiť na zadanie zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292743
1. Základné údaje
 • Organizácia: Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB (ID: 66962)
 • Zákazka: Technické zabezpečenie letnej a zimnej - Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom (ID: 506855)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB
 • IČO: 54656885
 • DIČ: 2121768484
 • Adresa
 • Ulica: Technická
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Bratislava
 • E-mail: monika.kosutova@bcs.bratislava.sk
 • Telefónne číslo: 0904536027
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21397
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 506855
 • Názov: Technické zabezpečenie letnej a zimnej - Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie nového nákladného vozidla Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom pre potreby Komunálneho podniku Bratislavy na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby vrátane dopravy a zaškolenia v množstve 1 ks podľa technickej špecifikácie Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky a Prílohou č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy. Pred vyhlásením zákazky boli uskutočnené prípravné trhové konzultácie. Záznam je uvedený v Prílohe č.5 - Záznam z PTK súťažných podkladov. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená prieskumom trhu, ktorý bude zároveň slúžiť na zadanie zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá na špeciálne účely
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bazová 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (§ 32 ods. 1 písm. e). Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f). Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač vo svojej ponuke predbežne nahradiť čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie je súčasťou Návrhu na plnenie kritérií.(Príloha č.2) Uchádzač môže splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 preukázať podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade ak uchádzač nie je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov: Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač nie je povinný predkladať. Verejný obstarávateľ si tieto informácie overí z verejne dostupných zdrojov. Dokladom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) je ČV, ktoré je súčasťou návrhu na plnenie kritérií. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Uchádzač vo svojej ponuke uvedie, že ponuku predkladá ako skupina dodávateľov pričom uvedie, ktorú časť predmetu zákazky zabezpečí každý z členov skupiny dodávateľov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Technické zabezpečenie letnej a zimnej - Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 506855
 • Názov : Technické zabezpečenie letnej a zimnej - Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie nového nákladného vozidla Valník do 7,5t s hydraulickou rukou a zadným hydraulickým čelom pre potreby Komunálneho podniku Bratislavy na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby vrátane dopravy a zaškolenia v množstve 1 ks podľa technickej špecifikácie Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky a Prílohou č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy. Pred vyhlásením zákazky boli uskutočnené prípravné trhové konzultácie. Záznam je uvedený v Prílohe č.5 - Záznam z PTK súťažných podkladov. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená prieskumom trhu, ktorý bude zároveň slúžiť na zadanie zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá na špeciálne účely
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bazová 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Vo vzťahu k podmienke podľa § 32 ods. 1 písm. e), f)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (§ 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ najskôr vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (zostaví poradie uchádzačov podľa návrhu na plnenie kritérií od najnižšieho po najvyšší, pričom najnižšia ponuka bude 1. v poradí) a následne vyhodnotí požiadavky na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti u prvého v poradí – reverzný postup. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižším návrhom na plnenie kritéria - Najnižšia cena EUR s DPH, a ktorého tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Miesto otvárania ponúk: Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506855
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)